Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rozpočet EÚ na rok 2018: zamestnanosť, migrácia a bezpečnosť

Brusel 18. november 2017

Dnes, 18. novembra inštitúcie EÚ dospeli k dohode o rozpočte EÚ na rok 2018, ktorý odzrkadľuje politické priority Junckerovej Komisie.

Vďaka rozpočtu EÚ sa politické priority stávajú realitou. Prijatím rozpočtu EÚ na rok 2018 sa potvrdzuje, že EÚ smeruje prostriedky tam, kde je to nutné. V roku 2018 sa najväčšia časť rozpočtu EÚ podľa návrhu Európskej komisie z mája tohto roku venuje na podporu vytvárania pracovných miest, a to hlavne pre mladých ľudí, ako aj na posilnenie rastu, strategických investícií a konvergencie. EÚ bude takisto naďalej podporovať úsilie efektívne riešiť migračné výzvy vnútri Únie aj mimo nej.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: „Toto je rozpočet pre všetkých. Bude venovaný tvorbe pracovných miest, posilneniu rastu a investícií. Mladým ľuďom pomôže pri hľadaní zamestnania alebo stáže. Prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v Európe. Každé euro sa minie efektívne a prispeje k vytváraniu pridanej hodnoty pre Európu.“

Rozpočet EÚ na rok 2018 predstavuje sumu 160,1 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov (prostriedky, ktoré v danom roku možno dohodnúť v zmluvách) a 144,7 mld. EUR platobných prostriedkov (platobné prostriedky, ktoré možno vyplatiť). Niektoré hlavné charakteristiky rozpočtu:

– Takmer polovica finančných prostriedkov (77,5 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov) pôjde na posilnenie našej ekonomiky, zvýšenie konkurencieschopnosti našich univerzít, lepšie vybavenie našich spoločností na konkurenčný súboj na svetovom trhu. Napríklad 2 mld. EUR pôjdu do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý tvorí jadro Junckerovho plánu, 354 miliónov EUR sa venuje na podporu malých a stredných podnikov (Program pre konkurencieschopnosť MSP, COSME) a 11,2 mld. EUR sa vyčlení na Horizont 2020 – európsky program financovania výskumu a inovácie. Na posilnenie rastu, tvorby pracovných miest a konvergencie vo všetkých členských štátoch a regiónoch sa cez európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) venuje celkovo 55,5 mld. EUR.

– Mladí ľudia dostanú väčšiu podporu a lepšie príležitosti nájsť si zamestnanie vďaka 350 miliónom EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorej cieľom je riešiť problém nezamestnanosti mladých ľudí v našich členských štátoch.

– Podpora európskych poľnohospodárov predstavuje 59 mld. EUR.

– V nadväznosti na zavedenie Európskeho obranného fondu je 40 miliónov EUR vyčlenených na financovanie spoločného výskumu v oblasti inovačných obranných technológií a produktov. V roku 2017 už bolo na rozpočet EÚ určený na výskum v oblasti obrany pridelených 25 miliónov EUR a celkový rozpočet do roku 2019 dosiahne 90 miliónov EUR.

– Takmer 4,1 mld. EUR bude venovaných na riadenie migrácie a odstraňovanie bezpečnostných hrozieb. Podstatná časť tejto sumy už bola vyčlenená skôr a celková suma pre tieto oblasti politiky v období rokov 2015 – 2018 dosiahne 22 mld. EUR.

 

Rozpočet EÚ na rok 2018 (v miliónoch EUR):

   

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV

Rozpočet na rok 2018
(nominálna zmena v % v porovnaní s rokom 2017)

Záväzky

Platby

1. Inteligentný a inkluzívny rast:

77 534 (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Udržateľný rast: prírodné zdroje

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Bezpečnosť a občianstvo

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Globálna Európa

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Administratíva

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Iné osobitné nástroje

567* (-67,6 %)

420 (-73,5 %)

Rozpočtové prostriedky spolu

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Súvislosti

Európska komisia predkladá návrh rozpočtu EÚ každý rok. Tento rok Komisia predložila svoj pôvodný návrh 30. mája 2017.

Európsky parlament a Rada potom na základe toho zaujmú svoje stanovisko. Tento rok Rada formálne prijala svoju pozíciu 4. septembra 2017, zatiaľ čo Európsky parlament prijal svoju pozíciu na plenárnom zasadnutí 25. októbra 2017.

Rozdiely medzi pozíciami Európskeho parlamentu a Rady sa riešia v procese rokovaní známom ako „zmierovací postup“. Tento rok 21-dňový zmierovací postup trval od 31. októbra do 20. novembra.

Rokovania vedie osobitne zvolaný zmierovací výbor, do ktorého Európsky parlament aj Rada vysielajú 28 zástupcov. Európska komisia – komisár zodpovedný za rozpočet, ako aj odborníci z generálneho riaditeľstva pre rozpočet – zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu nestranného sprostredkovateľa.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada musia príslušný text formálne schváliť do 14 dní, aby potvrdili dnes dosiahnutý kompromis.

Ďalšie informácie

Komisia navrhuje rozpočet EÚ na rok 2018 s dôrazom na zamestnanosť, investície, migráciu a bezpečnosť

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar