Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Pokrok při provádění evropského pilíře sociálních práv: Komise usiluje o podporu sociální ochrany pro všechny

Brusel 20. listopadu 2017

Komise dnes zahájila druhé kolo jednání s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů na úrovni EU o tom, jak umožnit přístup k sociální ochraně pro všechny zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné.

Pouze několik dní po vyhlášení evropského pilíře sociálních práv Evropským parlamentem, Radou a Komisí na sociálním summitu v Göteborgu se jedná o další důležitý krok na cestě k jeho realizaci v praxi.

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Nový svět práce vytváří nové příležitosti. Lidé by měli být schopni je využít a cítit se dostatečně chráněni bez ohledu na to, jaký typ zaměstnání mají. Z těchto úvah vychází evropský pilíř sociálních práv. Chceme zajistit, aby naše systémy sociální ochrany byly udržitelné, přiměřené a spravedlivé. Jednáme nyní se sociálními partnery o způsobech, jakými mohou všichni přispívat a kumulovat práva.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Tato Komise plní svůj slib učinit Evropu sociálnější. Dnes pokračujeme s další konkrétní iniciativou v rámci evropského pilíře sociálních práv. V novém pracovním světě musí mít všichni pracovníci přístup k sociální ochraně, ať již jako zaměstnanci se standardními smlouvami, s novými typy smluv nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. Chci se postarat o to, aby se na každého, kdo pracuje, vztahovaly systémy sociální ochrany, a to na základě jejich příspěvků. To je důležité pro zajištění toho, aby naše systémy sociální ochrany byly přiměřené, udržitelné a mezigeneračně spravedlivé. 

V roce 2016 mělo necelých 40 % zaměstnaných lidí v EU nestandardní zaměstnání nebo se věnovalo samostatné výdělečné činnosti. Podle odhadů polovině z nich hrozí, že nebudou mít dostatečný přístup k sociální ochraně a souvisejícím službám[1]. V dnešním měnícím se světě práce se vyvíjejí nové formy práce a lidé stále častěji mění zaměstnání a postavení v zaměstnání. Podíl nestandardních forem zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti na trhu práce narůstá, a to zejména mezi mladými lidmi.

V souladu s příslušnými zásadami evropského pilíře sociálních práv Komise usiluje o podporu přístupu k sociální ochraně na základě příspěvků pro všechny lidi. Z důvodu svého postavení v zaměstnání nemají například osoby s nestandardním zaměstnáním a osoby samostatně výdělečně činné dostatečný přístup a jsou v důsledku toho vystaveny vyšší hospodářské nejistotě a nižší ochraně před sociálními riziky. Zvládnutí této výzvy poslouží k realizaci cíle, na němž je pilíř založen, totiž zajistit, aby naše sociální modely byly připravené na budoucnost, a zabezpečit mezigenerační spravedlnost, aby se budoucí pracovní svět vyvíjel co nejlépe.

Aby bylo tohoto cíle dosaženo, Komise v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a závazkem k sociálnímu dialogu žádá sociální partnery o stanovisko tím, že zahajuje druhou fázi konzultací se sociálními partnery. Sociální partneři mají nyní sedm týdnů na to, aby Komisi sdělili, zda jsou připraveni jednat. Zároveň probíhá široká veřejná konzultace, v níž mohou vyjádřit svůj názor všechny relevantní zúčastněné strany, jako jsou orgány veřejné moci, podniky, osoby samostatně výdělečně činné, pracovníci platforem a občanská společnost.

Komise hodlá na základě výsledků těchto konzultací předložit v první polovině příštího roku návrh.

Souvislosti

Komise představila evropský pilíř sociálních práv jako doporučení Komise, které vstoupilo v účinnost dne 26. dubna 2017, a jako návrh společného prohlášení Parlamentu, Rady a Komise. Znění prohlášení podepsaly po diskusích mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a členskými státy všechny strany na sociálním summitu pro růst a spravedlivý pracovní trh dne 17. listopadu 2017 ve švédském Göteborgu.

Provádění evropského pilíře sociálních práv je společnou odpovědností na všech úrovních. Od počátku svého funkčního období Komise předložila několik legislativních návrhů na zavedení pilíře na úrovni EU, včetně nedávného návrhu ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečovatelů. Komise rovněž zahájila dvě konzultace se sociálními partnery – jedna se týká modernizace pracovněprávních smluvních pravidel a druhá přístupu k sociální ochraně pro všechny. V době od 26. dubna do 23. června 2017 měli sociální partneři příležitost vyjádřit své názory na obě témata. Druhá fáze konzultací o modernizaci pracovněprávních smluvních pravidel byla otevřena od 21. září 2017 do 3. listopadu 2017.

Dnes byla zahájena druhá fáze konzultací o přístupu k sociální ochraně. Navazuje na výsledky jednání v první fázi. Komise souběžně zahajuje veřejnou konzultaci a uspořádá slyšení s klíčovými zúčastněnými stranami, jako jsou zástupci samostatně výdělečně činných osob, občanské společnosti a poskytovatelé sociální ochrany.

Junckerova Komise si vytkla vybudování spravedlivější a sociálnější Evropy za svou prioritu, což se odrazilo i v jejích politických směrech z července 2014. V září 2015 ve svém prvním projevu o stavu Unie předseda Juncker řekl: „Musíme zintenzivnit práci směřující ke spravedlivému a skutečně celoevropskému trhu práce. [...] V rámci tohoto úsilí budu chtít vytvořit evropský pilíř sociálních práv, který zohlední měnící se realitu evropských společností a světa práce.

Ve svém letošním projevu o stavu Unie z 13. září 2017 potvrdil předseda závazek Komise dále rozvinout zmíněný pilíř, jelikož představuje zásadní prostředek pro vytvoření hlubšího, spravedlivějšího a sociálnějšího vnitřního trhu: „Pokud chceme v Evropě zamezit sociální roztříštěnosti a sociálnímu dumpingu, měly by se členské státy co nejdříve dohodnout na evropském pilíři sociálních práv, a to nejpozději na summitu v Göteborgu, který se bude konat v listopadu. Vnitrostátní sociální systémy budou ještě dlouho odlišné a oddělené. Avšak přinejmenším bychom měli usilovat o sjednocení evropských sociálních norem, které budou obsahovat společné vyjasnění toho, co chápeme jako sociálně spravedlivé. Evropa nemůže pracovat, bude-li ignorovat pracující.“

Další informace

MEMO: Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Místopředseda Dombrovskis na Twitteru:

Marianne Thyssenová na Facebooku a na Twitteru, #SocialRights

 

[1] Pracovní dokument útvarů Komise: „Analytický dokument“, doprovodný dokument ke konzultačnímu dokumentu: „Druhá fáze konzultací se sociálními partnery podle článku 154 SFEU o opatřeních, která lze případně přijmout k odstranění problémů souvisejících s přístupem osob ve všech typech zaměstnání k sociálnímu zabezpečení v rámci evropského pilíře sociálních práv“.

IP/17/4709

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar