Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Energiaunioni – sitoutumisen vuosi

Bryssel 24. marraskuuta 2017

Energiaunionin kolmas tilannekatsaus osoittaa, että Euroopan siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on käymässä toteen.

Vuonna 2017 tapahtuneen edistyksen ansiosta EU:n energiaunioni-hankkeen täytäntöönpano on aikataulussa. Tämä tarkoittaa työpaikkoja, kasvua ja investointeja. Parhaillaan toteutetaan tukitoimia, joilla tuetaan sosiaalisesti oikeudenmukaista siirtymistä puhtaaseen energiaan.

Nyt on yhteiskunnan – kansalaisten, kaupunkien, maaseutualueiden, yritysten, tiedeyhteisön ja työmarkkinaosapuolten – vuoro tulla mukaan toteuttamaan energiaunionia, kehittämään sitä ja osallistumaan aktiivisesti tulevaisuuden ratkaisujen etsimiseen.

Tänään julkaistussa energiaunionin kolmannessa tilannekatsauksessa tarkastellaan, miten hanke on edennyt kuluneen vuoden aikana sen jälkeen, kun energiaunionin toinen tilannekatsaus julkaistiin helmikuussa 2017. Siinä tähyillään myös jo seuraavaan vuoteen.

Energiaunionin kolmas tilannekatsaus vahvistaa myös, että energiakäänne edellyttää infrastruktuurin mukauttamista tulevan energiajärjestelmän tarpeisiin. Energia-, liikenne- ja televiestintäinfrastruktuurit ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa. Paikallisista verkoista tulee entistä tärkeämpiä Euroopan kansalaisten arjessa, kun he siirtyvät yhä suuremmassa määrin sähköiseen liikkumiseen, hajautettuun energiantuotantoon ja kysyntäjoustoon. Edistys on ollut huomattavaa, mutta pullonkaulojakin on vielä – erityisesti sähkön toimituksen alalla. Tästä syystä komissio on tänään hyväksynyt tiedonannon, jonka mukaan sähköverkkojen yhteenliitäntöjen vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 15 prosenttia. Komissio hyväksyi samalla kolmannen luettelon yhteistä etua koskevista hankkeista (PCI-hankkeista).

Kommentoidessaan kertomusta energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi energiaunionin onnistuvan vain, jos tähtäämme kaikki samaan suuntaan. ”Tavoitteenamme on sitoumuksemme mukaisesti viimeistellä energiaunioni nykyisen komission toimikauden aikana. Vuonna 2019 energiaunioni ei enää saa olla poliittinen tavoite vaan jokaisen eurooppalaisen arkea hyödyttävää todellisuutta. Kaikkien yhteiskunnan osien on oltava mukana, jotta tähän päästään. Siksi näen ensi vuoden sitoutumisen vuotena”.

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete puolestaan totesi seuraavaa: ”Euroopan energiakäänne on päässyt hyvään vauhtiin – uusiutuvan energian käyttö lisääntyy ennätysmäisesti ja kustannukset laskevat nopeasti. Myös Euroopan energiainfrastruktuuria olisi käänteen tukemiseksi kehitettävä samaan suuntaan ja samalla nopeudella. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että uudessa hankeluettelossa asetetaan etusijalle keskeisten sähköverkkojen yhteenliittäminen ja älykkäät verkot. Tänään julkistetut puhtaan energian edistämistoimet ovat uusi tärkeä askel kohti kestävämpää, kilpailukykyisempää ja turvatumpaa energiajärjestelmää, joka tuottaa aitoa eurooppalaista lisäarvoa”.

Keskeiset havainnot

Alle kolme vuotta sen jälkeen, kun energiaunionia koskeva puitestrategia julkaistiin, komissio on esitellyt Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -paketissaan lähes kaikki ”energiatehokkuus ensin” -periaatteen toteuttamiseen tarvittavat ehdotukset, joilla tuetaan EU:n maailmanlaajuista johtoasemaa uusiutuvan energian ja ilmastotoimien alalla ja taataan energian kuluttajille reilut sopimusehdot.

Energiaunionin toteuttamisen konkreettisina tuotoksina voidaan mainita liikennealalla tämän vuoden maaliskuussa käynnistetyt Eurooppa liikkeellä -aloitteet, joilla pyritään säilyttämään kilpailukyky ja siirtymään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla kohti puhdasta energiaa ja digitalisaatiota, sekä marraskuussa esitelty puhtaan liikkuvuuden ehdotuspaketti, jonka avulla EU etenee määrätietoisesti kohti Pariisin sopimuksen mukaisten sitovien sitoumustensa täyttämistä eli hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Energiaunionin toteuttaminen edellyttää komissiolta, jäsenvaltioilta ja koko yhteiskunnalta sitoutumista ja tiivistä yhteistyötä. Juuri tästä syystä jäsenvaltioiden on saatava vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevien yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset valmiiksi viimeistään vuoden 2018 alussa. Luonnosten on oltava valmiita vuoden 2018 alkupuolella myös siksi, että se osoittaa unionin vahvaa johtajuutta maailmannäyttämöllä.

Geopoliittiset tapahtumat ovat pitäneet energia- ja ilmastoasiat asialistan kärjessä vuonna 2017. Kun Yhdysvaltain hallitus ilmoitti aikovansa irtautua Pariisin sopimuksesta, EU osoitti johtajuutta vahvistamalla ilmasto- ja energiadiplomatiaansa ja niiden yhteisvaikutuksia. Se on jatkossakin sitoutunut ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiseen torjuntaan ja nykyisten maailmanlaajuisten kumppanuuksien vahvistamiseen.

Energiaunionin tilannekatsauksessa korostetaan myös, että maailmanlaajuiset muutokset energiantuotannossa asettavat Euroopalle merkittäviä haasteita, mutta luovat samalla ainutlaatuisia mahdollisuuksia vahvistaa Euroopan maailmanlaajuista johtoasemaa puhtaaseen energiaan siirtymisessä niin, että kaikkien kansalaisten energiavarmuus turvataan. Jotta koko EU:n talous saadaan nykyaikaistettua kansalaisia hyödyttävällä tavalla, on välttämätöntä osoittaa kunnianhimoa sellaisissa kysymyksissä kuin uusiutuva energia, energiatehokkuus, ilmastotoimet ja puhtaan energian innovointi, minkä lisäksi on varmistettava oikeat hintasignaalit investointien houkuttelemiseksi.

Vaikka energiaunioni on jo tuottanut tuloksia, pyrkimyksiä on vielä jatkettava jäljellä olevien toimien loppuun saattamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi annettava etusija kaikille energiaunioniin liittyville komission ehdotuksille. 

Tänään hyväksytty kokonaisuus

  • Energiaunionin kolmas tilannekatsaus ja liite 1: Päivitetty energiaunionin etenemissuunnitelma; Liite 2: Toimintapoliittiset huomiot; Liite 3: Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien edistyminen; Liite 4: Edistyminen nopeammassa puhtaan energian innovoinnissa; Faktatietoja energiaunionista 28 jäsenvaltiossa
  • Kolmas luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
  • Infrastruktuuritiedonanto (sähköverkkojen 15 prosentin yhteenliitäntätavoitteen täytäntöönpanosta)
  • Energiatehokkuutta koskeva edistymisraportti
  • Kertomus Euroopan hiilimarkkinoiden toiminnasta
  • Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus
  • Euroopan ympäristökeskuksen raportti kehityssuuntauksista ja ennusteista
  • Tutkimus energian tuottajakuluttajista asuinrakennuksissa

Lisätietoja:

Energiaunionin kolmas tilannekatsaus, 28 jäsenvaltion maaraportit ja lisää taustatietoja on saatavissa täältä.

Taustatiedote: Kysymyksiä ja vastauksia yhteistä etua koskevista energiahankkeista ja sähkön yhteenliitäntätavoitteesta.

Kaikki infrastruktuuriasiakirjat, mukaan lukien uusi yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo ja infrastruktuuritiedonanto, ovat verkossa saatavilla.

Twitter: #EnergyUnion

IP/17/4725

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar