Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia stanovila diagnózu zdravotníctva v EÚ

Brusel 23. november 2017

Komisia stanovila diagnózu zdravotníctva v EÚ

Bez prehodnotenia našich systémov zdravotníctva nemôžeme zabezpečiť, aby naďalej spĺňali svoj účel a poskytovali starostlivosť zameranú na pacienta. Vyplýva to zo zdravotných profilov 28 krajín, ktoré dnes uverejnila Komisia spolu so sprievodnou správou. Uvedené správy obsahujú hĺbkovú analýzu systémov zdravotníctva v členských štátoch EÚ. Zameriavajú sa na zdravie obyvateľstva a dôležité rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť systémov zdravotníctva v každom členskom štáte EÚ. Jasne sa v nich odrážajú spoločné ciele všetkých členských štátov, a odhaľujú potenciálne oblasti, v ktorých môže Komisia podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Venovať iba 3 % z našich rozpočtov na zdravotníctvo problematike prevencie chorôb, v porovnaní s 80 %, ktoré sa vynakladajú na ich liečbu, jednoducho nestačí. Potrebujeme lepší prístup k primárnej starostlivosti, aby pre nás nebola prvou zastávkou čakáreň na pohotovosti. Rovnako potrebujeme zakotviť do všetkých oblastí politiky podporu zdravia a prevenciu chorôb v záujme zlepšenia zdravia ľudí a zníženia tlaku na systémy zdravotníctva. To je len zopár diagnóz vyplývajúcich z našej správy „Stav zdravia v EÚ“ z roku 2017. Ponukou komplexných údajov a poznatkov sa snažíme podporiť vnútroštátne zdravotnícke orgány pri riešení výziev, vypracúvaní správnych politík a prijímaní vhodných investičných rozhodnutí. Dúfam, že ich zmysluplne využijú.“

Chýbajúca kontextuálna a komplexná analýza je už dlho označená za hlavnú prekážku pre tvorcov politiky v oblasti zdravia. Na vyplnenie tejto medzery v poznatkoch Komisia dokončila tento mesiac prvý dvojročný cyklus Stav zdravia v EÚ.

Kľúčové zistenia

Zdravotné profily krajín boli vypracované v spolupráci s OECD a Európskym observatóriom zdravotníckych systémov a politík. Zo sprievodnej správy vyplýva päť prierezových záverov:

  • Podpora zdravia a prevencia chorôb dláždia cestu k účinnejším a efektívnejším systémom zdravotníctva. Okrem nevyvážených investícií do prevencie treba riešiť sociálne nerovnosti, čo dokazujú rozdiely v skríningu rakoviny alebo vo fyzickej aktivite medzi ľuďmi s nižšími a vyššími príjmami a úrovňami vzdelania.
  • Silná primárna starostlivosť efektívne sprevádza pacientov systémom zdravotníctva, a pomáha tak zabraňovať plytvaniu finančnými prostriedkami. Pokiaľ ide o návštevy pohotovostného oddelenia, 27 % ľudí sa tam ocitá z dôvodu nedostatočnej primárnej starostlivosti. Iba v 14 krajinách EÚ je v prípade konzultácie u špecialistu potrebná žiadosť všeobecného lekára; v ďalších 9 krajinách existujú finančné stimuly, pokiaľ ide o žiadosti o konzultáciu.
  • Integrovanou starostlivosťou sa zabezpečuje prepojenosť systému starostlivosti o pacienta. Zabraňuje sa tak súčasnej fragmentácii, ktorej sme svedkom takmer vo všetkých krajinách EÚ, kde si pacienti musia nájsť cestu v bludisku zariadení zdravotnej starostlivosti.
  • Proaktívne plánovanie pracovnej sily v zdravotníctve a predpovedanie dopytu po nej robí systémy zdravotníctva odolné a pripravené na budúci vývoj. V EÚ pracuje 18 miliónov zdravotníckych pracovníkov a do roku 2025 bude vytvorených ďalších 1,8 milióna pracovných miest. Zdravotnícke orgány musia pripraviť svoju pracovnú silu na nadchádzajúce zmeny: starnúce obyvateľstvo a multimorbiditu, potrebu spoľahlivej náborovej politiky, nové zručnosti a technické inovácie.
  • Pri vytváraní ďalšej generácie lepších zdravotných údajov pre politiku a prax by sa mal klásť dôraz na pacientov. Digitálna transformácia zdravotníctva a zdravotníckej starostlivosti pomáha zachytávať reálne výsledky a skúsenosti relevantné pre pacientov a zároveň má obrovský potenciál, pokiaľ ide o zefektívnenie systémov zdravotníctva.

Ďalšie kroky

Po prezentácii týchto správ ministerstvám zdravotníctva všetkých krajín EÚ môžu vnútroštátne orgány o nich ďalej diskutovať s odborníkmi z OECD a Európskeho observatória zdravotníckych systémov a politík. Od začiatku roka 2018 sa budú môcť konať dobrovoľné výmeny, ktoré pomôžu ministerstvám lepšie pochopiť hlavné výzvy a vypracovať primerané politické reakcie.

Ďalšie informácie:

  • Zdravotné profily 28 krajín, sprievodnú správu a ďalšie súvisiace informácie možno nájsť tu.
  • Sledujte nás na Twitteri: @V_Andriukaitis @EU_Health

IP/17/4722

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar