Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Een Europa van gelijken: de Europese Commissie komt op voor vrouwenrechten in turbulente tijden

Brussel, 20 november 2017

De Europese Commissie geeft vandaag het startschot voor haar jaarlijkse colloquium over de grondrechten. Dit jaar staat het evenement in het teken van "Vrouwenrechten in turbulente tijden".

Gendergelijkheid is nog steeds geen verworvenheid in alle lidstaten, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer-enquête. De Commissie kondigt aan dat zij vóór het einde van haar mandaatsperiode in 2019 een actieplan zal voorleggen met concrete maatregelen om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "Gelijke behandeling van vrouwen en mannen is een grondrecht dat is vastgelegd in de EU-verdragen. We moeten de aandacht die momenteel in de media en de politiek voor dit thema bestaat, aangrijpen om dit principe in de praktijk te brengen. Het recht op gelijkheid, zelfbeschikking en veiligheid geldt voor alle vrouwen in Europa, maar is voor velen van hen nog een dode letter. Het evenement van vandaag draait om de vraag hoe we een verandering in zowel gedrag als beleid kunnen teweegbrengen zodat we het leven van onze burgers kunnen verbeteren."

Commissaris van Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová: "Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in besluitvormingsfuncties in de politiek en het bedrijfsleven. Over de hele EU bekeken verdienen ze gemiddeld nog steeds 16 % minder dan mannen. Geweld tegen vrouwen is nog steeds wijdverbreid. Dit onrecht is onaanvaardbaar in een moderne samenleving. De loonkloof tussen mannen en vrouwen moet worden gedicht, omdat niets een vrouw beter tegen geweld beschermt dan economische onafhankelijkheid.”

Op het colloquium komen politici, onderzoekers, journalisten, ngo's, activisten, bedrijven en internationale organisaties bijeen om van gedachten te wisselen over de beste manier om de rechten van vrouwen in de EU te bevorderen en te vrijwaren. Centrale thema's op deze tweedaagse bijeenkomst zijn: seksuele intimidatie, geweld tegen vrouwen, de loonkloof tussen vrouwen en mannen en het evenwicht tussen werk en privéleven.

Kloof tussen wens en werkelijkheid

In alle lidstaten van de EU is nog ruimte voor verbetering, zo blijkt uit de meest recente Eurobarometer-enquête over gendergelijkheid, die een aantal interessante resultaten heeft opgeleverd:

  • De meeste Europeanen hechten belang aan gendergelijkheid: Negen van de tien Europeanen vinden het bevorderen van gendergelijkheid belangrijk voor de samenleving, de economie en voor hen persoonlijk.
  • Er zijn meer vrouwen nodig in de politiek: Volgens de helft van de Europeanen moeten er meer vrouwen komen in functies waar de politieke besluitvorming plaatsvindt. Zeven van de tien zijn voorstander van wettelijke maatregelen om gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de politiek te waarborgen.
  • Nog geen gelijke verdeling van de huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen: Ruim acht van de tien Europeanen vinden dat mannen evenveel in het huishouden moeten doen als hun partner, of ouderschapsverlof moeten nemen om voor de kinderen te zorgen. Daartegenover staat dat een meerderheid ervan uitgaat dat vrouwen momenteel nog altijd meer tijd aan huishoudelijke en zorgtaken besteden dan mannen (73 %).
  • Gelijk loon doet ertoe: 90 % van de Europeanen vindt het niet aanvaardbaar dat vrouwen minder verdienen dan mannen, en 64 % is voorstander van loontransparantie als hefboom voor verandering.

Actieplan om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten

Vrouwen in Europa verdienen gemiddeld nog altijd 16,3 % minder dan mannen. De loonkloof tussen vrouwen en mannen is de afgelopen jaren niet kleiner geworden, voornamelijk doordat vrouwen doorgaans minder en in slechter betaalde sectoren werken, minder vaak promotie krijgen, hun loopbaan vaker onderbreken en meer onbetaald werk verrichten.

Tegen deze achtergrond komt de Europese Commissie vandaag met een actieplan voor 2018 en 2019 om de loonkloof tussen vrouwen en mannen aan te pakken. Dit actieplan zal, met medewerking van alle belanghebbenden:

- de naleving van het beginsel van gelijke bezoldiging verbeteren, eventueel door middel van een wijziging van de richtlijn inzake gendergelijkheid.

- de "zorgsanctie" ("care penalty") aanpakken, die erin bestaat dat vrouwen "bestraft" worden omdat zij zorgtaken op zich nemen. Bij het Europees Parlement en de lidstaten zal worden aangedrongen op snelle goedkeuring van het voorstel over het evenwicht tussen werk en privéleven, dat in april 2017 is ingediend.

- het glazen plafond doorbreken, door projecten te financieren om het genderevenwicht in bedrijven op alle leidinggevende niveaus te verbeteren, en door overheden en sociale partners te stimuleren tot het nemen van concrete maatregelen om het genderevenwicht in de besluitvorming te verbeteren.

Meer informatie

Jaarlijks colloquium over grondrechten 2017

Speciale Eurobarometer over gendergelijkheid in de EU

Actieplan om de loonkloof tussen vrouwen en mannen aan te pakken

Evaluatieverslag over de aanbeveling van 2017 inzake loontransparantie

Factsheets over de loonkloof tussen vrouwen en mannen

IP/17/4711

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar