Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Summit Východního partnerství 2017: společně jsme silnější

Brusel 24. listopadu 2017

Dnes se v Bruselu uskutečnil pátý summit Východního partnerství. Byla to příležitost oslavit úspěchy, jichž EU v uplynulých dvou letech dosáhla ve vztazích se svými šesti východními partnery, a zahájit cestu k provedení dvaceti cílů s lhůtou do roku 2020, které přinesou občanům konkrétní výhody.

Tohoto summitu, který se konal na úrovni hlav států nebo předsedů vlád, se zúčastnili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zastupující orgány EU, předseda Evropské rady Donald Tusk a představitelé 28 členských států Evropské unie a šesti východních partnerů, konkrétně  Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republikyUkrajiny. K nim se připojili vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová, komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn a komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Účastníci summitu se dohodli na společném prohlášení. Tato akce uspíšila vývoj řady dohod, včetně nové dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Arménií, dohody o společném leteckém prostoru s Arménií a pokročila také jednání ve věci rozšíření unijní transevropské dopravní sítě (TEN-T) k východním partnerům.

„Východní partnerství je především partnerstvím osob. Jeho vizí je zlepšit život ve všech našich zemích a sblížit naše společnosti. Tato iniciativa chce hájit hodnoty, zásady a cíle, které jsou lidem v Evropské unii a v zemích našeho východního sousedství společné,“ uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Na dnešním summitu jsme se dohodli na souboru dvaceti konkrétních opatření, která mají být provedena do roku 2020. Evropská unie přispěla prostřednictvím Východního partnerství k vytvoření 10 000 pracovních míst a k vyškolení 20 000 lidí. Poskytla přes 100 000 úvěrů pro podniky. Zlepšili jsme přístup k bezplatným právním službám, investovali jsme do dopravních spojení, prosazovali jsme rovnost žen a mužů a pomáhali tisícům studentů při pohybu mezi Evropou a regionem Východního partnerství. Abychom v tom mohli pokračovat i po roce 2020, musíme právě nyní podniknout ještě důraznější kroky. Jsme na správné cestě, jen nesmíme ztratit směr.“

Úplný projev předsedy Junckera ze společné tiskové konference je k dispozici online.

Konkrétní přínosy Východního partnerství pro občany: dvacet cílů, které mají být splněny do roku 2020

Jádrem iniciativy Východního partnerství je změnit každodenní život občanů k lepšímu. Od předchozího summitu, jenž se konal v roce 2015 v Rize, se spolupráce zaměřila na čtyři prioritní oblasti:

 1. silnější hospodářství: hospodářský rozvoj a lepší tržní příležitosti;
 2. silnější správa věcí veřejných: posílení institucí a řádná správa věcí veřejných;
 3. silnější propojenost: zlepšení propojenosti, zejména v oblasti dopravy a energetiky, ale také v oblasti životního prostředí a změny klimatu;
 4. silnější společnost: zvýšení mobility a posílení mezilidských kontaktů.

V rámci těchto priorit dnes Evropská unie, její členské státy a partnerské země schválily dvacet cílů, které vymezují jasný pracovní plán pro další léta a které mají být splněny do roku 2020. Tyto cíle zahrnují:

 • širší dosah podpory a její lepší zacílenost především na místní organizace občanské společnosti,
 • podporu podniků a poskytování půjček v místních měnách za spolupráce s klíčovými mezinárodními finančními institucemi,
 • zlepšení kapacity partnerských zemí, pokud jde o využívání obchodních příležitostí s EU a mezi sebou navzájem,
 • reformní závazky a konkrétní investice v oblasti energetické účinnosti,
 • lepší a bezpečnější dopravní spojení do roku 2030 s dlouhodobými investicemi, která přispějí k propojení partnerských zemí s EU a mezi sebou navzájem,
 • digitální balíček, kam patří i konkrétní kroky směrem k harmonizaci cen roamingových služeb a nižším roamingovým tarifům mezi partnerskými zeměmi, snazší a levnější přístup k internetu prostřednictvím zavedení vnitrostátních strategií pro širokopásmové připojení a podpora vytváření pracovních míst v digitálním odvětví,
 • nový a rozsáhlý balíček podpor pro mládež a vzdělávání,
 • nový a komplexní přístup ke komunikaci ohledně pomoci pro Východní partnerství a posílení strategické komunikace.

Účastníci summitu rovněž schválili revizi multilaterálního institucionálního uspořádání pro Východní partnerství, která umožňuje silnější politické vedení a zajišťuje důslednější zaměření na výsledky navázané spolupráce.

Východní partnerství: partnerství, které přináší výsledky

Od posledního summitu Východního partnerství, který se konal před dvěma lety v Rize, bylo ve vztazích mezi EU a jejími šesti partnerskými zeměmi dosaženo významného pokroku. Dohody o přidružení, jejichž součástí jsou prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, s Gruzií, Moldavskou republikouUkrajinou, již plně vstoupily v platnost a nabízejí nové příležitosti jak pro užší spolupráci při řešení klíčových výzev, tak pro hospodářskou integraci a obchod. Obchod mezi třemi přidruženými partnerskými zeměmi a EU výrazně vzrostl. Provádění těchto dohod bude vycházet z nedávno aktualizovaných programů přidružení. V návaznosti na řadu náročných reforem bylo zavedeno bezvízové cestování do schengenského prostoru pro držitele biometrického pasu Gruzie a Ukrajiny, zatímco občané Moldavské republiky využívají bezvízového styku již od roku 2014.

Také vztahy s Arménií, Ázerbájdžánem a Běloruskem pokročily. Evropská unie a Arménie dnes podepsaly komplexní a posílenou dohodu o partnerství. Tato nová dohoda umožní Evropské unii a Arménii navázat užší spolupráci zaměřenou na řešení výzev, které před námi stojí, a na optimální využívání příležitostí. Značného pokroku bylo dosaženo rovněž při jednáních o nové rámcové dohodě s Ázerbájdžánem. Díky nově zřízené koordinační skupině pokročily vztahy s Běloruskem. Naše budoucí priority pro partnerství se všemi třemi zeměmi stanoví nový strategický rámec pro naši pomoc. Priority partnerství s Arménií již byly odsouhlaseny a priority partnerství s Ázerbájdžánem a Běloruskem se nyní projednávají.

EU a Arménie dnes rovněž parafovaly dohodu o společném evropském leteckém prostoru. Tato dohoda zlepší přístup na trh pro letecké dopravce obou stran a zajistí lepší propojení, což pro cestující znamená zvětšení výběru, zlepšení služeb a snížení cen. Dohoda, která je součástí strategie Evropské komise pro evropské letectví, vytvoří také společný regulační rámec, například v oblasti letecké bezpečnosti a ochrany letectví. Další informace jsou k dispozici zde.

V oblasti dopravního propojení se EU a partnerské země dohodly na orientačních mapách rozšíření základní unijní transevropské dopravní sítě (TEN-T) v zemích Východního partnerství, jež má být základem pro posílení dopravního propojení a identifikace společných priorit v oblasti infrastruktury. Za tímto účelem byla na summitu podepsána porozumění na vysoké úrovni.

Východní partnerství je formováno širší společností

V rámci příprav na summit se uskutečnila řada vedlejších akcí, kterých se zúčastnila občanská společnost, média, podniky, parlamenty a další zainteresované strany. Tato široká participace dokazuje, že Východní partnerství přesahuje rámec mezivládních vztahů a zahrnuje i širší společnost. V rámci příprav na summit v roce 2017 se konaly následující klíčové akce:

Viz: Mediální konference o Východním partnerství – informativní přehled

Viz: E-partnerství v rámci Východního partnerství – informativní přehled

Viz: Občanská společnost Východního partnerství – informativní přehled

Viz: Podnikatelské fórum Východního partnerství – informativní přehled

Viz: Informativní přehledy o podpoře EU pro podniky v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavské republice a na Ukrajině.

 

Další informace:

Internetové stránky pátého summitu Východního partnerství

Společné prohlášení z pátého summitu Východního partnerství

20 cílů Východního partnerství, kterých má být dosaženo do roku 2020 – informativní přehled

Východní partnerství – zaměření na klíčové priority a výsledky (společný pracovní dokument)

Mýty o Východním partnerství – informativní přehled

Projev předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera na společné tiskové konferenci k pátému summitu Východního partnerství

Tisková zpráva: Nová dohoda mezi Evropskou unií a Arménií přinese občanům konkrétní výhody

Informativní přehled: Komplexní a posílená dohoda o partnerství EU–Arménie

Informativní přehled: Dohoda o letecké dopravě s Arménií

Fakta a čísla – vztahy EU s těmito zeměmi: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,

Moldavská republika, Ukrajina

Internetové stránky delegací Evropské unie v těchto zemích: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika, Ukrajina

 

 

 

logo

IP/17/4845

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar