Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta diagnoosi terveyden tilasta EU:ssa

Bryssel 23. marraskuuta 2017

Komissiolta diagnoosi terveyden tilasta EU:ssa

Sen varmistamiseksi, että EU:n terveydenhuoltojärjestelmät pysyvät tarkoituksenmukaisina ja tarjoavat yksilökeskeistä hoitoa, niitä on välttämätöntä uudistaa. Tämä käy ilmi komission tänään julkaisemista 28 maan terveysprofiilista ja niihin liittyvästä raportista. Raporteissa esitetään syvällinen analyysi EU:n jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmistä. Niissä tarkastellaan väestön terveydentilaa ja merkittäviä riskitekijöitä sekä terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta, saavutettavuutta ja sopeutumiskykyä kussakin EU-jäsenvaltiossa. Raporteissa näkyvät selvästi yhteiset tavoitteet eri jäsenvaltioissa, ja niistä käy ilmi osa-alueita, joilla komissio voi edistää vastavuoroista oppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis totesi terveysalan määrärahoista käytettävän ennaltaehkäisemiseen vain 3 prosenttia, mikä on aivan liian vähän verrattuna sairauksien hoitoon käytettävään 80 prosentin osuuteen. ”Perusterveydenhuoltoon pääsyä on parannettava, jotta ensiapupoliklinikka ei olisi ihmisten ensimmäinen avunhakupaikka. Meidän on myös sisällytettävä terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy osaksi kaikkien alojen politiikkaa, jotta voidaan kohentaa ihmisten terveyttä ja pienentää terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvaa painetta. Nämä ovat muutamia esimerkkejä Terveyden tila EU:ssa -raporttiin sisältyvistä diagnooseista. Kattavia tietoja ja näkemyksiä tarjoamalla haluamme tukea jäsenvaltioiden terveysviranomaisia haasteisiin tarttumisessa ja oikeanlaisten politiikka- ja investointipäätösten tekemisessä. Toivon viranomaisten ottavan niistä kaiken hyödyn irti.”

Kattavien, taustat huomioon ottavien analyysien puutteen on jo kauan sitten todettu olevan suuri ongelma terveyspoliittisille päättäjille. Tätä tietovajetta täyttää komission tässä kuussa päätökseen saama ensimmäinen kaksivuotinen Terveyden tila EU:ssa -sykli.

Keskeiset havainnot

Maakohtaiset terveysprofiilit on laadittu yhteistyössä OECD:n ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen kanssa. Niihin liittyvässä raportissa esitetään viisi laaja-alaista päätelmää:

  • Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy luovat perustaa tehokkaammille ja vaikuttavammille terveydenhuoltojärjestelmille. Ehkäiseviin toimiin kohdistuvien investointien epätasapainon lisäksi on puututtava sosiaaliseen eriarvoisuuteen, josta ovat esimerkkeinä korkeampiin ja alhaisempiin tulo- ja koulutusluokkiin kuuluvien ihmisten erot syöpäseulontoihin osallistumisessa ja liikunnassa.
  • Vankka perusterveydenhuolto ohjaa potilaita tehokkaasti terveydenhuoltojärjestelmän eri osiin ja auttaa välttämään tuhlausta. Ensiapupoliklinikalle tulee 27 prosenttia potilaista riittämättömän perusterveydenhuollon vuoksi. Vain 14 jäsenvaltiossa vaaditaan perusterveydenhuollosta saatu lähete erikoislääkärikäyntiä varten. Yhdeksässä muussa jäsenvaltiossa lähetteen hankkimiseen on taloudellinen kannustin.
  • Integroiduilla hoitopalveluilla varmistetaan, että potilas saa yhtenäistä hoitoa. Sen avulla voidaan välttyä lähes kaikissa EU-maissa tavalliselta tilanteelta, jossa hoito on hajautunutta ja potilaiden on selvitettävä tiensä läpi erilaisten hoitopalvelujen labyrintin.
  • Terveydenhuoltoalan työvoimatarpeen suunnittelulla ja ennakoinnilla terveydenhuoltojärjestelmistä voidaan tehdä tulevaa kehitystä kestäviä. EU:ssa on 18 miljoonaa terveydenhuollon ammattilaisia, ja vuoteen 2025 mennessä työpaikkoja syntyy 1,8 miljoonaa lisää. Terveysviranomaisten on valmisteltava työvoimaa tuleviin muutoksiin. Niitä aiheuttavat ikääntyvä väestö ja monien sairauksien yhteisesiintyminen sekä järkevän rekrytointipolitiikan, uusien taitojen ja teknisten innovaatioiden tarve.
  • Potilaiden tulisi olla politiikkaa ja käytäntöä varten kerättävien seuraavan sukupolven parempien terveystietojen keskiössä. Terveydenhuolto- ja hoitopalvelujen digitalisaation myötä on helpompi saada tietoja potilaiden kannalta merkittävistä käytännön tuloksista ja kokemuksista. Se tarjoaa paljon mahdollisuuksia terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden parantamiseen.

Seuraavat vaiheet

Sen jälkeen, kun raportit on esitelty kaikkien EU-maiden terveysministeriöille, kansalliset viranomaiset voivat keskustella niistä OECD:n ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Vapaaehtoinen vaihto-ohjelma, joka alkaa vuoden 2018 alussa, auttaa ministeriöitä ymmärtämään paremmin, mitkä ovat keskeiset haasteet, ja laatimaan niihin soveltuvia politiikkatoimia.

Lisätietoja:

IP/17/4722

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar