Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

rescEU: Ett nytt europeiskt system för att hantera naturkatastrofer

Bryssel den 23 november 2017

I dag har EU-kommissionen avslöjat ambitiösa nya planer för att stärka Europas kapacitet att hantera naturkatastrofer.

Förslaget är en viktig del i Jean-Claude Junckers agenda Ett EU som skyddar. Initiativet ska ses i ljuset av att de alltmer komplexa och frekventa naturkatastrofer som drabbat många europeiska länder de senaste åren. En central del av förslaget är inrättandet av rescEU, en reserv på europeisk nivå av civilskyddskapacitet såsom flygplan för bekämpning av skogsbränder, särskilda vattenpumpar, sök- och räddningsinsatser samt fältsjukhus och grupper för akutsjukvård. Dessa resurser kommer att komplettera de nationella tillgångarna och ska förvaltas av EU-kommissionen för att stödja länder som drabbas av t.ex. översvämningar, skogsbränder, jordbävningar och epidemier. Bara under 2017 dödades fler än 200 personer av naturkatastrofer i Europa och över en miljon hektar skog förstördes.

– EU kan inte stå vid sidan av och titta på när våra medlemsländer drabbas av naturkatastrofer och behöver hjälp. Inget land i Europa är immunt mot naturkatastrofer, som sorgligt nog har blivit det nya normala. När en katastrof inträffar vill jag att EU ska erbjuda mer än kondoleanser. Europa är en kontinent av solidaritet och vi måste ha bättre beredskap än tidigare och snabbare hjälpa de EU-länder som behöver det, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Tragedierna förra sommaren och de senaste åren har visat att vårt nuvarande system för katastrofinsatser har nått sina gränser i sin nuvarande frivilliga form. Våra utmaningar har förändrats, och därför måste vi också förändras. Det handlar om solidaritet och delat ansvar på alla nivåer. Det är vad EU-medborgarna förväntar sig av oss och jag förväntar mig nu att de europeiska regeringarna och Europaparlamentet ansluter sig till förslaget, säger Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.

EU-kommissionens förslag bygger på två kompletterande delar: dels starkare kollektiva insatser på EU-nivå och dels förbättrad kapacitet för förebyggande och beredskap.

  1. Stärkt europeisk insatskapacitet: rescEU

- En civilskyddsinsatsreserv kommer att inrättas. Den ska förvaltas av EU och bistå EU-länder vid katastrofer, när den nationella kapaciteten har nått sin bristningsgräns. rescEU kommer att omfatta sådana resurser som brandbekämpningsflyg och pumputrustning som kan komplettera den nationella kapaciteten. Alla kostnader och all kapacitet för rescEU kommer helt att täckas med EU-medel, och EU-kommissionen kommer att behålla den operativa kontrollen över resurserna och besluta om användningen.

- Samtidigt kommer EU-kommissionen att hjälpa medlemsländerna att stärka sin nationella kapacitet genom att finansiera anpassning, reparation, transport och drift av befintliga resurser – i dag är det endast är transportkostnaderna som täcks. Resurserna ska ingå i en gemensam pool av katastrofinsatsresurser inom ramen för den europeiska civilskyddspoolen, och ska ställas till förfogande när en katastrof inträffar.

  1. Stärkt katastrofförebyggande och katastrofberedskap

- Enligt dagens förslag kommer EU-länderna att uppmanas att redogöra för sina nationella strategier för förebyggande och beredskap, så att vi kollektivt kan kartlägga och åtgärda eventuella brister.

- Förslaget stärker samarbetet och samstämmigheten med EU:s nuvarande politik för förebyggande och beredskap, t.ex. EU-strategin för klimatanpassning, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, solidaritetsfonden, miljölagstiftningen (t.ex. planer för hantering av översvämningsrisker och ekosystemsbaserade lösningar), forskning och innovation och politik för att hantera allvarliga gränsöverskridande hälsohot med mera.

Slutligen kommer förslaget att förenkla de administrativa förfarandena för att minska den tid det tar att sätta in livräddande bistånd.

Bakgrund

EU:s civilskyddsmekanism baseras i dag på ett frivilligt system som innebär att EU samordnar frivilliga bidrag från deltagande länder till ett land som har begärt stöd. Erbjudanden om stöd samordnas på det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap som ligger i Bryssel. Under de senaste åren har extrema väderförhållanden och andra företeelser har hårt prövat medlemsländernas förmåga att hjälpa varandra, särskilt då flera medlemsländer drabbas av samma typ av katastrofer samtidigt. I de fall då tillgången till resurser är begränsad eller obefintlig saknar EU egen kapacitet för att bistå överbelastade medlemsländer.

Under 2017 har många olika katastrofer inträffat. Totalt dödades 200 personer av naturkatastrofer i Europa under 2017. Naturkatastrofer har också allvarliga ekonomiska konsekvenser. Sedan 1980 har EU-länderna, vid sidan av de mänskliga kostnaderna, förlorat över 360 miljarder euro på grund av extrema väder- och klimatfenomen. Bara i Portugal uppskattas de direkta ekonomiska konsekvenserna av skotsbränderna mellan juni och september till nästan 600 miljoner euro, vilket motsvarar 0,34 % av Portugals bruttonationalinkomst.

Sedan EU:s civilskyddsmekanism inrättades 2001 har den övervakat fler än 400 katastrofer och tagit emot över 250 ansökningar om stöd. EU:s civilskyddsmekanism kan aktiveras vid katastrofer som människan orsakat och naturkatastrofer, men ger också stöd till katastrofberedskap och förebyggande av katastrofer.

EU:s civilskyddsmekanism omfattar alla EU-länder samt flera andra deltagande länder utanför EU, det vill säga Island, Norge, Serbien, Makedonien, Montenegro och Turkiet. rescEU skulle utvidgas till att omfatta dessa länder som ett tecken på europeisk solidaritet.

Läs mer:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och regionkommittén om att stärka EU:s katastrofhantering: rescEU – solidaritet och ansvar

Frågor och svar Stärkt katastrofhantering i EU

Faktablad: Stärkta civilskyddsinsatser i EU

Faktablad: EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap

IP/17/4731

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar