Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на върха на Източното партньорство, 2017 г.: по-силни заедно

Брюксел, 24 ноември 2017 r.

Днес в Брюксел се проведе 5-ата Среща на върха на Източното партньорство. Тя бе повод да се ознаменува постигнатото през последните две години в отношенията между ЕС и неговите шест източни партньори и да се погледне с очакване към постигането до 2020 г. на 20 конкретни резултата, които ще доведат до осезаеми ползи за гражданите.

Срещата на върха се проведе на равнище държавни и правителствени ръководители, като в нея взеха участие институциите на Европейския съюз, представлявани от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателя на Европейския съвет Доналд Тъск, 28-те държави — членки на ЕС, както и шестте източни партньори, а именно Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна. Към тях се присъединиха върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини, комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан и комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом.

Участниците приеха Съвместна декларация от Срещата на върха. Паралелно на Срещата бе отбелязан напредък по редица споразумения, включително ново двустранно споразумение между Европейския съюз и Армения, споразумение за общо авиационно пространство с Армения и разширяването на трансевропейската транспортна мрежа на ЕС (TEN-T) към източните партньори.

„Източното партньорство е преди всичко партньорство на хората. С него се цели подобряване на живота в нашите страни и сближаване на обществата ни. Целта е да отстояваме ценностите, принципите и стремежите, споделяни от хората в Европейския съюз и в нашите източни съседи“, заяви председателят на Европейската комисия Жан–Клод Юнкер. „На днешната Среща на върха постигнахме съгласие по набор от 20 конкретни действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г. Посредством Източното партньорство Европейският съюз спомогна за създаването на 10 000 работни места, за обучението на 20 000 души и за отпускането на над 100 000 кредита на дружества. Подобрихме достъпа до безплатни правни услуги, инвестирахме в транспортни връзки, насърчавахме равенството между половете и помогнахме на хиляди студенти да се движат между Европа и региона на държавите от Източното партньорство. Поглеждайки към 2020 г. и отвъд нея, смятаме, че именно сега е времето да предприемем още повече действия. Поели сме в правилната посока и трябва да продължаваме да я следваме.“

Пълните изявления на председателя Юнкер на съвместната пресконференция са достъпни онлайн.

Източното партньорство като източник на осезаеми ползи за гражданите: 20 конкретни резултата до 2020 г.

Подобряването на ежедневието на гражданите е от основно значение за Източното партньорство. След последната Среща на върха, проведена в Рига през 2015 г., сътрудничеството почива на четири приоритетни области:

 1. по-силна икономика: икономическо развитие и по-добри пазарни възможности;
 2. по-силно управление: укрепване на институциите и доброто управление;
 3. по-силна свързаност: подобряване на свързаността, особено в областта на транспорта и енергетиката, както и в областта на околната среда и изменението на климата;
 4. по-силно общество: повишаване на мобилността и контактите между хората.

В рамките на тези приоритети Европейският съюз, неговите държави членки и държавите партньори одобриха днес двадесет конкретни резултата, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. и с които се очертава ясен работен план за бъдещето. Сред тях са:

 • по-активно привличане за участие и целева подкрепа, по-специално за местните организации на гражданското общество;
 • оказване на подкрепа на предприятията и предоставяне на кредити в местна валута в партньорство с ключови международни финансови институции;
 • повишаване на капацитета на държавите партньори да се възползват от възможностите за търговия с ЕС и помежду им;
 • поемане на ангажименти за реформи и извършване на конкретни инвестиции в областта на енергийната ефективност;
 • развиване на по-добри и по-безопасни транспортни връзки до 2030 г. чрез дългосрочни инвестиции, с което да се допринесе за свързването на държавите партньори с ЕС и помежду им;
 • цифров пакет, включващ конкретни стъпки за постигане на хармонизирани цени на роуминга и намалени тарифи за роуминг между държавите партньори, по-лесен и по-евтин достъп до интернет чрез въвеждането на национални стратегии за широколентов достъп до интернет, както и подкрепа за създаването на работни места в цифровите отрасли;
 • солиден нов пакет за подкрепа за младежта и образованието;
 • всеобхватен нов комуникационен подход относно помощта за държавите от Източното партньорство и засилване на стратегическата комуникация.

На Срещата на върха бе одобрена също така преработена многостранна институционална рамка за Източното партньорство, чрез която се осигурява по-силно политическо ръководство и подход за сътрудничеството помежду ни, който е по-ориентиран към резултатите.

Източното партньорство: партньорство, водещо до резултати

От последната Среща на върха на Източното партньорство, проведена в Рига през 2015 г., досега бе постигнат значителен напредък в отношенията между ЕС и неговите шест държави партньори. Споразуменията за асоцииране, включващи задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, с Грузия, Република Молдова и Украйна вече изцяло са влезли в сила, с което се разкриват нови възможности за по-тясно сътрудничество при справяне с ключови предизвикателства, както и за икономическа интеграция и търговия. Търговията между трите асоциирани държави партньори и ЕС значително се е увеличила. Прилагането на тези споразумения ще се ръководи съгласно наскоро актуализираните Програми за асоцииране. След поредица от трудни реформи бе въведен безвизов режим на пътуване в Шенгенското пространство за притежателите на биометрични паспорти от Грузия и Украйна, като за Република Молдова такъв режим вече съществуваше от 2014 г.

В отношенията с Армения, Азербайджан и Беларус също бе постигнат напредък. Днес Европейският съюз и Армения подписаха Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство. Новото споразумение ще даде възможност на Европейския съюз и Армения да работят в по-тясно сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата, с които се сблъскваме, и за оптимално използване на наличните възможности. Постигнат бе също така добър напредък в преговорите по ново рамково споразумение с Азербайджан, а отношенията с Беларус бяха развити посредством новосъздадената координационна група. Бъдещите ни приоритети за партньорство с трите държави ще определят нова стратегическа рамка за помощта ни. Приоритетите за партньорство с Армения са вече договорени, а понастоящем се обсъждат и приоритетите за партньорство с Азербайджан и Беларус.

Също днес ЕС и Армения парафираха Споразумение за общо авиационно пространство. То ще подобри достъпа до пазара за авиокомпаниите от страните по споразумението и ще осигури по-добри връзки, което ще доведе до по-голям избор, по-добри услуги и по-ниски цени за пътниците. Споразумението е част от Стратегията за въздухоплаването в Европа на Европейската комисия и с него ще се установи също обща регулаторна рамка, например в областта на безопасността и сигурността на въздухоплаването. Повече информация може да намерите тук.

В областта на транспортните връзки ЕС и държавите партньори се споразумяха относно индикативните карти за разширяването на трансевропейската основна транспортна мрежа на ЕС (TEN-T) към държавите от Източното партньорство, като основа за подобряване на свързаността в областта на транспорта и за определянето на общи инфраструктурни приоритети. За тази цел паралелно на Срещата на върха бяха подписани договорености на високо равнище.

Източно партньорство, моделирано от обществото като цяло

В подготвителния период, предшестващ Срещата на върха, бяха проведени редица съпътстващи прояви, в които участваха представители на гражданското общество, медии, предприятия, парламенти и други заинтересовани страни. Тези ангажименти показват, че Източното партньорство надхвърля междуправителствените отношения и обхваща по-широк кръг от обществото. В периода, предшестващ Срещата на върха през 2017 г., бяха организирани следните ключови съпътстващи прояви:

Вж.: Информационен документ относно Медийната конференция на Източното партньорство

Вж.: Информационен документ относно Конференцията за електронното партньорство по линия на Източното партньорство

Вж.: Информационен документ относно гражданското общество по линия на Източното партньорство

Вж.: Информационен документ относно Бизнес форума на Източното партньорство

Вж.: Информационни документи относно подкрепата, оказвана от ЕС за предприятията в Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

 

Допълнителна информация:

Уебсайт на 5-ата среща на върха на Източното партньорство

Съвместна декларация от 5-ата среща на върха на Източното партньорство

Информационен документ относно 20–те конкретни резултата, които да бъдат постигнати до 2020 г., набелязани на срещата на върха на Източното партньорство

Източно партньорство — съсредоточаване върху ключовите приоритети и резултати (съвместен работен документ на службите)

Информационен документ относно митовете за Източното партньорство

Изявления на председателя на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер на съвместната пресконференция след 5-ата среща на върха на Източното партньорство

Съобщение за медиите: Новото споразумение, подписано между Европейския съюз и Армения, има за цел да доведе до осезаеми ползи за гражданите

Информационен документ: Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между ЕС и Армения

Информационен документ: Споразумение в областта на въздухоплаването с Армения

Факти и цифри за отношенията между ЕС и: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия,

Република Молдова, Украйна

Уебсайтове на Делегацията на Европейския съюз в: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова, Украйна

 

 

 

лого

IP/17/4845

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar