Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES RO

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Колективно управление на права: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Испания, Люксембург и Румъния поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на тези държави членки на разпоредбите на ЕС в областта на колективното управление на авторското право и сродните му права и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн, т. е. транспониране на Директивата относно колективното управление на правата (Директива 2014/26/ЕС), което беше предвидено да се извърши до 10 април 2016 г.

Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на тези четири държави членки (България — 19 121,60 EUR на ден, Испания — 123 928,64 EUR на ден, Люксембург — 12 920,00 EUR на ден и Румъния — 42 377,60 EUR на ден). Процедурите за нарушение срещу тях бяха открити през май 2016 г. Към днешна дата Комисията все още не е получила уведомление, че са предприети необходимите мерки за транспониране на директивата в съответното им национално законодателство.

В рамките на отделна процедура за нарушение, която се отнася до Румъния, през май 2016 г. Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо във връзка с въвеждането на задължителната система за колективно управление по отношение на музикалните произведения. Комисията счита, че в румънското законодателство не са спазени разпоредбите на Директивата относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, нито на Директивата относно колективното управление на правата.

Директивата относно колективното управление на правата има за цел да подобри начина, по който се управляват всички организации за колективно управление чрез създаване на общи стандарти за управление, прозрачност и финансова дисциплина. С нея също така се определят общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Директивата относно колективното управление на правата е важна част от законодателството за авторското право в Европа. Всички организации за колективно управление трябва да подобрят своите стандарти за управление и за прозрачност.

История на досието

Директивата относно колективното управление на правата (Директива 2014/26/ЕС) беше приета на 4 февруари 2014 г. Крайният срок за нейното транспониране в националното законодателство на държавите членки беше 10 април 2016 г.

През май 2016 г. до същите 4 държави членки бяха изпратени официални уведомителни писма, които представляваха официално искане от страна на Комисията директивата да бъде изцяло транспонирана; писмата бяха и първата стъпка от производството за установяване на нарушение. Тъй като не получи уведомления, че директивата е транспонирана, през февруари 2017 г. Комисията изпрати мотивирани становища на четирите държави членки.

С неприемането на всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на Директивата относно колективното управление на правата, или, във всички случаи, с неуведомяването на Комисията относно подобни разпоредби до 10 април 2016 г., България, Испания, Люксембург и Румъния не са изпълнили своите задължения за транспониране съгласно член 43 от посочената директива.

За повече информация

Директива относно колективното управление на правата (Директива 2014/26/ЕС)

— За приетите през декември 2017 г. основни решения по производствата за установяване на нарушения от държава членка вж. пълния текст на информационния документ MEMO/17/4767.

— Общо производство за установяване на нарушение — MEMO/12/12 (инфографика).

Производство на ЕС за установяване на нарушение.

 

IP/17/4768

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar