Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

rescEU: uus Euroopa loodusõnnetustele reageerimise süsteem

Brüssel, 23. november 2017

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja uued ambitsioonikad kavad, et tugevdada Euroopa suutlikkust loodusõnnetustele reageerida.

See ettepanek on kesksel kohal president Junckeri tegevuskavas, mille eesmärk on luua Euroopa, mis kaitseb. Algatus tehakse olukorras, kus viimase aja keerukad ja sagedased loodusõnnetused on laastanud mitmeid Euroopa riike. Ettepaneku keskne osa on rescEU loomine. See on Euroopa tasandi kodanikukaitse suutlikkuse reserv, mille hulka kuuluvad kustutuslennukid, eriotstarbelised veepumbad, otsingu- ja päästerühmad, välihaiglad ja erakorralise meditsiini rühmad. See reserv täiendab riiklikke vahendeid ja seda haldab Euroopa Komisjon, et toetada riike üleujutuste, metsatulekahjude, maavärinate ja muude katastroofidega toimetulekul. Ainuüksi 2017. aastal hukkus Euroopas loodusõnnetustes üle 200 inimese ja hävis üle miljoni hektari metsa.

President Jean-Claude Juncker ütles: „Euroopa ei saa kõrvaltvaatajaks jääda, kui meie liikmesriigid kannatavad loodusõnnetuste tõttu ja vajavad abi. Ükski Euroopa riik ei saa jääda immuunseks loodusõnnetuste suhtes, mis on kahjuks muutunud uueks reaalsuseks. Kui õnnetus tabab, peab Euroopa Liit pakkuma rohkem kui kaastunnet. Euroopas valitseb solidaarsus ja me peame olema varasemast paremini ette valmistatud ja kiiremad, et aidata katastroofide tõttu kannatanud liikmesriike.“

„Eelmise suve ja viimaste aastate tragöödiad on näidanud, et meie praegune vabatahtlik katastroofidele reageerimise süsteem on ammendunud. Meie ees seisvad väljakutsed on muutunud ja ka meie peame muutuma. See on solidaarsuse ja jagatud vastutuse küsimus kõikidel tasanditel. Just seda Euroopa kodanikud meilt ootavad ja ma loodan, et Euroopa valitsused ja Euroopa Parlament aktsepteerivad seda ettepanekut,“ lisas ELi humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides.

Komisjoni ettepanek keskendub kahele teineteist täiendavale tegevussuunale: i) tugevamad ühismeetmed ja ii) katastroofide ennetamine ja katastroofideks valmisolek:

  1. Euroopa reageerimissuutlikkuse tugevdamine: rescEU

- Luuakse kodanikukaitsevahendeid hõlmav ELi kodanikukaitse valmisolekureserv, et aidata liikmesriikidel katastroofidele reageerida, kui riiklikest võimalustest ei piisa. rescEU hõlmab selliseid vahendeid nagu kustutuslennukid ja veepumbad, mis täiendavad riiklikku suutlikkust. EL katab kõik rescEU-ga seonduvad kulud ja eraldab vahendid. Komisjon vastutab varade eest ja otsustab nende kasutamise üle.

-Samal ajal aitab komisjon parandada liikmesriikide suutlikkust, rahastades olemasolevate ressursside kohandamis-, parandamis-, transpordi- ja käitamiskulusid. Praegu kaetakse üksnes transpordikulusid. Need vahendid moodustaksid osa Euroopa kodanikukaitse ühisressurssidest, mis tehakse katastroofi korral kättesaadavaks.

  1. Katastroofide ennetamise ja nendeks valmisoleku tõhustamine

- Tänase ettepaneku alusel palutakse liikmesriikidel jagada oma riiklikke ennetus- ja valmisolekustrateegiaid, et teha ühiselt kindlaks võimalikud kitsaskohad ja nendega tegeleda.

-Ettepanek tugevdab koostööd ja sidusust teiste ELi poliitikavaldkondadega, mis hõlmavad katastroofide ennetamist ja nendeks valmisolekut. Need on näiteks ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, Euroopa Liidu Solidaarsusfond, keskkonnaalased õigusaktid (üleujutuste ohjamise kavad ja ökosüsteemipõhised lahendused), teadusuuringud ja innovatsioon, aga ka meetmed tõsiste piiriüleste tervise- ja muude ohtudega tegelemiseks.

Samuti ühtlustatakse ettepanekuga haldusmenetlusi ja lihtsustatakse neid, et vähendada elupäästva abi saatmisel esinevaid viivitusi.

Taustteave

ELi kodanikukaitse mehhanismi aluseks on vabatahtlik süsteem, mille kaudu EL koordineerib osalevate riikide vabatahtlikke panuseid riikidele, kes on taotlenud abi. Abi pakkumist koordineeritakse Euroopa hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuses, mis asub Brüsselis. Viimastel aastatel on äärmuslikud ilmastikuolud ja muud nähtused pannud proovile liikmesriikide suutlikkuse üksteist aidata, eriti olukorras, kui mitu liikmesriiki seisavad silmitsi samalaadse katastroofiga üheaegselt. Sellistel juhtudel, kui riikidel on vähe ressursse või need ei ole kättesaadavad, puudub ELil vahendite reserv, mida saaks kasutada ülekoormatud liikmesriikide aitamiseks.

2017. aastal oli palju katastroofe. Kokku hukkus Euroopas loodusõnnetustes üle 200 inimese. Kuid loodusõnnetustel on ka rängad tagajärjed majandusele. Alates 1980ndatest on liikmesriigid lisaks inimkaotustele kandnud kahju üle 360 miljardi euro äärmuslike ilmastikunähtuste ja kliimatingimuste tõttu. Ainuüksi Portugalis põhjustasid metsatulekahjud juunist septembrini hinnanguliselt 600 miljonit eurot majanduslikku kahju, moodustades Portugali SKPst 0,34%.

Alates käivitamisest 2001. aastal on ELi kodanikukaitse mehhanismi raames jälgitud rohkem kui 400 katastroofi ja saadud üle 250 abipalve. ELi kodanikukaitse mehhanismi saab kasutada reageerimiseks inimtegevusest tingitud õnnetustele ja loodusõnnetustele, kuid see toetab ka katastroofideks valmisolekut ja nende ennetamist.

ELi kodanikukaitse mehhanism hõlmab kõiki ELi liikmesriike, aga ka mitmeid ELi mittekuuluvaid riike, näiteks Island, Norra, Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Türgi. Kõnealused riigid saaksid Euroopa solidaarsuse märgina samuti osaleda rescEU töös.

Lisateave

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Regioonide Komiteele – katastroofide ohjamise tugevdamine ELis: rescEU solidaarsus ja vastutus

MEMO – küsimused ja vastused: katastroofide ohjamise tugevdamine ELis

Teabeleht: ELi kodanikukaitse valmisoleku tugevdamine

Teabeleht: ELi hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus

IP/17/4731

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar