Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana: Komisija grib nodrošināt sociālās aizsardzības pieejamību visiem

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Šodien Komisija ES līmenī sāka diskusiju otro kārtu ar arodbiedrībām un darba devēju organizācijām par to, kā atbalstīt sociālās aizsardzības pieejamību visiem nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem cilvēkiem.

Tas ir vēl viens būtisks solis ceļā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanu konkrētos apstākļos – tikai dažas dienas pēc tam, kad Eiropas Parlaments, Padome un Komisija pīlāru proklamēja sociālajā samitā Gēteborgā.

Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: "Jaunā darba pasaule rada jaunas iespējas. Cilvēkiem jāspēj tās izmantot un jājūtas aizsargātiem neatkarīgi no tā, kādu darbu viņi dara. Tāds ir sociālo tiesību pīlāra izveides mērķis. Mēs gribam nodrošināt, lai sociālās aizsardzības sistēmas būtu ilgtspējīgas, atbilstošas un taisnīgas. Tagad mēs apspriežamies ar sociālajiem partneriem par to, kā visi varētu dot ieguldījumu un stiprināt darba ņēmēju tiesības."

Komisijas locekle Marianna Teisena, kuras pārziņā ir nodarbinātība, sociālās lietas, prasmes un darbaspēka mobilitāte, piebilda: "Šī Komisija pārliecinoši realizē nodomu izveidot sociāli taisnīgāku Eiropu. Šodien mēs sākam ieviest vēl vienu konkrētu iniciatīvu saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Jaunajā darba pasaulē visiem strādājošajiem jābūt pieejamai sociālajai aizsardzībai neatkarīgi no tā, vai viņiem ir standarta darba līgums, jaunā veida līgumi vai viņi ir pašnodarbināti. Es vēlos panākt, lai sociālās aizsardzības sistēmas aizsargātu visus strādājošos, balstoties uz viņu ieguldījumiem. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka mūsu sociālās aizsardzības sistēmas ir atbilstošas, ilgtspējīgas un visām paaudzēm taisnīgas.

2016. gadā gandrīz 40 % nodarbināto Eiropas Savienībā bija nestandarta darba attiecībās vai pašnodarbinātie. Saskaņā ar aplēsēm pusei no viņiem ir risks, ka sociālā aizsardzība nav pieejama[1]. Mūsdienu mainīgajā darba tirgū rodas jaunas darba formas un cilvēki arvien biežāk maina darbus un amatus. Darba tirgū palielinās nestandarta darba attiecību un pašnodarbinātības proporcija, īpaši jauniešu vidū.

Saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem Komisijas mērķis ir atbalstīt sociālās aizsardzības pieejamību visiem cilvēkiem, pamatojoties uz viņu ieguldījumiem. Cilvēkiem, kas ir nestandarta darba attiecībās vai pašnodarbinātie, nodarbinātības statusa dēļ sociālā aizsardzība nav pietiekami pieejama, un līdz ar to viņi ir pakļauti lielākai ekonomiskajai nenoteiktībai un ir mazāk aizsargāti pret sociālajiem riskiem. Lai to panāktu, jāizpilda pīlāra mērķis padarīt mūsu sociālos modeļus piemērotus nākotnei un nodrošināt taisnīgu attieksmi pret visām paaudzēm, padarot nākotnes darba pasauli pēc iespējas labāku.

Lai sasniegtu šo mērķi, ievērotu Līgumu par Eiropas Savienības darbību un izpildītu Komisijas apņemšanos veicināt sociālo dialogu, Komisija, sākot otro posmu apspriešanā ar sociālajiem partneriem, vēlas uzzināt sociālo partneru viedokli. Sociālajiem partneriem 7 nedēļu laikā jāpaziņo Komisijai, vai viņi vēlas iesaistīties sarunās. Vienlaikus notiek plašāka sabiedriskā apspriešana, lai apkopotu visu ieinteresēto personu – piemēram, publiskā sektora iestāžu, uzņēmumu, pašnodarbināto, platformu darbinieku un pilsoniskās sabiedrības – viedokļus.

Pamatojoties uz šo apspriešanu rezultātiem, Komisija nākamā gada pirmajā pusē plāno nākt klajā ar priekšlikumu.

Vispārīga informācija

Komisija nāca klajā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru kā Komisijas ieteikumu, kas stājās spēkā 2017. gada 26. aprīlī, un kā priekšlikumu Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgai proklamācijai. Proklamācijas tekstu pēc Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un dalībvalstu diskusijām visas ieinteresētās puses parakstīja sociālajā samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi, kas 2017. gada 17. novembrī notika Gēteborgā, Zviedrijā.

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana ir kopīgs uzdevums visos līmeņos. Kopš pilnvaru sākuma Komisija ir ierosinājusi vairākus tiesību aktu priekšlikumus, lai īstenotu pīlāru ES līmenī, un to vidū ir nesen ierosinātais priekšlikums uzlabot vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru. Komisija arī sāka divas apspriešanās ar sociālajiem partneriem: vienu – ar mērķi modernizēt noteikumus par darba līgumiem, bet otru – par sociālās aizsardzības pieejamību visiem. No 2017. gada 26. aprīļa līdz 23. jūnijam sociālie partneri varēja paust viedokli par abiem jautājumiem. Otrais posms apspriešanā par darba līgumu noteikumu modernizēšanu risinājās no 2017. gada 21. septembra līdz 2017. gada 3. novembrim.

Šodien sākās otrais posms apspriešanā par sociālās aizsardzības pieejamību. Tā pamatā ir pirmā posma diskusiju rezultāti. Vienlaikus Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu un arī organizēs uzklausīšanas, kurās piedalīsies galvenās ieinteresētās personas, piemēram, pašnodarbināto personu, pilsoniskās sabiedrības un sociālās aizsardzības sniedzēju pārstāvji.

Ž. K. Junkera vadītā Komisija izvirzīja sociāli taisnīgu Eiropu par vienu no savām prioritātēm, un tas atspoguļots tās 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs. 2015. gada septembrī priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja: “Mums ir jāintensificē darbs pie taisnīga un patiešām visas Eiropas mēroga darbaspēka tirgus. [..] Es vēlos, lai šo centienu ietvaros tiktu izveidots Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kurā būtu ņemtas vērā Eiropas valstu sabiedrībās un darbaspēka tirgū notiekošās pārmaiņas.

Jaunākajā – 2017. gada 13. septembra – runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs apstiprināja Komisijas apņemšanos turpināt pīlāra īstenošanu, jo tas ir būtisks instruments, lai izveidotu dziļāku, taisnīgāku un sociālāku iekšējo tirgu: “Ja vēlamies Eiropā novērst sociālo sadrumstalotību un sociālo dempingu, tad dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk un vēlākais Gēteborgas augstākā līmeņa sanāksmē novembrī vajadzētu vienoties par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Valstu sociālās sistēmas joprojām būs atšķirīgas un nodalītas vēl ilgu laiku. Tomēr mums katrā ziņā vajadzētu strādāt pie Eiropas sociālo standartu Savienības, kurā valda vienota izpratne par to, kas ir sociāli taisnīgi. Eiropa nevar darboties, ja tā atstumj darba ņēmējus.”

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums: Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana

Eiropas sociālo tiesību pīlāram veltītā tīmekļa vietne

Sekojiet priekšsēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim tviterī

Sekojiet Mariannai Teisenai feisbukā un tviterī, #SocialRights

 

[1] Komisijas dienestu darba dokuments: Analītiskais dokuments, kas papildina apspriešanās dokumentu “Otrā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem (saskaņā ar LESD 154. pantu) par iespējamu rīcību tādu problēmu risināšanā, kas saistītas ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai visos nodarbinātības veidos, saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru”.

IP/17/4709

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar