Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen analyserar hälsotillståndet i EU

Bryssel den 23 november 2017

Kommissionen analyserar hälsotillståndet i EU

Endast genom att ompröva våra hälso- och sjukvårdssystem kan vi se till att de förblir ändamålsenliga och tillhandahåller personcentrerad vård. Detta är vad som framgår av de 28 landsspecifika hälsoprofiler som kommissionen offentliggör idag tillsammans med en åtföljande rapport. Rapporterna innehåller en djupgående analys av hälso- och sjukvårdssystemen i EU-länderna. De ger en överblick över befolkningens hälsa och viktiga riskfaktorer och en utvärdering av hur effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvården i varje EU-land är. Rapporterna återspeglar gemensamma mål i EU-länderna och visar på vilka områden kommissionen potentiellt kan främja ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis.

–Att endast spendera 3 % av våra hälsobudgetar på förebyggande av sjukdomar, jämfört med 80 % på behandling av sjukdomar, är helt enkelt inte tillräckligt, säger folkhälsokommissionär Vytenis Andriukaitis. Vi behöver förbättra tillgången till primärvården så att akutmottagningarna inte längre är människors första val. Vi behöver också införa hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar på alla politikområden för att förbättra människors hälsa och minska trycket på vården. Detta är endast ett fåtal av analyserna i vår rapport om hälsotillståndet i EU från 2017. Genom att erbjuda heltäckande data och kunskaper är vårt mål att hjälpa de nationella myndigheterna att ta itu med utmaningarna och att välja rätt politik och investeringar. Jag hoppas att de drar nytta av det.

Avsaknaden av en kontextkänslig och omfattande analys har länge upplevts som ett stort hinder för beslutsfattare inom hälsa. För att fylla denna kunskapslucka avslutade kommissionen den här månaden sitt första tvååriga initiativ rörande hälsotillståndet i EU.

Viktiga resultat

De landsspecifika hälsoprofilerna har utarbetats i samarbete med OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård. Fem övergripande slutsatser lades fram i den åtföljande rapporten:

  • Hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar banar väg för ett mer effektivt och ändamålsenligt hälso- och sjukvårdssystem. Utöver de ojämna investeringarna i förebyggande åtgärder behöver sociala orättvisor hanteras, vilket illustreras av skillnaderna i cancerscreening eller fysisk aktivitet mellan personer med högre och lägre inkomst och utbildning.
  • Stark primärvård kan effektivt guida patienterna genom hälso- och sjukvårdssystemet och bidrar till att undvika slöseri med pengar. 27 % besöker akuten på grund av otillräcklig primärvård. I endast 14 EU-länder krävs en remiss från primärvården för att konsultera en specialist och 9 länder har ekonomiska incitament för remisser.
  • Integrerad vård säkerställer att patienten får samordnad vård och leder till att man kan undvika den situation som uppstått i nästan alla EU-länder, där vården är fragmenterad och patienterna måste söka sig igenom en labyrint av vårdanrättningar.
  • Proaktiv planering och en prognos av vårdpersonalens behov gör hälso- och sjukvårdssystemen motståndskraftiga för framtida förändringar. I EU arbetar 18 miljoner personer inom hälso- och sjukvården och ytterligare 1,8 miljoner jobb kommer att skapas senast 2025. Hälsovårdsmyndigheterna måste förbereda sin personal för kommande förändringar: en åldrande befolkning och multisjuklighet, ett behov av en sund rekryteringspolitik, nya kompetenser och teknisk innovation.
  • Patienterna bör stå i fokus för nästa generation av bättre hälsodata för politik och praxis. Digitaliseringen av vården bidrar till att fånga upp verkliga resultat och erfarenheter som är viktiga för patienterna och har stor potential att stärka effektiviteten hos hälso- och sjukvårdssystemen.

Vad händer nu?

Efter en presentation för hälsoministerierna i alla EU-länder kan de nationella myndigheterna fortsätta att diskutera dessa rapporter med experter från OECD och det europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård. De frivilliga utbytena kommer att kunna anordnas från och med början av 2018 och hjälpa ministerierna att bättre förstå de främsta utmaningarna och utveckla lämpliga politiska åtgärder.

Mer information:

  • De landsspecifika hälsoprofilerna i de 28 EU-länderna, den åtföljande rapporten och mer bakgrundsinformation finns här.
  • Följ oss på Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Health

IP/17/4722

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar