Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verder bouwen aan de Europese pijler van sociale rechten: de Commissie wil sociale bescherming voor iedereen bevorderen

Brussel, 20 november 2017

Vandaag heeft de Commissie het startschot gegeven voor de tweede overlegronde met vakbonden en werkgeversorganisaties op EU-niveau. Onderwerp is de manier waarop kan worden gezorgd dat alle werknemers en zelfstandigen toegang hebben tot sociale bescherming.

Dit is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in de verwezenlijking van de Europese pijler van sociale rechten, slechts enkele dagen na de afkondiging door de Raad, het Europees Parlement en de Commissie tijdens de sociale top in Göteborg.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog, zei hierover het volgende: "De nieuwe arbeidscontext biedt nieuwe kansen. Mensen moeten deze kansen kunnen grijpen en zich beschermd voelen, ongeacht hun werksituatie. Dat is het uitgangspunt van de pijler van sociale rechten. Wij willen ervoor zorgen dat onze sociale beschermingsstelsels houdbaar, toereikend en rechtvaardig zijn. Nu raadplegen wij de sociale partners over de manier waarop iedereen kan bijdragen aan de sociale bescherming en rechten kan opbouwen.”

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voegde hieraan toe: "Deze Commissie is vastbesloten om Europa socialer te maken. Vandaag zetten wij opnieuw een stap vooruit met een ander concreet initiatief in het kader van de Europese pijler van sociale rechten. In de nieuwe arbeidscontext moeten alle werkende mensen - zowel wie werkt met standaardcontracten als wie werkt met atypische overeenkomsten en zelfstandigen - toegang hebben tot sociale bescherming. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen die werkt, kan rekenen op sociale beschermingsstelsels op basis van hun bijdragen. Zo kan worden gewaarborgd dat onze socialebeschermingsstelsels toereikend, houdbaar en over de generaties heen rechtvaardig zijn." 

In 2016 werkte net geen 40 % van de werkenden in de Unie onder een atypisch contract of als zelfstandige. Naar schatting loopt de helft van hen het risico op onvoldoende toegang tot sociale bescherming en gerelateerde arbeidsbemiddelingsdiensten[1]. In de nieuwe arbeidscontext ontstaan nieuwe vormen van arbeid en veranderen mensen vaker van baan en arbeidssituatie. Het aandeel atypische arbeidsvormen en zelfstandigen op de arbeidsmarkt groeit, met name bij jongeren.

In overeenstemming met de desbetreffende beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, wil de Commissie de toegang tot sociale bescherming op basis van bijdragen voor alle mensen ondersteunen. Vanwege hun arbeidssituatie hebben mensen onder een atypisch contract en zelfstandigen onvoldoende toegang tot sociale bescherming, waardoor zij geconfronteerd worden met meer economische onzekerheid en minder bescherming tegen sociale risico's. De aanpak van die uitdaging past in het objectief van de pijler om onze sociale modellen toekomstbestendig te maken en rechtvaardigheid over de generaties heen te bevorderen: zo maken we het beste van de toekomstige arbeidsmarkt.

Met dit doel voor ogen en in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het streven van de Commissie naar sociale dialoog, vraagt de Commissie de sociale partners om advies bij het begin van de tweede fase van de raadpleging van de sociale partners. De sociale partners hebben nu zeven weken de tijd om de Commissie te laten weten of zij bereid zijn te onderhandelen. Daarnaast is er ook een uitgebreidere openbare raadpleging van alle relevante belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, ondernemingen, zelfstandigen, platformwerkers en het maatschappelijk middenveld.

Op basis van de conclusies van deze raadplegingen zal de Commissie in de eerste helft van volgend jaar een voorstel indienen.

Achtergrond

De Commissie heeft de Europese pijler van sociale rechten voorgesteld als aanbeveling van de Commissie, die op 26 april 2017 van kracht is geworden, en als voorstel voor een gezamenlijke afkondiging door het Parlement, de Raad en de Commissie. De tekst van de afkondiging is door alle partijen ondertekend op de Sociale Top voor eerlijke banen en groei die op 17 november 2017 in Göteborg (Zweden) werd gehouden, na besprekingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten.

De uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten is een gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus. Sinds het begin van haar mandaat heeft de Commissie diverse wetgevingsvoorstellen ingediend om deze pijler op EU-niveau uit te voeren, zoals onlangs een voorstel ter verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven van werkende ouders en mantelzorgers. De Commissie heeft ook twee raadplegingen van de sociale partners opgestart – één over de modernisering van de regels inzake arbeidsovereenkomsten en één over de toegang tot sociale bescherming voor iedereen. Van 26 april tot en met 23 juni 2017 konden de sociale partners hun mening geven over beide thema's. Een tweede fase over de modernisering van de regels voor arbeidscontracten liep van 21 september 2017 tot en met 3 november 2017.

Vandaag is de tweede fase van de raadpleging over de toegang tot sociale bescherming begonnen. Deze bouwt voort op de resultaten van de besprekingen tijdens de eerste fase. De Commissie is ook gestart met een openbare raadpleging en organiseert hoorzittingen met de voornaamste belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van de zelfstandigen, het maatschappelijk middenveld en aanbieders van sociale bescherming.

Zoals verwoord in de politieke richtsnoeren van juli 2014 is het opbouwen van een eerlijker en socialer Europa een prioriteit voor de Commissie-Juncker. In september 2015 zei voorzitter Juncker in zijn eerste Staat van de Unie: "We moeten harder werken aan een eerlijke en echte pan-Europese arbeidsmarkt. [...] Ik wil daartoe bijdragen met een Europese pijler van sociale rechten, die rekening houdt met de veranderende realiteit van de Europese samenlevingen en de arbeidsmarkt."

In zijn jongste Staat van de Unie van 13 september 2017 bevestigde de voorzitter dat de Commissie vastbesloten is verder aan de pijler te bouwen als een essentieel middel om een diepgaandere, eerlijkere en socialere interne markt te creëren: "Om sociale versnippering en sociale dumping in Europa te voorkomen, zouden de lidstaten het zo snel mogelijk eens moeten worden over een Europese pijler van sociale rechten. Uiterlijk zou dat op de top van Göteborg in november moeten gebeuren. De nationale sociale stelsels zullen nog lange tijd blijven verschillen en afzonderlijk blijven bestaan. Maar op zijn minst zouden we het eens moeten worden over een Unie voor Europese sociale normen, als gemeenschappelijke basis voor wat wij met ons allen sociaal billijk achten. Europa kan niet functioneren als werknemers worden tegengewerkt."

Meer informatie

Memorandum: De Europese pijler van sociale rechten waarmaken

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter:

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #SocialRights

 

[1] Werkdocument van de diensten van de Commissie: "Analytische achtergrond" bij het raadplegingsdocument: "Tweede fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU over een mogelijke actie die de uitdagingen op het gebied van toegang tot sociale bescherming aanpakt voor mensen in alle mogelijke dienstverbanden in het kader van de Europese pijler van sociale rechten".

IP/17/4709

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar