Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI EL BG

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s integrerade havspolitik: Kommissionen drar Bulgarien, Finland och Grekland inför rätta

Bryssel den 7 december 2017

EU:s integrerade havspolitik: Kommissionen drar Bulgarien, Finland och Grekland inför rätta

EU-kommissionen beslutade idag att dra Bulgarien, Finland och Grekland inför EU-domstolen för bristande anmälningar av vilka åtgärder de vidtagit för att införliva EU-regler om fysisk planering i kust- och havsområden (direktiv 2014/89/EU). Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 18 september 2016.

Kommissionen kommer att yrka på ett vitesbelopp på 14 089,60 euro per dag för Bulgarien, 7 739,76 euro per dag för Finland och 31 416 euro per dag för Grekland, från och med dagen för domen tills direktivet är helt infört i den nationella lagstiftningen. Överträdelseförfarandet mot Bulgarien, Finland och Grekland inleddes i november 2016 och länderna informerades i juli 2017. Bulgarien och Grekland har inte informerat kommissionen om att de antagit de åtgärder som krävs för att införliva direktivet. Finland har bara informerat om åtgärder som gäller det finska fastlandet men inte Åland, som också omfattas av direktivet.

Konkurrensen om havsområden, för bl.a. förnybar elproduktion, sjöfart, fiske och vattenbruk, har visat på behovet att gemensamt ta hand om våra vatten på ett mer konsekvent sätt. Fysisk planering i kust- och havsområden känner inga nationsgränser och ska se till att mänsklig verksamhet till havs, oavsett bransch, är effektiv, säker och hållbar. En sådan integrerad syn på planering och förvaltning har flera fördelar:

- Mer synergieffekter och färre konflikter mellan olika verksamheter och branscher.

- Förutsägbarhet, öppenhet och tydligare regler som uppmuntrar till investeringar.

- Mer gränsöverskridande samarbete mellan EU-länder för att utveckla energinät, farleder, rörledningar, undervattenskablar med mera, men också för att utveckla enhetliga nätverk av skyddade områden.

- Miljöskydd, genom en tidig kartläggning av effekter och möjligheter kopplade till en mångsidig användning av ett område.

Fysisk planering i kust- och havsområden innebär ett direkt stöd som underlättar Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I strategins mål ingår hög sysselsättning och produktivitet, samt social sammanhållning och delaktighet.

Vad händer nu?

Om direktivet fortfarande inte införlivas och domstolen går på kommissionens linje måste det dagliga vitesbeloppet betalas från dagen för domen, eller från ett senare datum som bestäms av domstolen, tills införlivandet är slutfört. Det slutgiltiga vitesbeloppet bestäms av domstolen, men kan inte bli större än det som kommissionen föreslår.

Bakgrund

Förslaget att dra Bulgarien och Grekland inför EU-domstolen togs mot bakgrund av att dessa länder hittills inte informerat om någon lagstiftning för att införliva direktivet. Förslaget att dra Finland inför EU-domstolen föranleds av att den information som Finland hittills lämnat visar att direktivet bara delvis har införlivats. Genom att inte anta alla lagar, regler och administrativa bestämmelser som krävs i direktiv 2014/89/EU, eller genom att inte informera kommissionen om dessa, underlåter Bulgarien, Finland och Grekland att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15 i direktivet.

Enligt artikel 260.3 i EUF-fördraget får kommissionen yrka på att EU-domstolen ska utdöma ekonomiska påföljder om ett medlemsland inte införlivar ett EU-direktiv i sin nationella lagstiftning inom den angivna tidsfristen. Vitesbeloppet beror på

- hur allvarlig överträdelsen är,

- hur länge överträdelsen varar,

- ”n-faktorn” (som varierar mellan medlemsländerna och tar hänsyn till deras BNP),

- ett fast belopp, som för närvarande är 680 euro per dag,

- vilken avskräckande verkan som uppnås, med tanke på medlemslandets betalningsförmåga.

Läs mer:

- Viktiga beslut i överträdelsepaketet från december 2017: se hela MEMO/17/4767.

- Det allmänna överträdelseförfarandet: se MEMO/12/12 (grafik).

- EU:s överträdelseförfarande

IP/17/4774

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar