Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Rezervas „rescEU“. Nauja Europos pasirengimo gaivalinėms nelaimėms ir jų padarinių šalinimo sistema

Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d.

Šiandien Europos Komisija pranešė apie naujus plačių užmojų planus stiprinti pasirengimo gaivalinėms nelaimėms ir jų padarinių šalinimo pajėgumus.

Šis pasiūlymas užima vieną svarbiausių vietų Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio darbotvarkėje dėl Saugančios Europos. Šia iniciatyva siekiama atsižvelgti į tai, kad pastaraisiais metais daugelis Europos šalių nukentėjo nuo dažnesnių ir skaudesnių nelaimių. Svarbiausia pasiūlymo dalis – sukurti Europos lygmens civilinės saugos pajėgumų rezervą „rescEU“. Rezervas apimtų gaisrams gesinti skirtus orlaivius, specialius vandens siurblius, paieškos ir gelbėjimo operacijų miestuose pajėgumus, lauko ligonines ir skubios medicininės pagalbos grupes. Šie Komisijos valdomi pajėgumai papildys nacionalinius išteklius ir jie bus naudojami padėti šalims, kuriose įvyko tokios nelaimės kaip potvyniai, miškų gaisrai, žemės drebėjimai ir epidemijos. Vien 2017 m. Europoje dėl gaivalinių nelaimių žuvo per 200 žmonių ir buvo sunaikinta per 1 mln. hektarų miškų.

Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Europa negali likti nuošalėje, kai mūsų valstybės narės kenčia nuo gaivalinių nelaimių ir joms būtina pagalba. Nė viena Europos šalis nėra apsaugota nuo gaivalinių nelaimių, kurios, deja, tapo nauja kasdienybe. Noriu, kad įvykus nelaimei Europos Sąjunga galėtų suteikti pagalbą, o ne vien pareikšti užuojautą. Europa yra solidarus žemynas ir mes turime būti tinkamiau pasirengę ir sparčiau padėti nukentėjusioms valstybėms narėms.“

„Praėjusios vasaros ir kelių pastarųjų metų tragedijos parodė, kad išnaudotos visos mūsų dabartinės savanorišku pagrindu veikiančios reagavimo į nelaimes sistemos galimybės. Pasikeitė mums kylantys uždaviniai, todėl turi keistis ir mūsų atsakas į juos. Visais lygmenimis būtinas solidarumas ir bendra atsakomybė. To iš mūsų tikisi Europos piliečiai, o aš tikiuosi, kad Europos šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas pritars šiam pasiūlymui,“ – sakė už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Christos Stylianides.

Komisijos pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama dviem viena kitą papildančioms veiklos sritims: i) tinkamesniems bendriems Europos reagavimo pajėgumams ir ii) sustiprintiems prevencijos ir pasirengimo pajėgumams.

  1. Europos reagavimo pajėgumų stiprinimas. Rezervas „rescEU“

- Bus įsteigtas ES civilinės saugos reagavimo pajėgumų rezervas, kuris bus naudojamas padėti valstybėms narėms nelaimių atveju, kai nacionalinių pajėgumų nebepakanka. Rezervas „rescEU“ apims tokius išteklius kaip gaisrams gesinti skirti orlaiviai ir vandens siurbliai, kuriais bus papildomi nacionaliniai pajėgumai. Visos rezervo „rescEU“ išlaidos ir pajėgumai bus finansuojami ES lėšomis. Šių išteklių operacinę kontrolę vykdys Komisija ir ji priims sprendimus dėl jų dislokavimo.

- Tuo pačiu Komisija padės valstybėms narės didinti nacionalinius pajėgumus teikdama finansavimą esamų išteklių pritaikymui, remontui, transportui ir veiklos išlaidoms padengti. Iki šiol būdavo dengiamos tik transporto išlaidos. Šie ištekliai būtų bendrų skubios pagalbos išteklių, sutelktų Europos civilinės saugos telkinyje, dalis ir juos būtų galima dislokuoti nelaimės atveju.

  1. Nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms stiprinimas

- Pagal šiandienos pasiūlymą valstybių narių bus prašoma pateikti nacionalines nelamių prevencijos ir pasirengimo joms strategijas, kad būtų bendrai nustatomi ir šalinami galimi trūkumai.

- Pasiūlymu stiprinamas koordinavimas ir suderinamumas su kitomis ES nelaimių prevencijos ir pasirengimo joms politikos sritimis. Pavyzdžiui, su ES strategija dėl prisitaikymo prie klimato kaitos, su Europos struktūriniais ir investicijų fondais, Solidarumo fondu, aplinkos srities teisės aktais (pvz., potvynių valdymo planais ir ekosistemomis grindžiamais sprendimais), moksliniais tyrimais, inovacijomis ir politikos priemonėmis, kuriomis siekiama šalinti rimtas tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai.

Galiausiai šiuo pasiūlymu bus suvienodintos ir supaprastintos administracinės procedūros, kad gyvybiškai svarbi pagalba būtų teikiama greičiau.

Pagrindiniai faktai

Dabartinis ES civilinės saugos mechanizmas grindžiamas savanoriška sistema, pagal kurią ES koordinuoja savanoriškus dalyvaujančių valstybių įnašus ir teikia pagalbą jos paprašiusiai šaliai. Siūlymus suteikti pagalbą koordinuoja Briuselyje esantis Europos reagavimo į nelaimes koordinavimo centras. Pastaruoju metu dėl ekstremalių oro sąlygų ir kitų reiškinių valstybės narės nebepajėgia padėti vienos kitoms, ypač tada, kai panaši nelaimė tuo pačiu metu įvyksta keliose valstybėse narėse. Tokiais atvejais, kai ištekliai yra riboti arba jų visai nėra, ES neturi galimybių padėti nukentėjusioms valstybėms narėms.

2017 m. įvyko daug įvairių nelaimių. Iš viso 2017 m. Europoje dėl gaivalinių nelaimių žuvo per 200 žmonių. Tačiau gaivalinės nelaimės taip pat padaro labai didelį ekonominį poveikį. Nuo 1980 m., be nusineštų gyvybių, ES valstybės narės dėl oro sąlygų ir ekstremalių klimato reiškinių patyrė per 360 mlrd. EUR nuostolių. Vien Portugalijoje dėl birželio–rugsėjo mėn. kilusių miškų gaisrų padaryta tiesioginė beveik 600 mln. EUR ekonominė žala. Tai sudaro 0,34 proc. Portugalijos bendrųjų nacionalinių pajamų.

Nuo įdiegimo 2001 m. pagal ES civilinės saugos mechanizmą reaguota į daugiau kaip 400 nelaimių, gauta daugiau kaip 250 prašymų suteikti pagalbą. ES civilinės saugos mechanizmas gali būti pradėtas taikyti reaguojant į žmogaus sukeltas ir gaivalines nelaimes, pagal jį taip pat remiamas pasirengimas nelaimėms ir jų prevencija.

Prie ES civilinės saugos mechanizmo prisijungusios visos ES valstybės narės, taip pat keletas kitų dalyvaujančių ES nepriklausančių šalių, t. y. Islandija, Norvegija, Serbija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Turkija. Išreikšdama solidarumą, ES suteiktų galimybę šioms dalyvaujančioms šalims prisijungti prie rezervo „rescEU“.

Daugiau informacijos

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui „Stiprinamas ES nelaimių valdymas. Rezervas „rescEU“ – atsakingo solidarumo išraiška“

Klausimai ir atsakymai. MEMO ES nelaimių valdymo stiprinimas

Informacijos suvestinė. ES civilinės saugos reagavimo pajėgumų stiprinimas

Informacijos suvestinė. ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centras

IP/17/4731

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar