Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI EL

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Интегрирана морска политика на ЕС: Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Гърция и Финландия

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Интегрирана морска политика на ЕС: Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Гърция и Финландия

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Гърция и Финландия поради това, че те не са уведомили Комисията относно своите мерки за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (Директива 2014/89/ЕС) или са направили частично уведомяване. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си право до 18 септември 2016 г.

Комисията ще поиска от Съда да наложи дневна парична санкция в размер на 14 089,6 EUR на ден за България, 31 416 EUR на ден за Гърция и 7 739,76 EUR на ден за Финландия от деня на постановяване на решението до деня, когато директивата бъде изцяло приведена в действие и влезе в сила в националното законодателство. Процедурите за нарушение срещу България, Гърция и Финландия бяха започнати през ноември 2016 г., а мотивираните становища бяха изпратени през юли 2017 г. България и Гърция не са уведомили Комисията за приемането на мерки с оглед транспониране на директивата. Финландия е уведомила Комисията относно приемането на мерките, необходими за транспониране на директивата, но тези мерки се прилагат само по отношение на континенталната част на Финландия, но не и към провинция Оланд, която също попада в приложното поле на директивата.

Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, корабоплаване, рибарство, аквакултури и други употреби — изведе на преден план необходимостта от съвместно и по-съгласувано управление на водите ни. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да се осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето. Този интегриран подход на планиране и управление има различни предимства:

— той създава полезни взаимодействия между различните дейности и сектори и намалява конфликтите;

— той насърчава инвестициите чрез повече предвидимост, прозрачност и по-ясни правила;

— той увеличава трансграничното сътрудничество между страните от ЕС за развитие на енергийни мрежи, морски пътища, газопроводи, подводни кабели и други дейности, но също така и за разработване на съгласувани мрежи от защитени зони;

— той опазва околната среда чрез навременно анализиране на въздействието и на възможностите за използване на пространството за различни цели.

Морското пространствено планиране подкрепя пряко и улеснява изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, сред чиито основни цели са високите равнища на заетост и на производителност на труда, както и социалното сближаване и приобщаване.

Следващи стъпки

В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията.

История на досието

Предложението за предявяване на иск срещу България и Гърция пред Съда на ЕС е направено, като се отчита фактът, че към настоящия момент България и Гърция не са уведомили официално Комисията относно законодателни актове, с които се транспонира директивата. Предложението за предявяване на иск срещу Финландия пред Съда на ЕС е направено, като се отчита фактът, че към настоящия момент Финландия е уведомила официално Комисията относно законодателни актове, с които директивата се транспонира частично. Като не са приели всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с Директива 2014/89/ЕС, или, във всеки случай, като не са уведомили Комисията за такива разпоредби, България, Гърция и Финландия не са изпълнили задълженията си съгласно член 15 от същата директива.

На практика по силата на член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ако държава членка не транспонира дадена директива на ЕС в националното си право в рамките на определения срок, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции. При определяне на размера на санкциите се взема предвид следното:

— тежестта на нарушението,

— продължителността на нарушението,

— факторът „n“ (който е различен за отделните държави членки и отчита техния брутен вътрешен продукт (БВП),

— фиксирана сума, която в момента е определена на 680 EUR/ден,

— възпиращият ефект в зависимост от платежоспособността на съответната държава членка.

За повече информация

— За приетите през декември 2017 г. основни решения по производствата за установяване на нарушения от държава членка вж. пълния текст на информационния документ MEMO/17/4767.

— Общо производство за установяване на нарушение — MEMO/12/12 (инфографика).

Производство на ЕС за установяване на нарушение.

IP/17/4774

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar