Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Напредък в изграждането на европейския стълб на социалните права: Комисията се стреми да повиши нивото на социална закрила за всички

Брюксел, 20 ноември 2017 r.

Днес Комисията даде начало на втория кръг обсъждания със синдикатите и организациите на работодателите на равнище ЕС за начините за подпомагане на достъпа до социална закрила за всички наети и самостоятелно заети лица.

Това е още една важна крачка напред към превръщането на европейския стълб на социалните права в реалност само дни след официалното му обявяване от Европейския парламент, Съвета и Комисията по време на Социалната среща на върха в Гьотеборг.

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис заяви: Новият свят на труда предоставя нови възможности. Хората трябва да са в състояние да се възползват от тях и да се чувстват защитени, независимо от вида заетост. Това стои в основаната идея на стълба на социалните права. Искаме да гарантираме, че нашите системи за социална закрила са устойчиви, адекватни и справедливи. Сега сме в процес на консултации със социалните партньори относно това как всички страни да дадат своя принос и да разширят съществуващите права.

Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, добави: Тази Комисия действа решително за изграждането на една по-социална Европа. Днес отбелязваме напредък с още една конкретна инициатива в рамките на европейския стълб на социалните права. В новия свят на труда всички работници трябва да имат достъп до социална закрила, независимо дали са наети със стандартни договори, нов тип договори или са самостоятелно заети лица. Искам да гарантирам, че всеки, който работи, се ползва от схемите за социална закрила на базата на своите вноски. Това е важно, за да сме сигурни, че нашите системи за социална закрила са адекватни, устойчиви и справедливо разпределени между поколенията. 

Данните[1] сочат, че през 2016 г. малко под 40 % от заетите в ЕС са работели чрез нестандартна форма на заетост или са били самостоятелно заети лица, половината от които са застрашени от липса на адекватен достъп до социална закрила и услуги по заетостта. В променящия се съвременен свят на труда възникват нови форми на заетост и хората все по-често сменят своето работно място и статус на заетост. Увеличава се делът на нестандартните форми на заетост и самостоятелната заетост на пазара на труда, особено сред младите хора.

В съответствие с принципите на европейския стълб на социалните права Комисията се стреми да подпомага достъпа до социална закрила чрез помощи за всички хора. Поради своя статус на трудова заетост лицата с нестандартни форми на заетост и самостоятелно заетите лица имат незадоволителен достъп до социални права и вследствие на това са изложени на по-голяма икономическа несигурност и намалена защита срещу социални рискове. Чрез справянето с това предизвикателство се реализира предназначението на стълба да се подготвят сегашните социални модели за бъдещето и да се осигури справедливостта между поколенията, като се използват максимално възможностите на бъдещия пазар на труда.

За да постигне тази цел, в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и ангажимента на Комисията за социален диалог, Комисията поиска становището на социалните партньори, поставяйки началото на втория етап на консултацията с тях. Социалните партньори имат 7 седмици, за да информират Комисията дали желаят да преговарят. Успоредно с това е в ход по-широка обществена консултация, чиято цел е да събере мненията на всички заинтересовани страни, като например публични органи, дружества, самостоятелно заети лица, лица, работещи през платформи и гражданското общество.

Въз основа на заключенията от тези консултации Комисията  възнамерява да представи предложение през първата половина на следващата година.

Контекст

Комисията представи европейския стълб на социалните права като препоръка, която влезе в сила на 26 април 2017 г., и като предложение за съвместна прокламация от Парламента, Съвета и Комисията. Текстът на прокламацията беше подписан от всички страни на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. в Швеция, след обсъжданията между Европейския парламент, Европейската комисия и държавите членки.

Изпълнението на европейския стълб на социалните права е съвместна отговорност на всички равнища. От началото на мандата си Комисията представи няколко законодателни предложения за прилагане на европейския стълб на социалните права на равнище ЕС, сред които е и наскоро внесеното предложение за подобряване на баланса между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи. Комисията също така започна две консултации със социалните партньори — едната за модернизирането на правилата за трудовите договори, а другата — относно достъпа до социална закрила за всички. От 26 април до 23 юни 2017 г. социалните партньори имаха възможност да представят мненията си по двете теми. Вторият етап на консултацията относно осъвременяването на правилата за трудовите договори се проведе от 21 септември 2017 г. до 3 ноември 2017 г.

Днес започна вторият етап на консултацията относно достъпа до социална закрила. Той се основава на резултата от първия етап на обсъжданията. Едновременно с това Комисията започва обществена консултация и ще организира изслушвания с участието на ключови заинтересовани страни, например с представители на самостоятелно заетите лица, гражданското общество и доставчици на услуги, свързани със социалната защита.

Комисията „Юнкер“ превърна в приоритет изграждането на по-справедлива и социална Европа, както е отразено в нейните политически насоки от юли 2014 г. През септември 2015 г. в първата си реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви: Трябва да ускорим работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. [...] Като част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия свят.

В неотдавнашната си реч за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. председателят потвърди ангажимента на Комисията да постигне напредък по отношение на европейския стълб на социалните права като основен инструмент за създаване на по-задълбочен, по-справедлив и по-социален вътрешен пазар: Ако искаме да избегнем социалната фрагментация и социалния дъмпинг в Европадържавите членки трябва да се договорят за европейския стълб на социалните права възможно най-скоро и не по-късно от Срещата на върха в Гьотеборг през ноември. Националните социални системи ще продължат да се различават и да функционират поотделно за дълго време. Но ние трябва поне да работим за Съюз на европейските социални стандарти, който почива на общо разбиране за това какво е справедливо от социална гледна точка. Европа не може да функционира, като отвръща поглед от работниците.

За повече информация

Информационна бележка: Изграждане на европейския стълб на социалните права

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter

Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter, #SocialRights

 

[1] Работен документ на службите на Комисията: „аналитичен документ“, придружаващ документа за консултацията: „Втора фаза на консултацията със социалните партньори по член 154 от ДФЕС относно евентуални мерки за преодоляване на предизвикателствата пред достъпа до социална закрила за лица във всякакви форми на заетост в рамките на европейския стълб на социалните права“.

IP/17/4709

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar