Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za leto 2018: delovna mesta, naložbe, izzivi migracij in varnost

Bruselj, 18. novembra 2017

Institucije EU so danes, 18. novembra, dosegle dogovor o proračunu EU za leto 2018, ki odraža politične prednostne naloge Junckerjeve Komisije.

Proračun EU prispeva k uresničitvi političnih prednostnih nalog. Sprejeti proračun EU za leto 2018 potrjuje, da EU usmerja denar k obstoječim potrebam. V letu 2018 bo v skladu s predlogom Evropske komisije iz maja tega leta največji del proračuna EU namenjen spodbujanju ustvarjanja delovnih mest, zlasti za mlade, in pospeševanju rasti, strateških naložb in konvergence. EU bo poleg tega še naprej podpirala prizadevanja za učinkovito obravnavo izzivov migracij, tako znotraj kot tudi zunaj EU.

Komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je povedal: „Ta proračun je namenjen vsem. Z njim bo ustvarjenih več delovnih mest, večja rast in več naložb. Mladim bo pomagal najti delovna mesta in pripravništva. Pripomogel bo k večji varnosti v Evropi. Vsak evro mora biti porabljen učinkovito in ustvariti dodano vrednost za Evropo.“

Proračun EU za leto 2018 znaša 160,1 milijarde evrov v obveznostih (denar, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu) in 144,7 milijarde evrov v odobritvah plačil (denar, ki bo izplačan). Nekatere njegove ključne značilnosti so:

– skoraj polovica sredstev, tj. 77,5 milijarde evrov v obveznostih, bo namenjena krepitvi našega gospodarstva, povečanju konkurenčnosti naših univerz ter večji konkurenčnosti naših podjetij na svetovnem trgu. 2 milijardi evrov bo na primer namenjenih Evropskemu skladu za strateške naložbe, ki je v središču Junckerjevega načrta, 354 milijonov evrov bo namenjenih podpori malim in srednjim podjetjem (Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME)), 11,2 milijarde evrov pa bo namenjenih programu EU za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020. Vsega skupaj 55,5 milijarde evrov bo namenjenih pospeševanju rasti, ustvarjanju delovnih mest in krepitvi konvergence v vseh državah članicah in regijah prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI),

– mladi bodo imeli več podpore in boljše priložnosti, da najdejo delo po zaslugi 350 milijonov evrov, namenjenih pobudi za zaposlovanje mladih. Ta ključni ukrep si prizadeva reševati izziv brezposelnosti mladih v naših državah članicah,

– podpora evropskim kmetom bo znašala 59 milijard evrov,

– po ustanovitvi evropskega obrambnega sklada je bilo v proračunu predvidenih 40 milijonov evrov za financiranje skupnih raziskav na področju inovativnih obrambnih tehnologij in izdelkov. Vključno s 25 milijoni evrov, ki so bili že dodeljeni v letu 2017, bo skupni proračun EU, namenjen raziskavam na področju obrambe, do leta 2019 znašal 90 milijonov evrov.

– skoraj 4,1 milijarde evrov bo namenjenih upravljanju migracij in reševanju varnostnih izzivov. Ker je bila večina tega financiranja že prenesena v prvo polovico obdobja, bo skupno financiranje za ta področja politik v obdobju 2015–2018 znašalo 22 milijard evrov.

 

Proračun EU za leto 2018 (v milijonih evrov):

   

ODOBRITVE PO RAZDELKIH

Proračun za leto 2018
(nominalna sprememba v odstotkih v primerjavi z letom 2017)

Obveznosti

Plačila

1. Pametna in vključujoča rast:

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

konkurenčnost za rast in delovna mesta

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Trajnostna rast: naravni viri

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Varnost in državljanstvo

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Evropa v Svetu

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Upravljanje

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Drugi posebni instrumenti

567 (-67,6 %)

420 (–73,5 %)

Odobritve skupaj

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Ozadje

Komisija vsako leto pripravi predlog proračuna EU. Letos je svoj prvotni predlog pripravila 30. maja 2017.

Evropski parlament in Svet na podlagi tega vsak posebej sprejmeta stališče. Letos je Svet svoje stališče uradno sprejel 4. septembra 2017, medtem ko je Evropski parlament svoje stališče sprejel na plenarnem zasedanju 25. oktobra 2017.

Razlike med stališčema Evropskega parlamenta in Sveta se obravnavajo v pogajalskem procesu, znanem kot „spravni postopek“. Letos 21-dnevni spravni postopek poteka od 31. oktobra do 20. novembra.

Pogajanja potekajo v posebej za to priložnost sklicanem spravnem odboru, v katerega Evropski parlament in Svet napotita vsak po 28 predstavnikov. Na pogajanjih je prav tako prisotna Evropska komisija, ki jo zastopajo komisar, pristojen za proračun, in strokovnjaki Generalnega direktorata za proračun, ter ima pomembno vlogo poštenega posrednika.

Naslednji koraki

Za dokončno sprejetje danes doseženega kompromisa morata Evropski parlament in Svet besedilo uradno odobriti v 14 dneh.

Več informacij

Predlog proračuna EU za leto 2018: Komisija predlaga proračun, osredotočen na delovna mesta, naložbe, migracije in

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar