Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus – Joustavan, oikeudenmukaisen ja kestävän maatalouspolitiikan puolesta

Bryssel 29. marraskuuta 2017

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sääntöjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen tukee maataloustuottajia ja viitoittaa EU:n maatalouden kestää kehitystä.

Nämä ovat Euroopan komission tänään julkistaman tiedonannon ”Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus” kulmakivet. Tiedonannossa esitetään pääpiirteittäin tavat, joilla EU:n vanhin yhteinen politiikka viedään turvallisesti tulevaisuuteen.

Keskeisenä aloitteena on lisätä jäsenvaltioiden vapautta valita, kuinka ja mihin ne investoivat YMP-rahoituksensa saavuttaakseen ympäristönsuojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävyyttä koskevat kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi yhteisen maatalouspolitiikan olleen asialistalla jo vuodesta 1962 ja lisäsi: ”Meidän on pidettävä huoli siitä, että maatalouspolitiikkamme varmistaa muun muassa terveellisen ja maukkaan ruoan kuluttajille sekä työpaikkoja ja kasvua maaseutualueille. Mutta yhteisen maatalouspolitiikan on myös kehityttävä muun politiikan mukana. Ehdotuksemme on tärkeä askel, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa nykyaikaistetaan ja yksinkertaistetaan laajan sidosryhmäkuulemisen tulosten suuntaisesti. Komission esittämä uusi malli jakaa vastuuta jäsenvaltioille ja kehottaa niitä laatimaan strategiset YMP-suunnitelmat, joilla katetaan niiden ensimmäisen ja toisen pilarin mukaiset toimet. Suunnitelmat mahdollistavat yksinkertaistamisen, johdonmukaisuuden ja tulosten seurannan.”

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan totesi: ”Tänään hyväksytyllä tiedonannolla varmistetaan, että yhteinen maatalouspolitiikka tuottaa tuloksia uusien ja nousevien tavoitteiden saavuttamisessa. Sillä pyritään muun muassa edistämään maatalousalan älykkyyttä ja sopeutumiskykyä, tukemaan ympäristönsuojelua ja ilmastotoimia sekä lujittamaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. Tiedonanto tarkoittaa myös merkittävää muutosta YMP:n täytäntöönpanoon. Nykyisen järjestelmän sijaan otetaan käyttöön uusi täytäntöönpanojärjestelmä, jossa annetaan jäsenvaltioille/alueille paljon lisää päätösvaltaa.”

Nykyinen kahden pilarin rakenne säilytetään, mutta yksinkertaistetun ja joustavamman lähestymistavan avulla toimista voidaan päättää yksityiskohtaisesti, jotta voitaisiin päästä EU:n tasolla hyväksyttyihin tavoitteisiin. Kukin EU-maa kehittää oman strategisen suunnitelmansa, jonka komissio hyväksyy ja jossa esitetään tapa, jolla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Sääntöjen noudattamisen sijaan huomiota keskitetään enemmän edistymisen seurantaan, ja panostetaan enemmän siihen, että rahoitus kohdistetaan konkreettisten tulosten aikaansaamiseen. Kaikille yhteisestä ”yhden koon mallista” räätälöityyn lähestymistapaan siirtyminen tarkoittaa, että politiikka ja sen vaikutukset reaalimaailmaan tulevat lähemmäksi politiikan toteuttajia ruohonjuuritasolla.

Maataloustuottajien tukeminen jatkuu suorien maksujen kautta. Tiedonannossa ei mennä EU:n rahoituksen tulevaisuudesta käytävien keskustelujen tulosten eikä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien ehdotusten sisällön edelle. Se ei ole tyhjentävä, vaan siinä tarkastellaan mahdollisuuksia varmistaa oikeudenmukainen ja paremmin kohdennettu tuki maataloustuottajien tuloihin.

Ilmastonmuutos ja luonnonvaroihin kohdistuva paine vaikuttavat edelleen maatalouteen ja ruoan tuotantoon. Tulevaisuuden YMP:n olisi oltava nykyistä kunnianhimoisempi resurssitehokkuuden, ympäristönsuojelun ja ilmastotoimien saralla.

Tiedonannossa tehdään myös seuraavat ehdotukset:

  • Edistetään nykyaikaisen teknologian käyttöä maataloustuottajien tukemiseksi kentällä ja markkinoiden avoimuuden ja varmuuden lisäämiseksi.
  • Rohkaistaan nuoria ryhtymään maatalousyrittäjiksi ja koordinoidaan sitä jäsenvaltioiden toimivallan alaisten toimien, kuten maan verotuksen, suunnittelun ja taitojen kehittämisen, kanssa.
  • Vastataan kansalaisten huolenaiheisiin, jotka koskevat maataloustuotannon kestävyyttä, kuten terveys, ravitsemus, elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi.
  • Pyritään EU:n toimien johdonmukaisuuteen, kun otetaan huomioon niiden maailmanlaajuinen luonne erityisesti kaupan, muuttoliikkeen ja kestävän kehityksen osalta.
  • Luodaan EU-tason foorumi, jossa käsitellään riskinhallintaa ja autetaan maataloustuottajia sopeutumaan ilmastosta, markkinaheilahteluista ja muista riskeistä johtuvaan epävarmuuteen.

Komissio tekee monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksen jälkeen ennen vuoden 2018 kesää asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset, joilla tiedonannossa esitetyt tavoitteet on määrä saavuttaa.

Tausta

Euroopan komissio käynnisti 2. helmikuuta 2017 kuulemisen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevaisuudesta. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, kuinka nykyistä politiikkaa voitaisiin yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa. Euroopan komissio sai kolmen kuukauden kuulemisajan aikana yli 320 000 vastausta, joista enemmistö tuli yksityishenkilöiltä. Kuulemisessa kävi ilmi, että useimmat vastaajat halusivat säilyttää vahvan yhteisen maatalouspolitiikan Euroopan unionin tasolla mutta että sitä tulisi yksinkertaistaa ja joustavoittaa. Maatalouspolitiikkaa olisi kuulemisen tulosten perusteella myös ohjattava vastaamaan nykyistä paremmin keskeisiin haasteisiin, jotka liittyvät maataloustuottajien oikeudenmukaisen elintason varmistamiseen, ympäristön säilyttämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Lisätietoja

Tiedonanto

Taustatiedote: Ruoan ja maatalouden tulevaisuus:

Tietosivu: Yksinkertaistaminen

Tietosivu: Maatalous ja yhteinen maatalouspolitiikka EU:ssa

Tietosivu: Maataloustuottajien tuki

Tietosivu: Yhteinen maatalouspolitiikka ja ympäristö

Tietosivu: Maatalous 2.0

Maatalous komission audiovisuaalisen palvelun verkkosivuilla

IP/17/4841

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar