Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Energiunionen – engagementets år

Bruxelles, den 24. november 2017

Den tredje rapport om status over energiunionen viser, at Europas omstilling til et lavemissionssamfund er ved at blive en realitet i EU.

Takket være fremskridtene i 2017 er EU på rette vej mod at gennemføre energiunionen og skabe beskæftigelse, vækst og investeringer. Der er ved at blive indført resultatskabende tiltag, som skal understøtte omstillingen til en socialt retfærdig ren energi.

Nu er tiden kommet til at mobilisere samfundet – borgerne, byerne, landområderne, virksomhederne, universitetsverdenen og arbejdsmarkedets parter – til at tage det fulde ejerskab over energiunionen, til at drive den fremad og engagere sig aktivt i at udvikle fremtidens løsninger.

I den tredje rapport om status over energiunionen, som blev offentliggjort i dag, følges det fremskridt, der har fundet sted i løbet af det forgangne år efter offentliggørelsen af den anden rapport om status over energiunionen i februar 2017, og der ses frem mod det kommende år.

I den tredje status over energiunionen bekræftes det også, at energiomstillingen ikke er mulig, hvis ikke også infrastrukturen tilpasses det fremtidige energisystems behov. Energi-, transport- og telekommunikationsinfrastruktur bliver mere og mere indbyrdes forbundet. Lokale net vil blive stadig vigtigere i dagligdagen for de europæiske borgere, som i stadig større grad vil skifte til elektromobilitet, decentraliseret elproduktion og prisfleksibelt elforbrug. Der er opnået anselige resultater, men der er fortsat flaskehalsproblemer særligt på elområdet. For at afhjælpe disse har Kommissionen i dag vedtaget en meddelelse om elsammenkoblingsmålet for 2030 på 15 %. Den har også vedtaget den tredje liste over projekter af fælles interesse.

Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for energiunionen, kommenterer rapporten således: "Energiunionen vil kun blive en succes, hvis vi alle trækker på samme hammel. Målet er at leve op til vores løfter om at gennemføre energiunionen, inden den siddende Kommissions mandat udløber. I 2019 skal energiunionen ikke længere være en politik, men en realitet som gavner alle Europas borgere i dagligdagen. Det vil kræve, at alle dele af samfundet tager ejerskab over den. Derfor ser jeg næste år som et engagementets år."

Miguel Arias Cañete, EU's kommissær for klima og energi, tilføjer: "Europas energiomstilling er godt på vej med rekordhøje niveauer af vedvarende energi og hastigt faldende omkostninger. Europas energiinfrastruktur skal imidlertid udvikle sig i samme retning og med samme hastighed for at understøtte energiomstillingen fuldt ud. Det er derfor, vi foreslår, at den nye liste over projekter fokuserer på de vigtigste elsammenkoblinger og intelligente energinet. Dagens tiltag for at fremme en ren energiinfrastruktur er et andet vigtigt skridt i retning af at gøre vores energisystem mere bæredygtigt, mere konkurrencedygtigt og mere sikkert - hvilket skaber reel europæisk merværdi".

De vigtigste resultater

Kommissionen har mindre end tre år efter offentliggørelsen af rammestrategien for energiunionen med meddelelsen "Ren energi til alle europæere" fremlagt næsten alle de forslag, der var nødvendige for at realisere "energieffektivitet først"-princippet, understøtte EU's globale førerposition inden for klimaindsatsen og vedvarende energi og sikre energiforbrugerne fair betingelser.

I marts i år blev initiativrækken "et mobilt Europa", som er rettet mod transportbranchen med det formål at forblive konkurrencedygtig i en socialt retfærdig omstilling til ren energi, og "pakken om ren mobilitet" offentliggjort, og de er begge afgørende skridt i retning af opfyldelse af EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen til at nedbringe CO2-emissionerne med mindst 40 % frem mod 2030, og de er konkrete resultater i processen mod at gennemføre energiunionen.

Færdiggørelsen af energiunionen kræver engagement og tæt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og samfundet som helhed. Det er navnlig derfor, at medlemsstaterne skal færdiggøre et udkast til integrerede nationale energi- og klimaplaner for perioden efter 2020 primo 2018. Det er også en vigtig forudsætning for, at Unionen kan vise stærkt lederskab på den globale scene, at udkastet til planerne er klar i starten af 2018.

I 2017 har geopolitiske begivenheder fortfarende sat energi og klima øverst på dagsordenen. Den amerikanske regerings hensigt om at trække sig ud af Parisaftalen ansporede EU til at udvise lederskab ved at styrke synergierne mellem klima- og energidiplomati. EU vil blive ved med at bekræfte sin indsats i den globale kamp mod klimaændringerne og styrke sine eksisterende globale partnerskaber.

I status over energiunionen understreges det også, at selv om globale ændringer i energiproduktionen giver Europa store udfordringer, giver de også unikke muligheder for, at Europa kan styrke sin førende rolle inden for omstillingen til ren energi og samtidig sørge for energisikkerhed til alle EU's borgere. Høje ambitioner inden for vedvarende energi, energieffektivitet, klimaindsatsen og innovation inden for ren energi samt rigtige prissignaler på markedet er en forudsætning for at tiltrække investeringer i modernisering af hele EU's økonomi til gavn for borgerne.

Energiunionen har givet resultater, men det er vigtigt, at der fortsat udvises engagement for at gennemføre de resterende opgaver. Der er brug for, at alle de lovgivningsforslag om energiunionen, som Kommissionen har fremlagt, bliver prioritetsbehandlet af Europa-Parlamentet og Rådet. 

Hvad er der blevet vedtaget i dag?

  • Den tredje rapport om status over energiunionen og bilag 1: Ajourført køreplan for energiunionen, bilag 2: Politikobservationer, bilag 3: Status over forberedelserne af nationale energi- og klimaplaner, bilag 4: Fremskridt i hurtigere innovation inden for ren energi, faktablade om de 28 medlemsstaters energiunion
  • Den tredje liste over projekter af fælles interesse
  • Infrastrukturmeddelelse (om gennemførelsen af elsammenkoblingsmålet på 15 %)
  • Rapport om fremskridtene inden for energieffektivitet
  • Rapport om det europæiske kvotemarkeds funktion
  • Rapport om borgmesterpagten
  • Det Europæiske Miljøagenturs rapport om tendenser og fremskrivninger
  • Undersøgelse af producent-forbrugere af energi i egen bolig

Yderligere oplysninger:

Den tredje rapport om status over energiunionen, de 28 landerapporter og yderligere baggrundsoplysninger kan findes her.

Pressemeddelelse: Spørgsmål og svar om projekter af fælles interesse i forbindelse med energiområdet og elsammenkoblingsmålet.

Alle infrastrukturdokumenter, herunder den nye liste over projekter af fælles interesse og infrastrukturmeddelelsen, kan findes online.

Følg os på Twitter: #EnergyUnion

IP/17/4725

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar