Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Lygių teisių Europa. Komisija gina moterų teises neramiais laikais

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Šiandien Europos Komisija pradeda plataus masto renginį „Moterų teisės neramiais laikais“. Tai šiemet vykstančio metinio kolokviumo pagrindinių teisių klausimais tema.

Taip pat šiandien paskelbtame naujame Eurobarometro tyrime pabrėžiama, kad ES valstybėse narėse dar nėra užtikrinama lyčių lygybė. Komisija skelbia apie konkrečius veiksmus, skirtus panaikinti vyrų ir moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ir išdėstytus Veiksmų plane, kurį vykdys nuo dabar iki savo kadencijos pabaigos 2019 m.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių teisių, ji nustatyta ES Sutartyse. Privalome pasinaudoti žiniasklaidos ir politikų dėmesiu šiems klausimams ir principus paversti kasdieniais veiksmais. Moterys visoje Europoje turi teisę į lygybę, įgalinimą ir saugumą, tačiau tikrovėje dar pernelyg daug moterų negali šiomis teisėmis pasinaudoti. Šiandienos renginys skirtas pastangoms pakeisti elgseną ir politiką, kad galėtume pagerinti piliečių gyvenimą.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Pareigose, kurios susijusios su sprendimų priėmimu politikoje ir versle, vis dar per mažai moterų. Iki šiol visoje ES jos uždirba vidutiniškai 16 % mažiau nei vyrai. Be to, smurtas prieš moteris tebėra plačiai paplitęs. Šių laikų visuomenėje tai neteisinga ir nepriimtina. Būtina panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, nes ekonominis moterų savarankiškumas yra geriausia jų apsauga nuo smurto.“

Kolokviume susirinkę politikai, tyrėjai, žurnalistai, NVO, visuomenės, verslo ir tarptautinių organizacijų atstovai aptars geriausius būdus, kaip skatinti ir ginti moterų teises ES. Seksualinis priekabiavimas, smurtas prieš moteris, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai bei darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra pagrindinės temos, kurios bus svarstomos per dvi kolokviumo darbo dienas.

„Eurobarometro“ apklausos rezultatai rodo, kad siekiai skiriasi nuo tikrovės

Naujausios „Eurobarometro“ apklausos dėl lyčių lygybės rezultatai rodo, kad visose ES valstybėse narėse dar yra ką tobulinti. Prie įdomesnių rezultatų galima priskirti šiuos.

  • Lyčių lygybė svarbi daugeliui europiečių. 9 iš 10 europiečių mano, kad lyčių lygybės skatinimas yra svarbus visuomenei, ekonomikai ir asmeniškai jiems.
  • Politikoje reikia daugiau moterų. Pusė europiečių mano, kad pareigose, kuriose priimami politiniai sprendimai, reikia daugiau moterų, o 7 iš 10 europiečių palankiai vertina teisines priemones, kuriomis užtikrinama vyrų ir moterų lygybė politikoje.
  • Tikrovėje dar nėra lygiai dalijamasi namų ruošos darbais ir vaikų priežiūra. Daugiau negu 8 iš 10 europiečių mano, kad vyrai turėtų lygiai su moterimis dalytis namų ruošos darbais arba imti vaiko priežiūros atostogas. Tačiau dauguma jų (73 proc.) mano, kad moterys vis dar skiria daugiau laiko namų ruošos darbams ir priežiūrai, negu vyrai.
  • Vienodas darbo užmokestis yra svarbus. 90 proc. europiečių sako, kad nepriimtina, kai moterims mokama mažiau negu vyrams, ir 64 proc. jų palankiai vertina darbo užmokesčio skaidrumą kaip priemonę pokyčiams skatinti.

Veiksmų planas. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo naikinimas

Moterims Europoje iki šiol mokama vidutiniškai 16,3 proc. mažiau negu vyrams. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas pastaruoju metu nesumažėjo, daugiausiai dėl to, kad moterys rečiau priimamos į darbą, jos dirba sektoriuose, kuriuose darbo užmokestis mažesnis, jos rečiau paaukštinamos pareigose, dažniau pertraukia karjerą ir dažniau dirba neatlyginamą darbą.

Siekdama spręsti šią problemą, Europos Komisija šiandien pristato 2018–2019 m. veiksmų planą, kuriuo siekiama panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Visiems suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinant veiksmų planą, bus, be kita ko:

- skatinama griežčiau laikytis vienodo darbo užmokesčio principo įvertinant galimybę iš dalies pakeisti Lyčių lygybės direktyvą;

- spręsti priežiūros neproporcingos naštos problemą raginant Europos Parlamentą ir valstybes nares nedelsiant priimti 2017 m. balandžio mėn. pasiūlymą dėl darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros;

- sudaužyti vadinamąsias „stiklines lubas“ finansuojant projektus, kuriais gerinama lyčių pusiausvyra bendrovėse visais valdymo lygmenimis; - skatinti vyriausybes ir socialinius partnerius priimti konkrečias priemones, siekiant pagerinti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo srityje.

Daugiau informacijos

2017 m. metinis kolokviumas pagrindinių teisių klausimais.

Speciali „Eurobarometro“ apklausa dėl lyčių lygybės ES

Veiksmų planas, kuriuo siekiama mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą

2017 m. Rekomendacijos dėl darbo užmokesčio skaidrumo įvertinimo ataskaita

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų dienos informacijos suvestinės

IP/17/4711

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar