Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Energetska unija – leto dejanj

Bruselj, 24. novembra 2017

Tretje poročilo o stanju energetske unije kaže, da prehod Evrope v nizkoogljično družbo dobiva konkretne poteze.

Zaradi napredka v letu 2017 je EU na dobri poti, da bo izvedla projekt energetske unije ter zagotovila delovna mesta, gospodarsko rast in naložbe. Uvajajo se ukrepi za podporo socialno pravičnemu prehodu na čisto energijo.

Napočil je čas, da pritegnemo celotno družbo – državljane, mesta, podeželje, podjetja, akademske kroge, socialne partnerje – da bodo energetsko unijo sprejeli za svojo, ji omogočili nadaljnji napredek in dejavno sodelovali pri razvoju rešitev za prihodnost.

V tretjem poročilu o stanju v energetski uniji, ki je bilo objavljeno danes, je prikazan napredek, dosežen v preteklem letu po objavi drugega poročila o stanju energetske unije februarja 2017, in predstavljeni obeti za naslednje leto.

Tretje poročilo o stanju energetske unije potrjuje tudi, da je energetski prehod možen samo, če prilagodimo infrastrukturo potrebam prihodnjega energetskega sistema. Energetska, prometna in telekomunikacijska infrastruktura se vse bolj prepletajo. V vsakdanu evropskih državljanov bodo postajala vse pomembnejša lokalna omrežja, saj bodo vse bolj prehajali na elektromobilnost, decentralizirano proizvodnjo energije in prilagajanje odjema. Veliko je bilo že doseženega, vendar so še vedno ozka grla, zlasti na področju električne energije. Da bi jih odstranila, je Komisija danes sprejela sporočilo o cilju 15-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti do leta 2030. Sprejela je tudi tretji seznam projektov skupnega interesa.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič, odgovoren za energetsko unijo, je k poročilu dodal: „Energetska unija bo uspešna le, če bomo vsi napredovali v isto smer. Izpolniti nameravamo svojo zavezo, da bomo energetsko unijo dokončali do konca sedanjega mandata Komisije. Energetska unija leta 2019 ne sme biti več samo politika. Biti mora del vsakdana, ki koristi vsem evropskim državljanom. Toda to bo mogoče samo, če vsi deli družbe prevzamejo več odgovornosti. Zato menim, da bo leto 2018 leto dejanj.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je povedal: „Evropski energetski prehod dobro napreduje, saj je uporaba obnovljivih virov energije na rekordni ravni in stroški hitro padajo. Da pa bi lahko energetska infrastruktura Evrope v celoti podprla ta energetski prehod, se mora razvijati v isto smer in enako hitro. Zato predlagamo, da dobijo v novem seznamu prednost projekti na področju ključnih elektroenergetskih povezav in pametnih omrežij. Današnji predlogi za krepitev infrastrukture za čisto energijo so še en pomemben korak v smeri večje trajnosti, konkurenčnosti in zanesljivosti našega energetskega sistema, vse to pa ustvarja pravo dodano vrednost Evrope.“

Ključne ugotovitve

Komisija je manj kot tri leta po objavi okvirne strategije za energetsko unijo v svežnju Čista energija za vse Evropejce predstavila skoraj vse predloge, s katerimi bo mogoče udejanjiti načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“, podpreti vodilno vlogo EU na področju podnebnih ukrepov in energije iz obnovljivih virov ter zagotoviti pravične pogoje za odjemalce energije.

Konkretna rezultata v postopku dokončanja projekta energetske unije sta bila marca letos Evropa v gibanju, sklop pobud za prometni sektor, s katerimi bi ohranili konkurenčnost pri socialno pravičnem prehodu na čisto energijo in digitalizacijo, ter sveženj predlogov za čisto mobilnost, predstavljen novembra, ki pomeni velik korak naprej pri izvajanju zavez EU v okviru Pariškega sporazuma za zavezujoče zmanjšanje emisij CO2 v Uniji za najmanj 40 % do leta 2030.

Za dokončanje energetske unije je potrebno zavzeto, tesno sodelovanje med Komisijo, državami članicami in družbo kot celoto. Prav zato bodo morale države članice do začetka leta 2018 dokončati osnutke celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov za obdobje po letu 2020. Dokončanje osnutkov načrtov do začetka leta 2018 je bistvenega pomena tudi kot dokaz vodilne vloge Unije na svetovni ravni.

Zaradi geopolitičnih dogodkov sta bila energija in podnebje v letu 2017 med glavnimi nalogami. Namen administracije ZDA, da odstopi od Pariškega sporazuma, je EU spodbudil, da je v odgovor na to prevzela vodilno vlogo s krepitvijo sinergij med svojo klimatsko in energetsko diplomacijo. EU bo še naprej potrjevala svojo zavezo za svetovni boj proti podnebnim spremembam in krepila svoja sedanja svetovna partnerstva.

V govoru o stanju v Uniji je poudarjeno tudi, da so spremembe v svetovni proizvodnji energije sicer precejšnji izziv za Evropo, a tudi edinstvena priložnost, da Evropa okrepi svojo vodilno vlogo pri prehodu na čisto energijo, hkrati pa vsem svojim državljanom zagotovi energetsko varnost. Brez velikopoteznih rešitev pri vprašanjih, kot so obnovljivi viri energije, energijska učinkovitost, podnebni ukrepi in inovacije na področju čiste energije, ter zagotovitve ustreznih cenovnih signalov na trgu ne bo mogoče pritegniti naložb v posodobitev celotnega gospodarstva EU v korist državljanov.

Energetska unija je že dala rezultate, a če želimo opraviti še preostale naloge, moramo biti dejavni še naprej. Evropski parlament in Svet morata vse ustrezne zakonodajne predloge o energetski uniji, ki jih je predstavila Komisija, obravnavati prednostno. 

Kaj je bilo danes sprejeto

  • tretje poročilo o stanju energetske unije in Priloga 1: Posodobljen časovni načrt za energetsko unijo, Priloga 2: Ugotovitve glede politik, Priloga 3: Stanje na področju priprave nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, Priloga 4: Napredek pri pospešitvi inovacij na področju čiste energije, informativni pregled 28 držav članic o energetski uniji
  • tretji seznam projektov skupnega interesa
  • sporočilo o infrastrukturi (o izpolnjevanju cilja 15-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti)
  • poročilo o napredku na področju energijske učinkovitosti
  • poročilo o delovanju evropskega trga ogljika
  • poročilo o Konvenciji županov
  • poročilo Evropske agencije za okolje o trendih in napovedih
  • študija o proizvajalcih-odjemalcih stanovanjske energije

Več informacij:

Tretje poročilo o stanju energetske unije, 28 poročil držav članic in več informacij o ozadju je na voljo tukaj.

Sporočilo: Vprašanja in odgovori o projektih skupnega interesa na področju energije in o ciljni vrednosti za elektroenergetske povezave.

Vsi dokumenti o infrastrukturi, med njimi novi seznam projektov skupnega interesa in sporočilo o infrastrukturi, so objavljeni na spletu.

Spremljajte nas na Twitterju: #EnergyUnion

IP/17/4725

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar