Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis. Komisija skatina užtikrinti visiems prieinamą socialinę apsaugą

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Šiandien Komisija pradėjo antrą ES lygmens diskusijų su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis etapą; bus diskutuojama, kaip užtikrinti visų dirbančiųjų (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis) galimybę naudotis socialine apsauga.

Tai dar vienas svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad Europos socialinių teisių ramstis taptų tikrove, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Geteborge priėmė atitinkamą deklaraciją.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Naujoje darbo rinkoje atsiranda naujų galimybių. Žmonės turėtų galėti jomis naudotis ir jaustis apsaugoti, kad ir kokios rūšies darbą dirbtų. Tai Europos socialinių teisių ramsčio esmė. Norime užtikrinti, kad mūsų socialinės apsaugos sistemos būtų tvarios, tinkamos ir teisingos. Konsultuojamės su socialiniais partneriais, kaip visiems prisidėti ir stiprinti teises.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: „Ši Komisija ryžtingai padeda užtikrinti, kad Europa taptų socialiai atsakingesnė. Šiandien žengiame dar vieną žingsnį pirmyn, siekdami įgyvendinti dar vieną konkrečią Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą. Naujoje darbo rinkoje visi darbuotojai turi turėti galimybę naudotis socialine apsauga – tiek asmenys, dirbantys pagal standartines sutartis, tiek dirbantieji pagal naujų formų sutartis ar savarankiškai dirbantys asmenys. Noriu užtikrinti, kad visi dirbantieji galėtų naudotis socialinės apsaugos sistemomis, atsižvelgiant į jų įnašą. Tai svarbu siekiant užtikrinti, kad mūsų socialinės apsaugos sistemos būtų tinkamos ir tvarios ir užtikrintų tinkamas sąlygas visoms kartoms.“ 

2016 m. beveik 40 proc. ES dirbančiųjų dirbo pagal nestandartines darbo sutartis arba savarankiškai. Apytikriais apskaičiavimais, buvo pavojus, kad pusė iš jų neturėtų pakankamų galimybių naudotis socialine apsauga ir susijusiomis užimtumo paslaugomis[1]. Šiandienos kintančioje darbo rinkoje atsiranda naujų darbo formų ir žmonės dažniau keičia darbą ir užimtumo statusą. Nestandartinių formų darbą dirbančių arba savarankiškai dirbančių asmenų, ypač jaunimo, darbo rinkoje daugėja.

Laikydamasi atitinkamų Europos socialinių teisių ramsčio principų Komisija siekia remti visų žmonių galimybes naudotis socialine apsauga įmokų pagrindu. Dėl savo užimtumo statuso asmenys, pavyzdžiui, dirbantys nestandartinių formų darbą arba dirbantys savarankiškai, neturi pakankamų tokių galimybių, todėl patiria didesnį ekonominį neapibrėžtumą ir yra mažiau apsaugoti nuo socialinės rizikos. Sprendžiant šį uždavinį įgyvendinamas Ramsčio siekis, kad mūsų socialiniai modeliai ir ateityje padėtų naudotis visomis darbo rinkos teikiamomis galimybėmis, išliktų tinkami ir užtikrintų deramas sąlygas visoms kartoms.

Tam, kad pasiektų šį tikslą, laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir savo įsipareigojimo vykdyti socialinį dialogą, Komisija prašo socialinių partnerių nuomonės – pradeda antrąjį konsultacijų su socialiniais partneriais etapą. Socialiniai partneriai per 7 savaites turi pranešti Komisijai, ar nori dalyvauti derybose. Be to, rengiamos platesnio masto viešos konsultacijos, per kurias siekiama sužinoti visų susijusių suinteresuotųjų subjektų, pvz., valdžios institucijų, bendrovių, savarankiškai dirbančių asmenų, platformų darbuotojų ir pilietinės visuomenės atstovų, nuomonę.

Komisija ketina remdamasi šių konsultacijų išvadomis kitų metų pirmąjį pusmetį pateikti pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

Komisija Europos socialinių teisių ramstį pateikė kaip Komisijos rekomendaciją, kuri įsigaliojo 2017 m. balandžio 26 d., ir kaip bendros Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracijos pasiūlymą. Po Europos Parlamento, Europos Komisijos ir valstybių narių diskusijų deklaracijos tekstą 2017 m. lapkričio 17 d. socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo klausimais Geteborge (Švedija) pasirašė visos Šalys.

Atsakomybė už Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą – visais lygmenimis bendra. Nuo kadencijos pradžios Komisija pateikė keletą pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl Ramsčio įgyvendinimo ES lygmeniu, įskaitant neseniai pateiktą pasiūlymą dėl dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo. Komisija taip pat pradėjo dvejas konsultacijas su socialiniais partneriais: dėl darbo sutarčių taisyklių atnaujinimo ir dėl visiems prieinamos socialinės apsaugos. Nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki birželio 23 d. socialiniai partneriai galėjo pareikšti nuomonę abiem klausimais. Antrasis konsultacijų dėl darbo sutarčių taisyklių modernizavimo etapas vyko nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d.

Šiandien pradėtas antrasis konsultacijų dėl galimybių naudotis socialine apsauga etapas. Jame atsižvelgiama į diskusijų pirmojo etapo išvadas. Be to, Komisija pradeda viešas konsultacijas ir rengs klausymus su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., savarankiškai dirbančių asmenų, pilietinės visuomenės ir socialinės apsaugos paslaugų teikėjų atstovais.

J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetas – sukurti sąžiningesnę ir socialiai atsakingesnę Europą, kaip nurodyta 2014 m. liepos mėn. politinėse gairėse. 2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo pirmame pranešime apie Sąjungos padėtį sakė: „Turime aktyviau kurti sąžiningą ir iš tiesų europinę darbo rinką. [...] Todėl šioje srityje noriu sukurti Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo būtų atsižvelgiama į Europos visuomenių ir darbo pasaulio tikrovės pokyčius.“

Naujausiame 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas patvirtino Komisijos įsipareigojimą toliau įgyvendinti Ramstį, kuris yra būtinas kuriant tvirtesnę, teisingesnę ir socialiai atsakingesnę vidaus rinką: „Jei Europoje norime išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo, valstybės narės turėtų kuo greičiau – ne vėliau kaip Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime lapkričio mėn. – sutarti dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Nacionalinės socialinės sistemos dar ilgai liks skirtingos ir atskiros. Tačiau turėtume susitarti bent jau dėl Europos socialinių standartų sąjungos, kad būtų bendras supratimas, kas mūsų bendrojoje rinkoje yra socialiai teisinga. Ignoruodama darbuotojus, Europa negali veikti.“

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Europos socialinių teisių ramsčiui skirta svetainė

Komisijos pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio Twitter

Mariannės Thyssen Facebook ir Twitter, #SocialRights

 

[1] Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Analitinis dokumentas, pridedamas prie konsultacijų dokumento. Konsultacijų su socialiniais partneriais pagal SESV 154 straipsnį dėl galimų veiksmų sprendžiant su darbuotojų, nepriklausomai nuo jų užimtumo formos, socialine apsauga susijusius uždavinius, antrasis etapas, atsižvelgiant į Europos socialinių teisių ramstį

IP/17/4709

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar