Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari etenee: Komissio haluaa edistää kaikkien työntekijöiden sosiaalista suojelua

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Komissio käynnisti tänään toisen keskustelukierroksen EU:n tason ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa siitä, miten sosiaalinen suojelu saataisiin paremmin kaikkien työssäkäyvien ja itsenäisten ammatinharjoittajien ulottuville.

Tämä on jälleen uusi merkittävä askel Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi käytännössä. Neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio esittivät asiaa koskevan julistuksen vain muutama päivä sitten sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi uudenlaisen työelämän synnyttävän uusia mahdollisuuksia. ”Ihmisten olisi voitava tarttua näihin mahdollisuuksiin ja saada suojelua riippumatta siitä, minkä tyyppisessä työsuhteessa he ovat. Tämä on sosiaalisten oikeuksien pilarin kantava ajatus. Haluamme varmistaa, että sosiaalisen suojelun järjestelmämme ovat kestäviä, asianmukaisia ja oikeudenmukaisia. Seuraavaksi kuulemme työmarkkinaosapuolia siitä, miten kaikki voivat suorittaa maksuja ja kerryttää oikeuksia”, Dombrovskis jatkoi.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen lisäsi, että nykyinen komissio on jo saanut paljon aikaan sosiaalipolitiikaltaan entistä vahvemman Euroopan rakentamisessa. ”Tänään Euroopan sosiaalinen pilari etenee jälleen uuden konkreettisen aloitteen myötä. Uudenlaisessa työelämässä kaikkien työntekijöiden on voitava hyödyntää sosiaalista suojelua riippumatta siitä, onko heidät palkattu tavanomaisilla työsopimuksilla, uudentyyppisillä sopimuksilla vai ovatko he itsenäisiä ammatinharjoittajia. Jokaisen työssäkäyvän olisi voitava kuulua sosiaaliturvajärjestelmän piiriin sosiaalivakuutusmaksujensa perusteella. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että sosiaaliturvajärjestelmämme ovat asianmukaisia ja kestäviä ja oikeudenmukaisia eri sukupolvien kannalta”, Thyssen jatkoi. 

Vuonna 2016 liki 40 prosenttia EU:n työssäkäyvistä oli epätyypillisissä työsuhteissa tai itsenäisiä ammatinharjoittajia. Arvioiden mukaan puolet heistä on vaarassa jäädä vaille riittävää sosiaalista suojelua ja siihen liittyviä työllisyyspalveluja.[1] Nykypäivän muuttuva työelämä tuo mukanaan uudenlaisia työnteon muotoja, ja ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja heidän työsuhteensa tyyppi muuttuu entistä useammin. Epätyypillisten työsuhteiden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen osuus kasvaa työmarkkinoilla etenkin nuorten keskuudessa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden mukaisesti komissio haluaa tukea sosiaaliturvamaksuihin perustuvan sosiaalisen suojelun saantimahdollisuutta kaikille. Esimerkiksi epätyypillisessä työsuhteessa olevien ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalinen suojelu on riittämätöntä työsuhteen tyypin vuoksi, ja siksi he ovat taloudellisesti epävarmemmassa asemassa ja heikommin suojassa sosiaalisilta riskeiltä. Tähän haasteeseen tarttuminen edistää pilarin taustalla olevaa tavoitetta tehdä sosiaalisista malleistamme tulevaisuuteen soveltuvia ja lisätä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta niin, että tulevaisuuden työelämä toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi ja koska komissio on sitoutunut työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun – kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään – se pyytää työmarkkinaosapuolten mielipiteitä käynnistämällä näiden kuulemisen toisen vaiheen. Työmarkkinaosapuolilla on nyt seitsemän viikkoa aikaa ilmoittaa komissiolle, ovatko ne halukkaita käymään neuvotteluja. Samanaikaisesti on käynnissä julkinen kuuleminen, jolla kerätään näkemyksiä kaikilta asiaankuuluvilta sidosryhmiltä eli muun muassa viranomaisilta, yrityksiltä, itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, digitaalisen alustatalouden työntekijöiltä ja kansalaisyhteiskunnalta.

Näiden kuulemisten pohjalta komissio aikoo esittää ehdotuksen ensi vuoden alkupuoliskolla.

Tausta

Komissio esitteli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin komission suosituksena, joka tuli voimaan 26. huhtikuuta 2017, ja ehdotuksena Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi. Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevässä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa, Ruotsissa, kaikki osapuolet allekirjoittivat julistustekstin. Sitä ennen tekstistä oli käyty keskusteluja Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria toteutetaan yhdessä kaikilla hallinnon tasoilla. Komissio on toimikautensa alusta alkaen esittänyt useita lainsäädäntöehdotuksia pilarin toteuttamiseksi EU:n tasolla. Äskettäin se muun muassa teki ehdotuksen työssä käyvien vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta. Lisäksi komissio on järjestänyt kaksi työmarkkinaosapuolten kuulemista – toinen käsitteli työsopimussääntöjen nykyaikaistamista ja toinen sosiaalisen suojelun takaamista kaikille. Työmarkkinaosapuolilla oli tilaisuus ilmaista näkemyksensä molemmista aiheista 26. huhtikuuta – 23. kesäkuuta 2017. Työsopimussääntöjen nykyaikaistamista koskevan kuulemisen toinen vaihe oli avoinna 21. syyskuuta – 3. marraskuuta 2017.

Tänään avautui toinen vaihe kuulemisessa, jossa käsitellään sosiaalisen suojelun takaamista kaikille. Se pohjautuu ensimmäisessä vaiheessa käytyjen keskustelujen tuloksiin. Samalla komissio käynnistää julkisen kuulemisen ja järjestää kuulemisia keskeisten sidosryhmien kanssa. Niitä ovat muun muassa itsenäisten ammatinharjoittajien ja kansalaisyhteiskunnan edustajat ja sosiaalisen suojelun tarjoajat.

Junckerin komissio on ottanut oikeudenmukaisemman ja sosiaalisemman Euroopan rakentamisen yhdeksi painopisteekseen. Tämä näkyy myös komission poliittisissa suuntaviivoissa heinäkuulta 2014. Puheenjohtaja Juncker totesi syyskuussa 2015 pitämässään ensimmäisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessaan seuraavaa: ”Meidän on tehostettava työtä oikeudenmukaisten ja aidosti yleiseurooppalaisten työmarkkinoiden aikaansaamiseksi. [...] Tähän liittyen haluan kehittää EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin, jossa otetaan huomioon eurooppalaisten yhteiskuntien ja työelämän muuttuvat realiteetit.

Tuoreimmassa, 13. syyskuuta 2017 pitämässään unionin tilaa käsittelevässä puheessa puheenjohtaja Juncker vahvisti komission sitoumuksen pilarissa etenemiseen syvempien, oikeudenmukaisempien ja sosiaalisempien sisämarkkinoiden luomiseksi: ”Jos haluamme välttää sosiaalisen pirstoutumisen ja sosiaalisen polkumyynnin Euroopassa, jäsenvaltioiden olisi sovittava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista mahdollisimman pian ja viimeistään Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa. Kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät pysyvät vielä pitkään erilaisina ja erillisinä. Mutta meidän olisi vähintäänkin pyrittävä saavuttamaan Euroopan sosiaalisten normien unioni, jossa meillä olisi yhteinen käsitys siitä, mikä on sosiaalisesti oikeudenmukaista. Eurooppa ei voi toimia, jos se jättää työntekijät huomiotta.

Lisätietoja

Taustatiedote: Euroopan sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Varapuheenjohtaja Dombrovskis Twitterissä

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä, #SocialRights

 

[1] Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: 'Analytical document' accompanying the Consultation document: ”Second phase Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Right”.

IP/17/4709

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar