Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

2018 års EU-budget: sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet

Bryssel den 18 november 2017

I dag, den 18 november, nådde EU-institutionerna en överenskommelse om EU-budgeten för 2018 – en återspegling av Junckerkommissionens politiska prioriteringar.

EU-budgeten gör det möjligt att omsätta politiska prioriteringar i verklighet. Den antagna EU-budgeten för 2018 bekräftar att EU satsar pengar där det behövs. I linje med EU-kommissionens förslag från maj kommer den största delen av EU-budgeten 2018 att gå till att stimulera skapandet av arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, och att främja tillväxt, strategiska investeringar och konvergens. EU kommer också att fortsätta att stödja insatserna för att effektivt hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU.

– Det här är en budget för alla, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för budgeten och personalfrågor. Den ska användas till att skapa fler arbetstillfällen, mer tillväxt och mer investeringar. Den ska hjälpa ungdomar att hitta jobb och praktikplatser. Den ska bidra till att göra Europa en säkrare plats. Varje euro måste utnyttjas effektivt och skapa mervärde för Europa.

EU-budgeten för 2018 uppgår till 160,1 miljarder euro i åtaganden (pengar som kan avtalas i kontrakt under ett visst år) och 144,7 miljarder euro i betalningsbemyndiganden (pengar som kommer att betalas ut). Några viktiga inslag är:

- Nästan hälften av medlen – 77,5 miljarder euro i åtaganden – ska användas till att göra vår ekonomi starkare, våra universitet mer konkurrenskraftiga och våra företag bättre utrustade att konkurrera på världsmarknaden. Exempelvis går 2 miljarder euro till Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som är kärnan i Junckerplanen, 354 miljoner euro används för att stödja små och medelstora företag (programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, Cosme) och 11,2 miljarder euro går till Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation. Totalt 55,5 miljarder euro går till att stimulera tillväxt, skapa arbetstillfällen och främja konvergens i samtliga EU-länder och regioner via de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

- Unga människor kommer att få mer stöd och bättre möjligheter att hitta jobb tack vare 350 miljoner euro för ungdomssysselsättningsinitiativet, en central åtgärd som syftar till att ta itu med problemet ungdomsarbetslöshet i EU-länderna.

- Stödet till de europeiska jordbrukarna uppgår till 59 miljarder euro.

- Till följd av inrättandet av en europeisk försvarsfond har 40 miljoner euro budgeterats för att finansiera forskningssamarbete i innovativ försvarsteknik och försvarsprodukter. Tillsammans med de 25 miljoner euro som redan anslagits för 2017 uppgår den totala EU-budgeten för försvarsrelaterad forskning fram till 2019 till 90 miljoner euro.

- Nästan 4,1 miljarder euro satsas på hantering av migration och säkerhetsutmaningar. Eftersom den största delen av finansieringen redan har tidigarelagts kommer det totala anslaget för dessa politikområden att uppgå till 22 miljarder euro under perioden 2015–2018.

 

EU:s budget för 2018 (i miljarder euro):

   

ANSLAG PER RUBRIK I BUDGETRAMEN

Budgeten för 2018
(nominell förändring i % jämfört med 2017)

Åtaganden

Betalningar

1. Smart tillväxt för alla

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Hållbar tillväxt: naturresurser

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Marknadsutgifter och direktstöd

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Säkerhet och medborgarskap

3 493 (−18,5 %)

2 981 (−7,6 %)

4. Europa i världen

9 569 (−8,3 %)

8 906 (−1,7 %)

5. Förvaltning

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Andra särskilda instrument

567 (−67,6 %)

420 (−73,5 %)

Totala anslag

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Bakgrund

EU-kommissionen lägger varje år fram ett utkast till EU-budget. Det ursprungliga förslaget kom i år den 30 maj 2017.

Med förslaget som underlag fastställer Europaparlamentet och rådet sina ståndpunkter. Rådet antog formellt sin ståndpunkt den 4 september 2017, medan Europaparlamentet antog sin ståndpunkt i plenum den 25 oktober 2017.

Skillnader mellan Europaparlamentets och rådets ståndpunkter diskuteras i en förhandlingsprocess som kallas ”förlikningsförfarande”. I år pågick det 21 dagar långa förlikningsförfarandet från den 31 oktober till den 20 november.

Förhandlingarna förs av en särskilt sammankallad förlikningskommitté där Europaparlamentet och rådet vardera har 28 företrädare. EU-kommissionen – kommissionären med ansvar för budgetfrågor samt experter från generaldirektoratet för budget – fungerar som en viktig neutral medlare.

Vad händer nu?

För ett slutligt godkännande av den kompromiss som nåtts i dag måste både Europaparlamentet och rådet formellt godkänna texten inom fjorton dagar.

Mer information

Budgetförslag för 2018: Kommissionen fokuserar på sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar