Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Framtiden för mat och jordbruk – en flexibel, rättvis och hållbar jordbrukspolitik i EU

Bryssel den 29 november 2017

Tack vare enklare och flexiblare regler ska den gemensamma jordbrukspolitiken bättre kunna stödja lantbrukarna och främja en hållbar utveckling av EU:s jordbruk.

Det är huvudtanken i det meddelande om ”framtiden för livsmedel och jordbruk” som EU-kommissionen antog idag och där man beskriver hur EU:s äldsta gemensamma politikområde ska framtidssäkras.

Den viktigaste nyheten är att medlemsländerna får större utrymme att själva välja hur och var de ska investera EU-stödet för att nå de gemensamma målen för miljöskydd, klimatinsatser och hållbarhet.

– Den gemensamma jordbrukspolitiken har stått på menyn sedan 1962, säger Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vi måste fortsätta att se till att jordbruket förser oss med nyttiga och goda livsmedel och att vi har en levande landsbygd. Men den gemensamma jordbrukspolitiken måste också utvecklas i linje med andra politikområden. Vårt förslag är ett viktigt steg för att modernisera och förenkla EU:s jordbrukspolitik och bygger på ett brett samråd med berörda parter. Den nya modellen ger större befogenheter åt medlemsländerna, som ska ta fram strategiska planer med insatser för både gårdsstöd och landsbygdsutveckling och arbeta för förenkling, samstämmighet och övervakning av resultaten.

– Dagens meddelande ska se till att den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till nya mål, t.ex. att främja en smart och klimattålig jordbrukssektor, miljöskydd och klimatåtgärder och stärka den socioekonomiska strukturen på landsbygden, säger Phil Hogan, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. Det är också ett viktigt steg för att förändra politiken. Det nya systemet kommer att ge EU-länderna och regionerna mycket större befogenheter.

Strukturen med två pelare behålls, det vill säga direktstöd/marknadsåtgärder och landsbygdsutveckling, men länderna ska få större utrymme att bestämma hur de ska nå EU-målen. Alla länder ska ta fram en egen strategisk plan – som kommissionen ska godkänna – där de anger hur de tänker nå målen. Fokus kommer att ligga på att övervaka arbetet och se till att finansieringen ger konkreta resultat. Att gå från en enhetlig till en skräddarsydd strategi innebär att politiken och dess genomslag kommer närmare dem som ska genomföra politiken på fältet.

Stödet till bönderna ska fortfarande betalas ut i form av direktstöd, eller gårdsstöd. Det här meddelandet föregriper inte resultatet av diskussionerna om EU:s finansiering i framtiden eller förslagen till nästa fleråriga budgetram. Förslagen gäller bara hur inkomststödet till bönderna ska bli rättvist och bättre riktat.

Klimatförändringarna och trycket på naturresurserna kommer att fortsätta att påverka jordbruket och livsmedelsproduktionen. EU:s framtida jordbrukspolitik bör spegla en högre ambitionsnivå när det gäller resurseffektivitet, miljöskydd och klimatåtgärder.

Här är några andra förslag:

  • Uppmuntra användningen av modern teknik som kan hjälpa bönderna i arbetet och skapa större insyn i marknaden och en mer förutsebar marknad.
  • Fler insatser för att få unga att satsa på jordbruk, i enlighet med ländernas egna befogenheter inom t.ex. markbeskattning, planering och kompetensutveckling.
  • Bemöta allmänhetens farhågor när det gäller hållbar jordbruksproduktion, inklusive hälsa, kost, matsvinn och djurskydd.
  • Sträva efter samstämmiga åtgärder i enlighet med politikens globala dimension, framför allt när det gäller handel, migration och hållbar utveckling.
  • Skapa en EU-plattform för riskhantering som kan hjälpa bönderna att hantera osäkra klimatförhållanden, fluktuationer på marknaden och andra risker.

De konkreta lagförslag som ska förverkliga målen kommer att läggas fram före sommaren 2018, efter förslaget till den fleråriga budgetramen.

Bakgrund

Den 2 februari 2017 inledde EU-kommissionen ett samråd om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid för att se hur politiken kan förenklas och moderniseras. Samrådet pågick i tre månader och kommissionen fick in över 320 000 svar, de flesta från privatpersoner. Samrådet visade att de flesta ville behålla en stark gemensam jordbrukspolitik på EU-nivå, men att reglerna måste bli enklare och flexiblare. Politiken bör också inriktas mer på viktiga frågor som att ge bönderna en skälig levnadsstandard, skydda miljön och hantera klimatförändringarna.

Läs mer

Meddelande

Frågor och svar: Framtiden för mat och jordbruk i EU

Faktablad: Förenkling

Faktablad: Jordbruket och jordbrukspolitiken i EU

Faktablad: Stöd till bönderna

Faktablad: Jordbrukspolitiken och miljön

Faktablad: Jordbruket i version 2.0

Videoklipp om jordbruk

IP/17/4841

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar