Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Framåt för den europeiska pelaren för sociala rättigheter: EU-kommissionen strävar efter att främja socialt skydd för alla

Bryssel den 20 november 2017

I dag inleder kommissionen den andra diskussionsomgången med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på EU-nivå om hur man kan underlätta tillgången till socialt skydd för alla, både anställda och egenföretagare.

Detta är ännu ett viktigt steg framåt när det gäller att förverkliga den europeiska pelaren för sociala rättigheter i praktiken, bara några dagar efter det att den tillkännagavs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid det sociala toppmötet i Göteborg.

– Den nya arbetsmarknaden för med sig nya möjligheter, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Alla borde kunna tillvarata dem och känna sig trygga, oavsett vilken arbetsform de har. Detta är tanken med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vi vill säkerställa att våra sociala trygghetssystem är hållbara, ändamålsenliga och rättvisa. Vi samråder nu med arbetsmarknadens parter för att komma fram till sätt för alla att bidra till trygghetssystemet och därmed få rätt att använda det.

– Kommissionen lägger fram handfasta resultat när det gäller att skapa ett mer socialt EU, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. I dag tar vi ytterligare ett steg framåt genom ett konkret initiativ inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. På den nya arbetsmarknaden måste alla arbetstagare ha tillgång till socialt skydd, oavsett om de har standardiserade anställningsavtal, nya typer av anställningsavtal, eller är egenföretagare. Jag vill att alla som arbetar täcks av sociala trygghetssystem på grundval av inbetalade arbetstagaravgifter. Detta är viktigt om vi ska göra våra sociala trygghetssystem ändamålsenliga och hållbara och för att respektera rättvisan mellan generationerna. 

Knappt 40 % av alla arbetstagare i EU hade 2016 ett atypiskt anställningsavtal eller var egenföretagare. Hälften av dem riskerar enligt beräkningar[1] att inte ha tillräcklig tillgång till socialt skydd och tillhörande arbetsförmedlingstjänster. På dagens förändrande arbetsmarknad växer nya arbetsformer fram och människor byter arbete och anställningsförhållande oftare. Andelen atypiska arbetsformer och egenföretagande ökar, framför allt bland unga.

I enlighet med de relevanta principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter strävar kommissionen efter att underlätta tillgången till socialt skydd för alla på grundval av inbetalade arbetstagaravgifter. På grund av deras anställningsförhållande har bland annat personer med atypiska anställningsavtal och egenföretagare otillräckligt socialt skydd och är därför utsatta för större ekonomisk osäkerhet och sämre skydd mot sociala risker. Att ta itu med denna utmaning bidrar till målet med pelaren, nämligen att framtidssäkra våra sociala modeller och skapa rättvisa mellan generationerna för att få ut mesta möjliga av den nya arbetsmarknaden.

För att uppnå detta mål och i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kommissionens åtagande vad gäller dialogen mellan arbetsmarknadens parter, inleder kommissionen den andra etappen i samrådet med arbetsmarknadens parter för att få deras synpunkter. Arbetsmarknadens parter har nu sju veckor på sig att låta kommissionen veta om de är villiga att förhandla. Samtidigt pågår ett bredare offentligt samråd för att samla in synpunkter från alla berörda parter, såsom offentliga myndigheter, företag, egenföretagare, plattformsarbetstagare och det civila samhället.

Kommissionen ämnar lägga fram ett förslag som baserar sig på resultaten av dessa samråd under första halvåret nästa år.

Bakgrund

Kommissionen lade fram den europeiska pelaren för sociala rättigheter som en rekommendation från kommissionen, som började gälla den 26 april 2017, och som ett förslag till ett gemensamt uttalande från rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Uttalandet undertecknades av samtliga parter vid det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017, efter diskussioner mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna.

Genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett gemensamt ansvar på alla nivåer. Sedan kommissionen inledde sin mandatperiod har den lagt fram flera lagstiftningsförslag för att genomföra pelaren på EU-nivå, inbegripet ett lagstiftningsförslag som ska förbättra balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Den har också lanserat två samråd med arbetsmarknadens parter: ett för att modernisera reglerna om arbetsavtal och ett om tillgång till socialt skydd för alla. Mellan den 26 april och den 23 juni 2017 kunde arbetsmarknadens parter lämna sina synpunkter på båda frågorna. En andra etapp om moderniseringen av reglerna om arbetsavtal pågick mellan den 21 september och den 3 november 2017.

I dag inleds den andra etappen i samrådet om tillgång till socialt skydd, som bygger på resultatet från diskussionerna under den första etappen. Samtidigt inleder kommissionen ett offentligt samråd och kommer att anordna utfrågningar med de viktigaste aktörerna, såsom företrädare för egenföretagare, civilsamhället och dem som tillhandahåller socialt skydd.

Junckerkommissionen har gjort ett mer rättvist och socialt EU till en av sina prioriteringar, såsom framgår av de politiska riktlinjerna från juli 2014. I september 2015 sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt första tal om tillståndet i unionen: "Vi måste intensifiera vårt arbete för en rättvis arbetsmarknad som verkligen omfattar hela EU. [...] Som en del i detta vill jag utveckla en europeisk pelare för sociala rättigheter, som tar hänsyn till förändringarna i samhälle och arbetsliv inom EU."

I sitt senaste tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017 bekräftade Juncker kommissionens åtagande att fortsätta arbetet med pelaren i syfte att skapa en djupare, mer rättvis och social inre marknad: "Om vi vill undvika social splittring och social dumpning i EU bör EU-länderna enas om en europeisk pelare för sociala rättigheter så snart som möjligt och senast vid toppmötet i Göteborg i november. De nationella trygghetssystemen kommer att förbli olika och separata under lång tid framöver, men vi bör åtminstone arbeta för en europeisk union av sociala standarder så att vi har en samsyn om social rättvisa.Det går inte att strunta i arbetstagarna om EU ska fungera."

Mer information

Faktablad: Genomföra den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Webbsida om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Följ vice ordförande Valdis Dombrovskis på Twitter

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter, #SocialRights

 

[1] Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Ett analysdokument som åtföljer samrådsdokumentet. Andra samrådsetappen med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i EUF-fördraget om en möjlig åtgärd för att hantera utmaningarna med tillgång till socialt skydd för personer med alla former av anställningar inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

IP/17/4709

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar