Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SL

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Обществени поръчки: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу 4 държави членки и открива нова процедура

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия, Испания, Люксембург и Словения поради това, че тези държави членки не са я уведомили за цялостното транспониране в своето национално законодателство на разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите (директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС).

Елжбета Бенковска, европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Новите разпоредби предоставят на администрациите мощен инструмент за постигане на по-добро съотношение качество/цена при изразходването на парите на данъкоплатците и за насочване на обществените поръчки към по-новаторски решения, с ефективно използване на енергията и ресурсите, както и за утвърждаване на социално приобщаващи подходи. С тях се въвежда допълнителна гъвкавост по отношение на бързото и ефикасно провеждане на търгове, което ги прави по-привлекателни и за МСП. Вследствие на това гражданите и предприятията ще могат да се възползват във възможно най-кратък срок от новите възможности.“

Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането на най-новите разпоредби в областта на обществените поръчки до 18 април 2016 г. През май 2016 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма до 21 държави членки, които не бяха транспонирали въпросните разпоредби, а през декември 2016 г. изпрати мотивирани становища до 15 от тези държави членки.

4-те държави членки все още не са изпратили уведомления за транспонирането на следните законодателни актове:

— Австрия и Люксембург — директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС;

— Испания — директиви 2014/23/ЕС и 2014/25/ЕС;

— Словения — Директива 2014/23/ЕС.

Ето защо Комисията реши да предяви иск срещу тези 4 държави членки пред Съда на ЕС. Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна парична санкция съобразно съответната директива в размер на 52 972 EUR, 42 377,6 EUR и 42 377,6 EUR за Австрия, 61 964,32 EUR и 123 928,64 EUR за Испания, 12 920 EUR, 11 628 EUR и 11 628 EUR за Люксембург и 8 992,32 EUR за Словения, считано от датата на постановяване на решението, докато посочените директиви бъдат изцяло транспонирани в националното законодателство и влязат в сила.

Същевременно Комисията изпраща официално уведомително писмо на Нидерландия, тъй като нидерландските дружества за жилищно настаняване не са квалифицирани като възлагащи органи, макар те да участват в обществени поръчки. Комисията счита, че Нидерландия е нарушила задължението за прозрачност, предвидено в директиви 2014/23/ЕС и 2014/24/ЕС. Нидерландия разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията, в противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Следващи стъпки:

В случай че транспонирането е все още непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяване на решението или по-късна дата, определена от Съда, докато транспонирането се извърши напълно. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава определения от Комисията размер.

Контекст:

Трите директиви относно обществените поръчки и концесиите (директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС), приети през 2014 г., промениха фундаментално начина, по който държавите членки и публичните органи изразходват голяма част от 2-та трилиона евро, отделяни ежегодно за обществени поръчки в Европа. Разпоредбите за обществените поръчки от 2014 г. правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни и прозрачни. С тях се насърчава използването на електронни процедури, участието на малките и средните предприятия (МСП) в търгове за обществени поръчки става по-лесно и по-евтино, подпомагат се администрациите да постигнат своите екологични, социални или иновативни цели при закупуването на стоки и услуги.

През октомври 2017 г. Комисията предложи пакет от мерки с цел да помогне на публичните органи да се възползват в максимална степен от възможностите, предоставени от новите разпоредби. Комисията насърчава публичните органи да използват обществените поръчки като стратегическо средство за получаване на по-добро съотношение качество/цена при изразходването на парите на данъкоплатците и за постигане на по-новаторска, устойчива, приобщаваща и конкурентоспособна икономика.

На практика по силата на член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ако държава членка не успее да транспонира дадена директива на ЕС в националното си законодателство в рамките на определения срок, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции. При определяне на размера на санкциите се взема предвид следното:

— тежестта на нарушението,

— продължителността на нарушението,

— възпиращият ефект в зависимост от платежоспособността на съответната държава членка.

За повече информация

— За приетите през ноември 2017 г. основни решения по производствата за установяване на нарушения от държави членки, вж. пълния текст на информационния документ MEMO/17/4767.

— Oбщо производство за установяване на нарушение — вж. MEMO/12/12 (инфографика).

Производство на ЕС за установяване на нарушение.

IP/17/4771


Side Bar