Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energiunionen – ödesåret

Bryssel den 24 november 2017

Den tredje rapporten om tillståndet i energiunionen visar att Europas övergång till ett koldioxidsnålt samhälle håller på att bli verklighet i EU.

Tack vare framsteg under 2017 är EU på god väg att genomföra energiunionsprojektet och skapa arbetstillfällen, tillväxt och investeringar. Främjandeåtgärder håller på att införas för att stödja en socialt rättvis övergång till ren energi.

Nu är det dags att mobilisera samhället – medborgarna, städerna, landsbygden, företag, högskolor och universitet, arbetsmarknadens parter – så att det tar sitt fulla ansvar för energiunionen, driver på den längre och aktivt engagerar sig för att utveckla lösningar på kommande problem.

I den tredje rapporten om tillståndet i energiunionen som offentliggörs idag kan man se de framsteg som har gjorts under det senaste året efter offentliggörandet av den andra rapporten om tillståndet i energiunionen i februari 2017 och den innehåller även prognoser för det kommande året.

I den tredje rapporten om tillståndet i energiunionen bekräftas också att energiomställningen inte är möjlig utan att infrastrukturen anpassas till behoven i framtidens energisystem. Energi-, transport- och telekommunikationsinfrastruktur är mer och mer sammankopplade. Lokala nät blir allt viktigare i det dagliga livet för EU-medborgarna, som i allt högre grad kommer att gå över till elektromobilitet, decentraliserad energiproduktion och efterfrågeflexibilitet. Det har gjorts stora framsteg, men det finns fortfarande flaskhalsar, i synnerhet på elområdet. För att lösa detta problem har kommissionen i dag antagit ett meddelande om sammanlänkningsmålet för 2030 på 15 % för elmarknaderna. Den har också antagit den tredje förteckningen över projekt av gemensamt intresse (PCI).

I en kommentar till rapporten säger vice ordförande Maroš Šefčovič, ansvarig för energiunionen, följande: ”Energiunionen kommer bara att lyckas om vi arbetar i samma riktning. Målet är att fullgöra vårt åtagande att fullborda energiunionen före utgången av den nuvarande kommissionens mandat. Senast 2019 får energiunionen inte bara vara politik utan en daglig realitet som gynnar alla EU-medborgare. Detta kommer att kräva att alla medborgare engagerar sig. Därför måste nästa år bli ett år av engagemang.”

Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatpolitik och energi, säger följande: ”Europas energiunion har kommit långt med rekordnivåer i fråga om förnybar energi och snabbt fallande kostnader. Men Europas energiinfrastruktur måste utvecklas i samma riktning och i samma hastighet om energiövergången ska stödjas fullt ut. Det är därför vi föreslår att den nya förteckningen över projekt främst ska inriktas på de viktigaste sammanlänkningarna mellan elnäten och smarta nät. Dagens åtgärder för att främja infrastruktur för ren energi är ett annat viktigt steg för att göra vårt energisystem hållbarare, mer konkurrenskraftigt och säkrare, vilket ger verkligt mervärde på europeisk nivå.

Viktiga punkter

Mindre än tre år efter offentliggörandet av ramstrategin för energiunionen har kommissionen med sitt meddelande ”Ren energi för alla i Europa” lagt fram nästan alla förslag som krävs för att genomföra principen om ”energieffektivitet först”, stödja EU:s globala ledarskap inom klimatåtgärder och förnybar energi och tillhandahålla skäliga villkor för energikonsumenterna.

I mars detta år presenterades en uppsättning initiativ för transportsektorn ”Europa på väg” med syftet att förbli konkurrenskraftig i en socialt rättvis övergång till ren energi och digitalisering och i november presenterades paketet om ren rörlighet. Detta är ett avgörande steg framåt i genomförandet av EU:s åtaganden inom ramen för Parisavtalet för en bindande inhemsk minskning av koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 och det är konkreta och genomförbara steg för att fullborda energiunionen.

Genomförandet av energiunionen kräver engagemang och nära samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna och samhället i stort. Det är just därför som medlemsstaterna kommer att behöva slutföra utkastet till de integrerade nationella energi- och klimatplanerna för perioden efter 2020 senast i början av 2018. Att ha utkastet till planerna klara senast i början av 2018 är också avgörande för att visa unionens starka ledarskap på den globala arenan.

De geopolitiska händelserna har inneburit att energifrågan och klimatförändringarna har hållit sig kvar överst på dagordningen under 2017. Den amerikanska regeringens avsikt att dra sig ur Parisavtalet har tvingat EU att visa ledarskap genom att stärka synergieffekterna mellan EU:s diplomatiska insatser på klimat- och energiområdet. EU kommer att fortsätta sitt engagemang för den globala kampen mot klimatförändringar och stärka sina befintliga globala partnerskap.

I rapporten om tillståndet i energiunionen understryker också att även om de globala förändringarna vad gäller energiproduktion innebär stora utmaningar för Europa så skapar de också en unik möjlighet för EU att stärka sin roll som global ledare i omställningen till ren energi och samtidigt tillhandahålla energiförsörjning för alla sina medborgare. Att ha höga ambitioner i frågor som rör förnybar energi, energieffektivitet, klimatpolitik och innovationer för ren energi och säkerställa rätta prissignaler på marknaden, är en förutsättning för att locka till sig investeringar i modernisering av hela EU:s ekonomi till förmån för medborgarna.

Även om energiunionen har gett resultat så är ett fortsatt engagemang avgörande för att fullgöra de återstående uppgifterna. Alla lagstiftningsförslag som kommissionen lagt fram under 2015 och 2016 på området energiunionen måste prioriteras av Europaparlamentet och rådet. 

Vad har antagits i dag

  • Tredje rapporten om tillståndet i energiunionen och bilaga 1: Uppdatering av färdplanen för energiunionen. Bilaga 2: Politiska iakttagelser Bilaga 3: Lägesrapport om förberedelserna för de nationella energi- och klimatplanerna. Bilaga 4: Framsteg i fråga om att påskynda innovationen för ren energi. Faktablad om energiunionen i de 28 medlemsstaterna
  • Tredje förteckningen över projekt av gemensamt intresse
  • Meddelandet om infrastruktur (om genomförande av målet om 15 % sammanlänkning mellan elnäten)
  • Lägesrapporten om energieffektivitet
  • Rapport om den europeiska koldioxidmarknadens funktion
  • Rapport om borgmästaravtalet
  • Rapporten från Europeiska miljöbyrån om trender och prognoser
  • Studie om ”prosumenter” för energi i bostäder

Mer information:

Den tredje rapporten om tillståndet i energiunionen, 28 landsrapporter och mer bakgrundsinformation finns här.

FAKTABLAD: Frågor och svar om projekt av gemensamt intresse inom energi och i fråga om målet om sammanlänkning mellan elnäten.

Alla infrastrukturdokument, inklusive den nya förteckningen över projekt av gemensamt intresse och infrastrukturmeddelandet finns på nätet.

Följ oss på Twitter: #EnergyUnion

IP/17/4725

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar