Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon liigub Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimisega edasi: komisjon tahab pakkuda sotsiaalkaitset kõigile

Brüssel, 20. november 2017

Komisjon alustas ametiühingute ja tööandjate organisatsioonidega peetavate arutelude teist vooru ELi tasandil, et selgitada, kuidas parandada kõikide töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele.

See on veel üks oluline samm Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimise suunas, mis astutakse vaid mõni päev pärast seda, kui Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon seda Göteborgis toimuval sotsiaalpartnerite tippkohtumisel on tutvustanud.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis märkis seoses sellega järgmist: „Uus töömaailm loob uusi võimalusi. Inimestel peaks olema võimalik neist kinni haarata ja tunda end kaitstuna, sõltumata sellest, mis liiki tööd nad teevad. See on sotsiaalõiguste samba peamine eesmärk. Soovime tagada, et meie sotsiaalkaitsesüsteemid oleksid jätkusuutlikud, piisavad ja õiglased. Praegu konsulteerime sotsiaalpartneritega selle üle, kuidas igaüks saaks osaleda sotsiaalõiguste samba loomises ja õiguste kehtestamises.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: „Komisjoni praegune koosseis teeb Euroopa sotsiaalsemaks muutmiseks järjekindlaid jõupingutusi. Täna liigume edasi veel ühe Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seotud konkreetse algatusega. Uuenenud töömaailmas peab igal töötajal olema juurdepääs sotsiaalkaitsele, vaatamata sellele, kas ta töötab tavapärase või uut tüüpi töölepingu alusel, või on füüsilisest isikust ettevõtja. Minu soov on tagada, et kõik töötajad oleksid lähtuvalt oma panusest kaasatud sotsiaalkaitsekavadesse. See on oluline, kui tahame, et meie sotsiaalkaitsesüsteemid oleksid piisavad, jätkusuutlikud ja eri põlvkondade suhtes õiglased.“ 

2016. aastal oli ligi 40 % ELi töötajatest mittestandardses töösuhtes või füüsilisest isikust ettevõtjad. Hinnangute kohaselt võib pooli neist ähvardada oht, et neil puudub piisav juurdepääs sotsiaalsele kaitsele ja sellega seotud tööhõiveteenustele[1]. Tänapäeva muutuval tööturul on tekkimas uued töötamise vormid ning ameteid ja tööalast staatust vahetatakse üha sagedamini. Tööturul on suurenemas mittestandardse lepinguga töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal, seda eelkõige noorte hulgas.

Komisjoni eesmärk on toetada kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba asjakohaste põhimõtetega inimeste juurdepääsu sotsiaalkaitsele, kuhu igaüks annab oma panuse. Nii näiteks on mittestandardsetel töötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel nende tööalase staatuse tõttu piiratud juurdepääs sotsiaalkaitsele ning seetõttu ähvardab neid suurem majanduslik ebakindlus ja vähene kaitse sotsiaalriskide eest. Selle probleemi lahendamine aitab saavutada sotsiaalsamba eesmärki, et meie sotsiaalsed mudelid toimiksid ka tulevikus, ning tegeleda põlvkondadevahelise õigluse küsimustega, et kasutada võimalikult hästi ära uue töömaailma eeliseid.

Pidades silmas seda eesmärki, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja komisjoni otsust osaleda sotsiaaldialoogis, käivitab komisjon sotsiaalpartneritega konsulteerimise teise etapi, mille käigus sotsiaalpartneritel palutakse avaldada oma arvamust. Sotsiaalpartneritel on nüüd seitse nädalat, et öelda komisjonile, kas nad soovivad läbirääkimisi pidada või mitte. Samal ajal on avatud laiem avalik konsulteerimine, et selgitada välja asjakohaste sidusrühmade, näiteks ametiasutuste, äriühingute, füüsilisest isikust ettevõtjate, platvormitöötajate ja tsiviilühiskonna esindajate arvamused.

Komisjon kavatseb nende konsulteerimiste tulemustele tuginedes esitada järgmise aasta esimeses pooles asjakohase ettepaneku.

Taustteave

Komisjon tutvustas Euroopa sotsiaalõiguste sammast komisjoni soovituses, mis jõustus 26. aprillil 2017, ning parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisteadaannet käsitleva ettepanekus. Ühisteadaande tekst sai kõigi osaliste allkirja 17. novembril 2017 Rootsis Göteborgis korraldatud õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel, pärast Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel toimunud arutelusid.

Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise eest kantakse ühiselt vastutust kõikidel tasanditel. Komisjon on pärast volituste saamist esitanud mitu õiguslikku ettepanekut samba rakendamiseks ELi tasandil, mis muu hulgas hõlmab seadusandlikku algatust lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu toetamiseks. Komisjon on käima lükanud ka kaks konsultatsiooni sotsiaalpartneritega – üks neist töölepingut reguleerivate eeskirjade ajakohastamise ja teine kõigile kättesaadava sotsiaalkaitse üle. Sotsiaalpartneritel on 26. aprillist kuni 23. juunini 2017 olnud võimalik avaldada mõlema teema kohta oma arvamust. Töölepingut reguleerivate eeskirjade ajakohastamise teine etapp oli arvamuste avaldamiseks avatud 21. septembrist 2017 kuni 3. novembrini 2017.

Täna algas sotsiaalkaitsele juurdepääsu teemal toimuvate konsultatsioonide teine etapp. See põhineb esimeses etapis toimunud arutelude tulemustel. Samal ajal alustab komisjon avalikku konsultatsiooni ja korraldab kohtumisi olulisemate sidusrühmadega, näiteks füüsilisest isikust ettevõtjate, tsiviilühiskonna ja sotsiaalkaitse pakkujate esindajatega.

Junckeri komisjon on seadnud prioriteediks luua õiglasem ja sotsiaalsem Euroopa, mis kajastub ka 2014. aasta juulis avaldatud poliitilistes suunistes. 2015. aasta septembris ütles president Juncker oma esimeses kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus: „Me peame tõhustama tööd õiglase ja tõeliselt üleeuroopalise tööturu loomiseks. [...] Osana sellest püüdlusest tahan ma välja arendada Euroopa sotsiaalsed õigused, mis võtavad arvesse Euroopa ühiskondade ja töömaailma muutuvaid olusid.

Oma viimases 13. septembril 2017 peetud kõnes olukorrast liidus kinnitas president, et komisjon läheb sotsiaalõiguste samba elluviimisega otsusekindlalt edasi, sest see on süvendatuma, õiglasema ja sotsiaalsema siseturu loomise põhivahend: „Kui soovime vältida Euroopas sotsiaalset killustatust ja sotsiaalset dumpingut, peaksid liikmesriigid võimalikult kiiresti ja hiljemalt Göteborgis novembris toimuval tippkohtumisel kokku leppima Euroopa sotsiaalõiguste samba loomises. Liikmesriikide sotsiaalsüsteemid jäävad veel pikaks ajaks erinevaks ja eraldatuks. Kuid me peaksime vähemalt tegutsema selle nimel, et luua liidus Euroopa sotsiaalsed standardid, mis aitaksid meil jõuda ühisele arusaamale sellest, mida me peame ühtsel turul sotsiaalselt õiglaseks. Euroopa ei toimi, kui ta oma töötajatele selja pöörab.“

Lisateave

PRESSITEADE: Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimine

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Asepresident Dombrovskis Twitteris:

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris, #SocialRights

 

[1] Komisjoni talituste töödokument „Analüütiline dokument, mis on lisatud konsultatsioonidokumendile „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 154 kohase sotsiaalpartneritega konsulteerimise esimene etapp; konsultatsioon seoses väljakutsetega, mis puudutavad inimeste juurdepääsu sotsiaalkaitsele kõigi tööhõive vormide puhul Euroopa sotsiaalõiguste samba raames“ – C(2017) 2610

IP/17/4709

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar