Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ligestilling i Europa: Europa-Kommissionen støtter op om kvinders rettigheder i turbulente tider

Bruxelles, den 20. november 2017

I dag indleder Europa-Kommissionen en vigtig konference om "kvinders rettigheder i turbulente tider", hvilket er det aktuelle tema for dette års kollokvium om grundlæggende rettigheder.

Det understreges i en ny Eurobarometerundersøgelse, som også offentliggøres i dag, at der stadig ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder i EU's medlemsstater. Kommissionen foreslår konkrete tiltag, der skal sætte en stopper for den kønsbestemte lønforskel via en handlingsplan, som skal gennemføres inden dens mandat udløber i 2019.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende rettighed, der er fastsat i EU-traktaterne. Vi er nødt til at udnytte det aktuelle fokus på disse spørgsmål i medier og politik til at omsætte principper til praksis. Kvinder i hele Europa har ret til ligestilling, myndiggørelse og sikkerhed, men for alt for mange kvinder er disse rettigheder endnu ikke en realitet. Konferencen i dag handler om at skabe ændringer i adfærd og politik, så vi kan forbedre tilværelsen for vores borgere."

Věra Jourová, EU's kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Kvinder er stadig underrepræsenteret i lederstillinger inden for politik og erhvervslivet. De tjener stadig 16 % mindre end mænd i gennemsnit i hele EU. Vold mod kvinder er stadig er udbredt. Dette er uretfærdigt og uacceptabelt i nutidens samfund. Den kønsbestemte lønforskel skal fjernes, da økonomisk uafhængighed er kvinders bedste værn mod vold."

På kollokviet samles politikere, forskere, journalister, NGO'er, aktivister, virksomheder og internationale organisationer for at drøfte, hvordan de bedst kan fremme og beskytte kvinders rettigheder i EU. Sexchikane, vold mod kvinder, den kønsbestemte lønforskel og balance mellem arbejdsliv og privatliv er blandt de vigtigste temaer, der skal drøftes i løbet af de to dage, som kollokviet varer.

Eurobarometerundersøgelsen viser en kløft mellem ambitioner og virkelighed

Resultaterne af den seneste Eurobarometerundersøgelse om ligestilling mellem mænd og kvinder viser, at der stadig er plads til forbedringer i alle EU's medlemsstater. Nogle af de mest interessante resultater af undersøgelsen er følgende:

  • Ligestilling mellem mænd og kvinder er vigtigt for de fleste europæere: 9 ud af 10 europæere mener, at det er vigtigt for samfundet, for økonomien og på et personligt plan at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.
  • Der er behov for flere kvinder i politik: Halvdelen af europæerne mener, at der bør være flere kvinder i lederstillinger inden for politik, og 7 ud af 10 støtter op om retlige foranstaltninger for at sikre en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i politik.
  • En ligelig fordeling af huslige pligter og børnepasning er endnu ikke en realitet: Flere end 8 ud af 10 europæere mener, at mænd bør tage deres del af de huslige pligter eller at de bør tage forældreorlov for at passe deres børn. Størstedelen mener dog, at kvinder stadig bruger mere tid på husligt arbejde og børnepasning end mænd (73 %).
  • Ligeløn er vigtig: 90 % af europæerne mener, at det ikke er acceptabelt, at kvinder får mindre i løn end mænd, og 64 % støtter løngennemsigtighed som en metode til at sætte skub i udviklingen.

Handlingsplan: Udligning af den kønsbestemte lønforskel

Kvinder i Europa får stadig i gennemsnit 16,3 % mindre i løn end mænd. Den kønsbestemte lønforskel er ikke blevet mindre i de seneste år, og det skyldes hovedsageligt, at kvinder generelt er mindre i beskæftigelse, er mindre beskæftiget inden for godt betalte sektorer, får færre forfremmelser, tager flere pauser i karrieren og udfører mere ulønnet arbejde.

For at imødegå dette problem fremlægger Europa-Kommissionen i dag en handlingsplan for 2018-2019 til at bekæmpe den kønsbestemte lønforskel. Interesseparternes gennemførelse af handlingsplanen vil blandt andet:

- øge overholdelsen af princippet om lige løn ved at vurdere mulighederne for at ændre ligestillingsdirektivet.

- tackle "pasningsstraffen" ved at opfordre Europa-Parlamentet og medlemsstaterne til hurtigt at vedtage forslagene fra april 2017 til forbedring af balancen mellem arbejds- og privatliv.

- bryde glasloftet ved at finansiere projekter til forbedring af kønsfordelingen på alle ledelsesniveauer i virksomheder: Regeringer og arbejdsmarkedsparterne opfordres til at vedtage konkrete foranstaltninger til forbedring af balancen mellem kønnene i beslutningstagende stillinger.

Yderligere oplysninger

Årligt kollokvium om grundlæggende rettigheder, 2017

Særlig Eurobarometerundersøgelse om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU

Handlingsplan til bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel

Vurderingsrapport vedrørende henstillingen om løngennemsigtighed 2017

Faktaark om kønsbestemte lønforskelle

IP/17/4711

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar