Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Budoucnost potravinářství a zemědělství je ve společné zemědělské politice, která je flexibilní, spravedlivá a udržitelná

Brusel 29. listopadu 2017

Díky jednodušším pravidlům a pružnějšímu přístupu bude společná zemědělská politika (SZP) přinášet reálné výsledky, podporovat zemědělce a zajišťovat udržitelný rozvoj zemědělství EU.

To je základní myšlenkou sdělení „„Budoucnost potravinářství a zemědělství“, které dnes přijala Evropská komise. Nastiňuje v něm, jakým způsobem zajistit, aby nejstarší společná politika EU obstála ve zkouškách, které na ni v budoucnu čekají.

Klíčovou iniciativou sdělení je, že členské státy budou mít větší díl zodpovědnosti za výběr toho, jak a kam budou investovat finanční prostředky, které ze SZP dostanou, tak aby splnily ambiciózní společné cíle týkající se životního prostředí, změny klimatu a udržitelnosti.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, v této souvislosti poznamenal: „Společná zemědělská politika je naším každodenním chlebem již od roku 1962. Musíme zajistit, aby i nadále fungovala tak, aby byly našim spotřebitelům dodávány zdravé a chutné potraviny a aby byla ve venkovských oblastech zaručena zaměstnanost a růst, ale nesmíme zapomenout ani na to, že se SZP musí vyvíjet v souladu s ostatními politikami. Náš návrh představuje důležitý krok k modernizaci a zjednodušení této politiky na základě výsledků rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami. Nový model realizace politiky, s nímž Komise přichází, přináší více subsidiarity pro členské státy. Ty budou muset vytvořit strategické plány SZP, ve kterých uvedou akce v rámci pilíře I a pilíře II. Tím se politika zjednoduší, získá větší vzájemnou provázanost a její výsledky bude možné monitorovat.“

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, doplnil: „Dnešní sdělení zajišťuje, že společná zemědělská splní cíle, které se před námi nově objevují, např. podpora inteligentního a odolného zemědělského odvětví, péče o životní prostředí a boj proti změně klimatu a posílení sociálně ekonomických struktur venkovských oblastí. Znamená rovněž významný posun v provádění společné zemědělské politiky, protože stávající systém bude nahrazen novým, s daleko větší mírou subsidiarity členských států a regionů.“

Současná struktura dvou pilířů bude sice zachována, ale konkrétní opatření v zájmu splnění cílů dohodnutých na úrovni EU se budou stanovovat jednodušším a flexibilnějším způsobem. Každá země EU si vytvoří vlastní strategický plán, jakým způsobem hodlá splnit cíle. Ten bude schvalovat Komise. Pozornost se od dodržení shody s předpisy přesune k hodnocení pokroku, kterého bylo dosaženo, a toho, jak vynakládané finanční prostředky přinášejí konkrétní výsledky. Jelikož se místo univerzálního přístupu přechází k individuálním řešením, přesouvá se SZP a její konkrétní dopady blíže k těm, kteří ji realizují v každodenním životě.

Podpora zemědělců bude pokračovat formou přímých plateb. Sdělení nepředjímá výsledek diskuse o budoucnosti financí EU ani obsah návrhu nadcházejícího víceletého finančního rámce. Aniž by zabíhalo do přílišných podrobností, prezentuje možnosti, jak zajistit spravedlivou a lépe cílenou podporu příjmu zemědělců.

Dopady, které má změna klimatu a tlak na přírodní zdroje na zemědělství a produkci potravin, se budou projevovat i nadále. Budoucí SZP by měla odrážet vyšší ambice, pokud jde o účinné využívání zdrojů, ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Ve sdělení se dále navrhuje:

  • prosazovat využívání moderních technologií a s jejich pomocí podporovat zemědělce přímo v praxi a zajistit trhům větší transparentnost a jistotu
  • podporovat více mladé lidi v tom, aby se zemědělství profesionálně věnovali, a tuto podporu koordinovat s pravomocemi členských států v oblastech, jako je zdanění pozemků, plánování a rozvoj dovedností
  • řešit obavy občanů týkající se udržitelné zemědělské produkce (hlediska zdraví, výživy, plýtvání potravinami a dobrých životních podmínek zvířat)
  • usilovat o vzájemnou provázanost opatření politik EU vzhledem k jejich globálnímu rozměru, zejména pokud jde o obchod, migraci a udržitelný rozvoj
  • vytvořit platformu EU pro řízení rizik, která se zaměří na to, jak nejlépe pomoci zemědělcům vyrovnat se s nejistotou způsobenou změnami klimatu, volatilitou trhu a dalšími riziky

Příslušné legislativní návrhy, v nichž se projeví cíle uvedené ve sdělení, Komise předloží do léta 2018, a to v návaznosti na návrh víceletého finančního rámce.

Souvislosti

Dne 2. února 2017 Evropská komise zahájila konzultaci týkající se budoucnosti společné zemědělské politiky (SZP), aby získala komplexnější představu, kde by bylo možné stávající politiku zjednodušit a modernizovat. Během tří měsíců, kdy konzultace probíhala, Evropská komise obdržela více než 320 000 odpovědí, převážně od jednotlivců. Z konzultace vyplynulo, že většina respondentů chce zachovat silnou společnou zemědělskou politiku na úrovni Evropské unie, avšak že je třeba jí dát jednodušší a pružnější podobu a více se zaměřit na klíčové výzvy, jimiž je zajištění přiměřené životní úrovně zemědělců, ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu.

Další informace

Sdělení

ZPRÁVA: Budoucnost potravinářství a zemědělství

Informační přehled: Zjednodušení

Informační přehled: Zemědělství a SZP v EU

Informační přehled: Podpora pro zemědělce

Informační přehled: SZP a životní prostředí

Informační přehled: Zemědělství 2.0

Fotografie a videomateriál k problematice zemědělství

IP/17/4841

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar