Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fremskridt med den europæiske søjle for sociale rettigheder: Kommissionen vil fremme social beskyttelse for alle

Bruxelles, den 20. november 2017

Kommissionen har i dag lanceret den anden runde af drøftelser på EU-plan med arbejdsmarkedets parter om, hvordan man kan fremme adgangen til social beskyttelse for alle, der enten er i beskæftigelse eller er selvstændige.

Dette er endnu et vigtigt skridt fremad i arbejdet med at gøre den europæiske søjle for sociale rettigheder til en realitet, kun få dage efter proklamationen om søjlen fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde i Göteborg.

Valdis Dombrovskis, næstformand for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Det nye jobmarked giver også nye muligheder. Folk skal kunne benytte sig af dem og samtidig føle, at der er et sikkerhedsnet under dem, uanset hvilken type job de er i. Det er tankegangen bag søjlen for sociale rettigheder. Vi vil sikre, at vores sociale beskyttelsessystemer er bæredygtige, tilstrækkelige og rimelige. Vi er lige nu i dialog med arbejdsmarkedets parter om at finde måder, hvorpå alle kan bidrage og optjene rettigheder."

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, fortsætter: "Kommissionen er godt i gang med at dreje Europa i en mere social retning. I dag tager vi endnu et skridt i form af et konkret initiativ inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder. På fremtidens arbejdsmarked er det nødvendigt, at alle arbejdstagere har adgang til social beskyttelse, uanset om de er ansat på traditionelle ansættelseskontrakter eller nye former for kontrakter, eller om de er selvstændige. Jeg vil gerne være sikker på, at alle, der arbejder, er omfattet af de sociale sikringsordninger, de har bidraget til. Dette er vigtigt for at sikre, at de sociale sikringssystemer er tilstrækkelige, bæredygtige og tager hensyn til alle generationer." 

I 2016 var det lidt under 40 % af dem, der var i arbejde, inden for EU, som var ansat i atypiske ansættelsesforhold, eller som var selvstændige – hvoraf halvdelen af disse er i fare for ikke at have tilstrækkelig adgang til social beskyttelse og de forbundne beskæftigelsestjenester, ifølge analyser [1]. På fremtidens omskiftelige arbejdsmarked vil der opstå nye former for ansættelse, og folk vil oftere skifte både job og ansættelsesstatus. Andelen af atypiske ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed er stigende på arbejdsmarkedet, især blandt unge.

I overensstemmelse med de relevante principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder vil Kommissionen understøtte adgangen til social beskyttelse – på grundlag af bidrag – til alle mennesker. På grund af deres beskæftigelsesstatus vil personer, der er ansat i atypiske ansættelsesforhold eller som er selvstændige, ikke have tilstrækkelig adgang hertil, og de er derfor udsat for højere økonomisk usikkerhed og er mindre beskyttet mod sociale risici. Fremgangsmåden ved håndtering af denne udfordring vil tage udgangspunkt i det bagvedliggende formål med søjlen om at fremtidssikre vores sociale modeller og sikre retfærdighed mellem generationerne for at få mest muligt ud af det fremtidige arbejdsmarked.

For at nå dette mål – og i tråd med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt Kommissionens engagement i at indgå i social dialog – anmoder Kommissionen om en udtalelse fra arbejdsmarkedets parter ved at iværksætte anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets parter har nu syv uger til at meddele Kommissionen, om de er indstillede på at forhandle. Samtidig er der også åbnet op for en bredere offentlig høring for at indsamle synspunkter fra alle relevante interessenter såsom offentlige myndigheder, virksomheder, selvstændige, platformarbejdere og civilsamfundet.

På grundlag af konklusionerne af disse høringer agter Kommissionen at fremlægge et forslag i første halvdel af næste år.

Baggrund

Kommissionen har fremlagt den europæiske søjle for sociale rettigheder som en kommissionshenstilling (der trådte i kraft den 26. april 2017) og som et forslag til en fælles proklamation fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Teksten til proklamationen blev underskrevet af alle parter på det sociale topmøde om fair job og vækst den 17. november 2017 i Göteborg, Sverige, efter drøftelser mellem Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.

Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder er et fælles ansvar på alle niveauer. Kommissionen har lige fra starten af sin mandatperiode fremlagt flere lovforslag til gennemførelse af søjlen på EU-plan, herunder et nyligt forslag, der havde til formål at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner. Kommissionen har også lanceret to høringer af arbejdsmarkedets parter – én vedrørende en modernisering af reglerne om ansættelseskontrakter, og én vedrørende adgangen til social beskyttelse for alle. Fra 26. april til 23. juni 2017 havde arbejdsmarkedets parter lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter om begge emner. Den anden fase vedrørende modernisering af reglerne om ansættelseskontrakter var åben mellem den 21. september 2017 og den 3. november 2017.

I dag er anden fase af høringen om adgang til social beskyttelse blevet indledt. Den bygger på resultatet af drøftelserne i første fase. Parallelt hermed har Kommissionen iværksat en offentlig høring og vil afholde høringer med de vigtigste interessenter, som f.eks. repræsentanter for selvstændige erhvervsdrivende og civilsamfundet samt for udbydere af social beskyttelse.

Som afspejlet i de politiske retningslinjer fra juli 2014 har det høj prioritet for Juncker-Kommissionen at opbygge et mere retfærdigt og mere socialt Europa. I september 2015 udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin første tale om Unionens tilstand: "Vi skal optrappe arbejdet med at skabe et ægte transeuropæisk arbejdsmarked. [...] Som led i indsatsen ønsker jeg at udvikle en europæisk søjle for sociale rettigheder, der tager hensyn til de skiftende vilkår i de europæiske samfund og i arbejdsverdenen."

Formanden bekræftede i sin seneste tale om Unionens tilstand af 13. september 2017, at Kommissionen er fast besluttet på at fortsætte med søjlen som et vigtigt middel til at skabe et dybere, mere retfærdigt og mere socialt indre marked: "Ønsker vi at undgå social opsplitning og social dumping i Europa, bør medlemsstaterne nå til enighed om den europæiske søjle for sociale rettigheder snarest muligt og senest på topmødet i Göteborg i november. Nationale socialsystemer vil fortsat være forskelligartede og adskilte i en lang periode fremover. Men vi bør som minimum arbejde for en europæisk union med sociale normer, hvori vi har en fælles forståelse af, hvad der er rimeligt ud fra en social synsvinkel. Europa kan ikke fungere, hvis det lader hånt om arbejdstagerne."

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Resultater på grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Hjemmeside for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på twitter:

Følg Marianne Thyssen på facebook og twitter, #SocialRights

 

[1] Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: "Analytisk dokument", der ledsager høringsdokumentet: Anden fase af konsultationen af arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154 i TEUF om en mulig indsats for at imødegå udfordringerne i forbindelse med adgang til social beskyttelse for borgere i alle former for beskæftigelse inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder

IP/17/4709

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar