Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Energetikos sąjunga: įsipareigojimų metai

Briuselis, 2017 m. lapkričio 24 d.

Iš trečiosios energetikos sąjungos būklės ataskaitos matyti, kad Europos visuomenės perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų tampa nauja ES realybe.

Dėl 2017 m. padarytos pažangos ES veiksmingai įgyvendina energetikos sąjungos projektą, užtikrinantį darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas. Imamasi priemonių, kuriomis remiamas socialiai teisingas perėjimas prie švarios energijos.

Dabar atėjo metas sutelkti visuomenę – piliečius, miestus, kaimo vietoves, bendroves, akademinę bendruomenę, socialinius partnerius – prisiimti visą atsakomybę už energetikos sąjungą, ją plėtoti ir aktyviai dalyvauti ieškant ateities sprendimų.

Šiandien paskelbtoje trečiojoje energetikos sąjungos būklės ataskaitoje nagrinėjama pažanga, padaryta po to, kai 2017 m. vasario mėn. buvo paskelbta antroji energetikos sąjungos būklės ataskaita. Joje taip pat žvelgiama į kitus metus.

Trečiojoje energetikos sąjungos būklės ataskaitoje taip pat patvirtinama, kad energetikos pertvarka nebus įmanoma, jei infrastruktūra nebus pritaikyta prie būsimos energetikos sistemos poreikių. Energetikos, transporto ir telekomunikacijų infrastruktūra tampa vis labiau susieta. Vietos tinklų svarba kasdieniam Europos piliečių gyvenimui tik didės, nes vis daugiau jų pereis prie elektrinių transporto priemonių, decentralizuotos energijos gamybos ir poreikio valdymo. Nuveikta daug, tačiau vis dar išlieka kliūčių, ypač elektros energijos sektoriuje. Siekdama jas šalinti, Komisija šiandien priėmė Komunikatą dėl 2030 m. elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 % tikslinio rodiklio. Ji taip pat priėmė trečiąjį bendro intereso projektų (BIP) sąrašą.

Kalbėdamas apie ataskaitą už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Energetikos sąjunga pavyks tik tuo atveju, jeigu visi judėsime ta pačia kryptimi Tikslas yra įvykdyti savo įsipareigojimą baigti kurti energetikos sąjungą iki dabartinės Komisijos kadencijos pabaigos. 2019 m. energetikos sąjunga turi būti nebe politikos tikslas, bet naudinga kiekvieno ES piliečio kasdienybė. Tam reikės didesnės visų visuomenės grupių atsakomybės ir pastangų, todėl kitus metus laikau atsakingo ir aktyvaus darbo metais“.

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete pridūrė: „Europos energetikos pertvarka įsibėgėja, gaminamas rekordinis kiekis atsinaujinančiųjų išteklių energijos, o išlaidos energijai sparčiai mažėja. Tačiau Europos energetikos infrastruktūra turi būti plėtojama ta pačia kryptimi ir ta pačia sparta, kad padėtų visapusiškai remti tokį perėjimą prie kitokio energijos vartojimo modelio. Dėl to siūlome sutelkti dėmesį į naują svarbių elektros energijos jungčių ir pažangiųjų elektros energijos tinklų projektų sąrašą. Šiandienos veiksmai švarios energetikos infrastruktūrai skatinti yra dar vienas svarbus žingsnis paverčiant mūsų energetikos sistemą tvaresne, konkurencingesne ir patikimesne, užikrinančia tikrą Europos pridėtinę vertę“.

Pagrindinės išvados

Praėjus mažiau kaip trejiems metams nuo Energetikos sąjungos pagrindų strategijos paskelbimo Komisija savo dokumentų rinkinyje „Švari energija visiems europiečiams“ pateikė beveik visus pasiūlymus, kurių reikia, kad būtų įgyvendintas pirmenybės energijos vartojimo efektyvumui teikimo principas, remiamas ES kaip pasaulio lyderės kovos su klimato kaita ir atsinaujinančiosios energijos srityse vaidmuo bei sudaromos tinkamos sąlygos energijos vartotojams.

Konkretūs energetikos sąjungos projekto galutinio įgyvendinimo proceso rezultatai yra šių metų kovą priimtas transporto sektoriui skirtas iniciatyvų rinkinys „Europa kelyje“, kuriuo siekiama išlaikyti konkurencingumą socialiai teisingai pereinant prie švarios energijos ir skaitmeninimo, ir lapkritį pristatytas Netaršaus judumo dokumentų rinkinys, kuris yra ryžtingas žingsnis pirmyn įgyvendinant ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, tiksliau – privalomą tikslą joje išmetamo CO2 kiekį iki 2030 m. sumažinti bent 40 %.

Kad energetikos sąjunga būtų baigta kurti, reikia Komisijos, valstybių narių ir visos visuomenės įsipareigojimo ir glaudaus bendradarbiavimo. Būtent dėl šios priežasties valstybės narės turės iki 2018 m. pradžios baigti rengti laikotarpio po 2020 m. integruotų nacionalinių energetikos ir klimato sričių planų projektus. Planų projektus parengti iki 2018 m. pradžios taip pat itin svarbu siekiant parodyti, kad Europos Sąjunga yra tvirta lyderė pasaulinėje arenoje.

Dėl geopolitinių įvykių energetika ir klimatas buvo vieni svarbiausių 2017 m. darbotvarkės klausimų. Reaguodama į JAV administracijos ketinimą pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo, ES parodė pavyzdį sustiprindama savo diplomatijos klimato ir energetikos srityse sinergiją. ES ir ateityje patvirtins savo įsipareigojimą prisidėti prie pasaulinės kovos su klimato kaita ir stiprinti savo dabartines pasaulines partnerystes.

Energetikos sąjungos būklės ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad nors pasauliniai energijos gamybos pokyčiai kelia rimtų uždavinių Europai, jie taip pat jai suteikia išskirtinių galimybių sustiprinti savo kaip pasaulinės lyderės vaidmenį pereinant prie švarios energijos ir tuo pat metu užtikrinti energetinį saugumą visiems savo piliečiams. Plačių užmojų tokiais klausimais kaip atsinaujinantieji energijos ištekliai, energijos vartojimo efektyvumas, kova su klimato kaita ir švarios energetikos inovacijos demonstravimas ir tinkamų kainų signalų rinkoje užtikrinimas yra būtina sąlyga siekiant pritraukti investicijas į visos ES ekonomikos modernizavimą piliečių labui.

Energetikos sąjunga duoda rezultatų, bet siekiant įgyvendinti likusias užduotis labai svarbios tolesnės pastangos. Visi Komisijos pateikti su energetikos sąjunga susiję pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos svarstomi prioriteto tvarka. 

Šiandien priimti dokumentai

  • Trečioji energetikos sąjungos būklės ataskaita ir 1 priedas „Atnaujintas energetikos sąjungos veiksmų planas“, 2 priedas „Politikos pastabos“, 3 priedas „Dabartinė nacionalinių energetikos ir klimato sričių planų rengimo padėtis“, 4 priedas „Spartesnio švarios energetikos inovacijų diegimo ir kūrimo pažanga“, 28 valstybių narių energetikos sąjungos informacijos suvestinės
  • Trečiasis bendro intereso projektų sąrašas
  • Infrastruktūros komunikatas (dėl elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 % tikslinio rodiklio įgyvendinimo)
  • Energijos vartojimo efektyvumo pažangos ataskaita
  • Europos anglies dioksido rinkos veikimo ataskaita
  • Merų pakto ataskaita
  • Europos aplinkos agentūros tendencijų ir prognozių ataskaita
  • Namų ūkių kaip energiją gaminančių vartotojų tyrimas

Daugiau informacijos

Trečioji ataskaita dėl energetikos sąjungos būklės, 28 šalių ataskaitos ir daugiau informacijos pateikiama čia.

Teminė apžvalga. Klausimai ir atsakymai apie energetikos srities bendro intereso projektus (BIP) ir elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslą.

Visi infrastruktūros dokumentai, įskaitant naująjį bendro intereso projektų sąrašą ir Infrastruktūros komunikatą, pateikiami internete.

Sekite mūsų naujienas tinkle „Twitter“ #EnergyUnion

IP/17/4725

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar