Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva – dosiahnutie flexibilnej, spravodlivej a udržateľnej spoločnej poľnohospodárskej politiky

Brusel 29. november 2017

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu skutočné výsledky v podpore poľnohospodárov a povedie k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva EÚ.

Toto sú základné myšlienky oznámenia, ktoré dnes prijala Európska komisia na tému „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“ a v ktorom uviedla spôsoby, ako zabezpečiť, aby bola najstaršia spoločná politika EÚ relevantná aj naďalej.

Hlavnou iniciatívou je poskytnúť členským štátom väčšiu zodpovednosť pri rozhodovaní o spôsobe a smerovaní investícií z prostriedkov SPP s cieľom dosiahnuť ambiciózne spoločné ciele v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a udržateľnosti.

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: „Spoločná poľnohospodárska politika je naším osvedčeným receptom už od roku 1962. Hoci treba zabezpečiť napríklad dodávky zdravých a chutných potravín pre spotrebiteľov, ako aj zamestnanosť a rast na vidieku, SPP sa musí vyvíjať súbežne s ostatnými politikami. Náš návrh založený na výsledkoch rozsiahlej konzultácie so zainteresovanými stranami predstavuje dôležitý krok smerom k modernizácii a zjednodušeniu SPP. Nový model vykonávania, ktorý Komisia prináša, zabezpečí členským štátom väčšiu subsidiaritu a vyžaduje od nich vypracovanie strategických plánov s opatreniami v rámci piliera I a II, ktoré umožnia zjednodušenie, väčší súlad a monitorovanie výsledkov.“

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „V dnešnom oznámení sa zabezpečuje plnenie nových cieľov cez SPP ako podpora inteligentného a odolného poľnohospodárstva, zintenzívnenie starostlivosti o životné prostredie a opatrení v oblasti klímy a posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. Predstavuje tiež dôležitú zmenu vo vykonávaní SPP. Súčasný systém sa nahradí novým systémom vykonávania, ktorý poskytne oveľa väčší stupeň subsidiarity na úrovni členských štátov a regiónov.“

V rámci zjednodušeného a flexibilnejšieho prístupu sa pri zachovaní súčasnej dvojpilierovej štruktúry stanovia podrobné opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov dohodnutých na úrovni EÚ. Každá krajina EÚ by vytvorila svoj vlastný strategický plán (schválený Komisiou), v ktorom stanoví spôsob plnenia cieľov. Namiesto dodržiavania súladu sa bude klásť väčší dôraz na monitorovanie pokroku a cielené financovanie konkrétnych výsledkov. Prechod od univerzálneho prístupu k riešeniam na mieru znamená, že samotná politika a jej skutočné dôsledky budú lepšie prispôsobené tým, ktorí ju v praxi vykonávajú.

Poľnohospodárom sa naďalej bude poskytovať podpora zo systému priamych platieb. Oznámenie nijako nepredurčuje výsledok diskusie o budúcnosti financií EÚ ani obsah jej návrhu budúceho viacročného finančného rámca (VFR). Skúmajú sa v ňom niektoré z možností na zabezpečenie spravodlivej a lepšie cielenej podpory príjmov poľnohospodárov.

Zmena klímy a tlak na prírodné zdroje budú aj naďalej ovplyvňovať poľnohospodárstvo a výrobu potravín. V budúcej SPP by sa mali zohľadniť vyššie ambície v otázkach efektívneho využívania zdrojov, starostlivosti o životné prostredie a opatrení v oblasti klímy.

Ostatné návrhy zahŕňajú:

  • rozšírené využívanie moderných technológií na podporu poľnohospodárov v praxi a zabezpečenie väčšej transparentnosti a istoty na trhu
  • väčšiu podporu zapojenia mladých ľudí do poľnohospodárstva, čo treba koordinovať s právomocami členských štátov v oblastiach ako zdaňovanie pôdy, územné plánovanie a rozvoj zručností
  • riešenie obáv občanov spojených s udržateľnosťou poľnohospodárskej výroby vrátane zdravia, výživy, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat
  • vynaloženie úsilia o zjednotenie politických opatrení v globálnom kontexte, najmä v oblasti obchodu, migrácie a udržateľného rozvoja
  • vytvorenie platformy EÚ pre riadenie rizík s cieľom čo najlepšie pomôcť poľnohospodárom pri zvládaní neistoty v oblasti klímy, volatility trhov a iných rizík

Komisia do leta 2018 v nadväznosti na návrh VFR predloží príslušné legislatívne návrhy na dosiahnutie cieľov uvedených v oznámení.

Súvislosti

Európska komisia začala 2. februára 2017 konzultáciu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom lepšie porozumieť potenciálu na jej zjednodušenie a modernizáciu. Počas trojmesačného konzultačného obdobia dostala viac než 320 000 odpovedí, najmä od jednotlivcov. Z konzultácie vyplynulo, že väčšina respondentov si priala zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky na úrovni EÚ, ktorá ale musí byť jednoduchšia, flexibilnejšia a viac zameraná na riešenie kľúčových výziev ako zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov, ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy.

Ďalšie informácie

Oznámenie

OZNAM: Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva

Prehľad: Zjednodušenie

Prehľad: Poľnohospodárstvo a SPP v EÚ

Prehľad: Podpora pre poľnohospodárov

Prehľad: SPP a životné prostredie

Prehľad: Poľnohospodárstvo 2.0

Stránka rubriky „focus“ venovaná poľnohospodárstvu

IP/17/4841

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar