Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията дава оценка на състоянието на здравето в ЕС

Брюксел, 23 ноември 2017 r.

Комисията дава оценка на състоянието на здравето в ЕС

Само като преосмислим нашите здравни системи можем да гарантираме, че те ще продължат да изпълняват целите си и да предоставят насочени към пациентите грижи. Именно това е заложено в 28-те здравни профила на отделните държави, публикувани днес от Комисията, заедно с придружаващия доклад. В докладите се прави задълбочен анализ на здравните системи на държавите — членки на ЕС. Разглежда се здравословното състояние на населението и основните рискови фактори, както и ефективността, достъпността и устойчивостта на здравните системи във всяка държава — членка на ЕС. Докладите отразяват ясно общите цели в различните държави членки и разкриват потенциалните области, в които Комисията може да насърчи взаимното обучение и обмена на добри практики.

Витянис Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви в тази връзка: „Само 3 % от бюджетите ни за здравеопазване са предназначени за профилактика, в сравнение с 80 % за лечение на заболявания, което далеч не е достатъчно. Нуждаем се от по-добър достъп до първична помощ, така че да не се налага гражданите да се обръщат първо към спешната помощ. Трябва да направим така, че насърчаването на здравословния начин на живот и профилактиката на заболяванията да заемат по-голямо място във всички политически сектори, за да се подобри здравето на населението и да се намали натискът върху здравните системи. Това са само няколко от заключенията от доклада относно състоянието на здравеопазването в ЕС за 2017 г. С изчерпателните данни и общия преглед на ситуацията се стремим да подпомогнем националните здравни органи в справянето с предизвикателствата и при вземането на правилните политически и инвестиционни решения. Надявам се, че те ще извлекат максимална полза от това.“

Липсата на цялостен анализ, съобразен с конкретната ситуация, дълго време представляваше основна пречка за лицата, които разработват здравната политика. В отговор на това този месец Комисията приключи първия двугодишен цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“.

Основни констатации

Здравните профили на държавите бяха изготвени в сътрудничество с ОИСР и Европейската обсерватория на здравните системи и политиката в областта на здравеопазването. В придружаващия доклад бяха направени пет междусекторни заключения:

  • Промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията проправят пътя към по-ефективна и по-ефикасна здравна система. Трябва да се намери решение не само на неравномерните инвестиции в профилактиката, но и на социалните неравенства, както се вижда от различията по отношение на скрининга за ракови заболявания или физическата активност между хора с по-високи и по-ниски доходи и образование.
  • Висококачествената първична помощ помага на пациентите добре да се ориентират в здравната система и спомага за избягване на разхищаването на средства. 27 % от населението посещава спешно отделение поради недостатъчното наличие на първична помощ. Само 14 държави от ЕС изискват направления от първичната помощ за консултацията със специалист; в 9 други държави има финансови стимули за направления.
  • Интегрираната грижа гарантира, че пациентите получават комплексна помощ. Тя ще позволи да се преодолее проблемът в почти всички държави от ЕС, където грижата е фрагментирана и пациентите сами трябва да се ориентират в лабиринт от здравни заведения.
  • Проактивното планиране и прогнозиране на здравната работна сила прави здравните системи устойчиви на бъдещи промени. В ЕС работят 18 милиона здравни специалисти и до 2025 г. ще бъдат открити още 1,8 милиона работни места. Здравните органи трябва да подготвят работната сила за предстоящите промени: застаряващо население и мултиморбидност, необходимост от солидни политики за набиране на персонал, нови умения и технически иновации.
  • В центъра на следващото поколение по-добри здравни данни за политиката и практиката трябва да стоят пациентите. Цифровата трансформация в здравеопазването и грижите спомага за отчитане на реалните резултати и опит, които ще са от полза за пациентите и ще допринесат за подобряване на ефективността на здравните системи.

Следващи стъпки

След като министерствата на здравеопазването във всички държави — членки на ЕС, се запознаят с тези доклади, националните органи могат допълнително да ги обсъдят с експерти от ОИСР и Европейската обсерватория на здравните системи и политиката в областта на здравеопазването. Доброволният обмен може да започне в началото на 2018 г. и ще помогне на министерствата да разберат по-добре основните предизвикателства и да разработят подходящи политически мерки.

За повече информация:

  • 28-те здравни профила на отделните държави, придружаващият доклад и повече информация могат да бъдат намерени тук.
  • Следете съобщенията ни в Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Health

IP/17/4722

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar