Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fremtiden for fødevarer og landbrug – en fleksibel, retfærdig og bæredygtig fælles landbrugspolitik

Bruxelles, den 29. november 2017

Enklere regler og en mere fleksibel tilgang skal sikre, at den fælles landbrugspolitiks støtte til landbrugerne giver konkrete resultater og driver den bæredygtige udvikling i EU's landbrug.

Dette er hjørnestenene i Kommissionens meddelelse "Fremtiden for fødevarer og landbrug", der vedtages i dag, og som beskriver, hvordan vi sikrer, at EU's ældste fælles politik forbliver fremtidssikret.

Kongstanken er at give medlemsstaterne større ansvar for at vælge, hvor og hvordan de investerer deres EU-landbrugsstøtte, med det formål at opfylde vores fælles ambitiøse mål for miljø, klima og bæredygtighed.

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Den fælles landbrugspolitik har været på bordet siden 1962. Vi skal sikre, at den fortsat leverer f.eks. sund og velsmagende mad til forbrugerne samt arbejdspladser og vækst til landdistrikterne, men den fælles landbrugspolitik skal også udvikles sammen med andre politikker. Vores forslag er et vigtigt skridt mod modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik og er blevet til efter bred høring af de berørte parter. Den nye model, som Kommissionen har indført, vil give medlemsstaterne større mulighed for at anvende nærhedsprincippet og opfordrer dem til at udarbejde strategiske planer for den fælles landbrugspolitik, der omfatter deres tiltag under søjle I og søjle II, og dermed fremmer forenkling, bedre sammenhæng og overvågning af resultaterne."

Phil Hogan, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne udtaler: "Dagens meddelelse sikrer, at den fælles landbrugspolitik kan opfylde nye og kommende mål, såsom udvikling af en intelligent og modstandsdygtig landbrugssektor, styrkelse af miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen samt styrkelse af den socioøkonomiske struktur i landområderne. Den markerer også en vigtig ændring i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. I stedet for det nuværende system indføres der et nyt gennemførelsessystem, der giver medlemsstaterne og regionerne større mulighed for at anvende nærhedsprincippet."

Den nuværende struktur med to søjler bibeholdes, men den enklere, mere fleksible tilgang vil diktere de konkrete foranstaltninger til opfyldelse af målene, der aftales på EU-plan. Hver EU-medlemsstat udvikler derpå sin egen strategiske plan – der godkendes af Kommissionen – hvori det fastlægges, hvordan medlemsstaten påtænker at nå målene. Der vil ikke længere være så stor fokus på overholdelse, men til gengæld være mere fokus på at overvåge fremskridtene og sikre, at midlerne målrettes konkrete resultater. Skiftet fra en uddifferentieret til en skræddersyet tilgang betyder, at politikken og dens faktiske virkning vil være tættere på dem, der skal gennemføre den.

Støtten til landbrugere fortsætter i form af de såkaldte direkte betalinger. Meddelelsen foregriber ikke resultatet af drøftelserne om fremtiden for EU's finanser eller indholdet af forslagene vedrørende den næste flerårige finansielle ramme. Den udforsker blot en række muligheder, om end ikke alle, for at sikre en retfærdig og mere målrettet understøttelse af landbrugernes indkomst.

Klimaforandringerne og presset på naturens ressourcer vil fortsat påvirke landbrugs- og fødevareproduktionen. Fremtidens fælles landbrugspolitik bør være mere ambitiøs med hensyn til ressourceeffektivitet, miljøbeskyttelse og klimaindsatsen.

Andre forslag omfatter:

  • Tilskyndelse til anvendelsen af moderne teknologi, der kan støtte landbrugerne i praksis og medføre større åbenhed og sikkerhed på markedet.
  • Større opmærksomhed på at tilskynde flere unge til at gå ind i landbruget, som skal koordineres af medlemsstaternes egne myndigheder inden for f.eks. beskatning af jord, planlægning og udvikling af færdigheder.
  • Imødekommelse af borgernes bekymringer angående bæredygtig landbrugsproduktion, herunder hvad angår sundhed, ernæring, fødevarespild og dyrevelfærd.
  • En sammenhængende indsats på tværs af politikker i overensstemmelse med EU's globale dimension, navnlig inden for handel, migration og bæredygtig udvikling.
  • Oprettelse af en EU-platform om risikostyring, dvs. hvordan man bedst kan hjælpe landbrugerne med at håndtere den usikkerhed, der er knyttet til klimaet, markedsudsving og andre risici.

Kommissionen vil inden sommeren 2018 og efter fremlæggelsen af forslaget om den flerårige finansielle ramme fremlægge de lovforslag, der skal føre til opfyldelsen af målene i meddelelsen.

Baggrund

Den 2. februar 2017 iværksatte Europa-Kommissionen en høring om fremtidens fælles landbrugspolitik for at få en bedre forståelse af, hvordan politikken kan forenkles og moderniseres. I løbet af den tre måneder lange høringsperiode modtog Kommissionen mere end 320 000 svar, primært fra enkeltpersoner. De fleste respondenter ønskede at bibeholde en stærk fælles landbrugspolitik på EU-plan, men mente også, at den bør forenkles og gøres mere fleksibel samt at den bør have mere fokus på at imødekomme udfordringerne ved at sikre landbrugerne en rimelig levestandard, beskytte miljøet og tage hånd om klimaforandringerne.

Yderligere oplysninger

Meddelelsen

MEMO: Fremtiden for fødevarer og landbrug

Faktaark: Forenkling

Faktaark: Landbrug og EU's fælles landbrugspolitik

Faktaark: Støtte til landbrugere

Faktaark: Den fælles landbrugspolitik og miljøet

Faktaark: Landbruget – version 2.0

Website: Fokus på landbrug

IP/17/4841

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar