Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2018: zatrudnienie, inwestycje, wyzwania związane z migracją i bezpieczeństwo

Bruksela, 18 listopada 2017 r.

Dziś, 18 listopada, instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu Unii na 2018 r., który odzwierciedla priorytety polityczne Komisji Junckera.

Budżet UE pozwoli urzeczywistnić te priorytety polityczne. Budżet UE przyjęty na 2018 r. jest dowodem na to, że UE kieruje środki tam, gdzie są one potrzebne. W roku 2018, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej z maja tego roku, największa część budżetu UE zostanie przeznaczona na stymulację tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego, inwestycji strategicznych i procesu konwergencji. UE będzie także dalej wspierać działania służące skutecznemu podejmowaniu wyzwań związanych z migracją, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: Ten budżet jest dla nas wszystkich. Zwiększy zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje. Pomoże młodym osobom znaleźć pracę lub miejsca, w których będą mogli odbyć staż. Pomoże stworzyć bezpieczniejszą Europę. Każde euro musi zostać odpowiednio wydatkowane i stworzyć wartość dodaną dla Europy.

Budżet UE na rok 2018 wynosi 160,1 mld euro w środkach na zobowiązania (środki, co do których można się zobowiązać w umowach w danym roku) i 144,7 mld euro w środkach na płatności (środki rzeczywiście wydatkowane). Główne elementy porozumienia to:

- Blisko połowa funduszy (77,5 mld euro w środkach na zobowiązania) zostanie przeznaczona na umacnianie naszej gospodarki, zwiększanie konkurencyjności uniwersytetów, wyposażanie przedsiębiorstw w lepsze narzędzia do konkurowania na światowym rynku. Przykładowo, 2 mld euro przeznaczono na Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest istotą planu Junckera, 354 mln euro – na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (Program na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, COSME) oraz 11,2 mld euro – na „Horyzont 2020” - program UE dotyczący finansowania badań i innowacji. Kwota 55,5 mld euro zostanie przekazana na pobudzenie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie konwergencji w państwach członkowskich oraz regionach za pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF).

- Dzięki 350 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, będą oni mieli więcej szans na znalezienie lepszej pracy. To kluczowe działanie ma na celu sprostać wyzwaniu, jakim jest bezrobocie młodzieży.

- Wsparcie dla europejskich rolników wynosi 59 mld euro.

- Wraz z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Obronnego przeznaczono 40 mln euro na finansowanie badań realizowanych w ramach współpracy w dziedzinie innowacyjnych obronnych technologii i produktów. Całkowity budżet UE na badania w dziedzinie obronności do końca 2019 r. wyniesie 90 mln euro, przy czym 25 mln euro przewidziano na 2017 r.

- Prawie 4,1 mld euro przeznaczono na zarządzanie migracjami i rozwiązywanie zagrożeń bezpieczeństwa. Całkowita suma środków udostępniona w tych obszarach polityki na lata 2015–2018 wyniesie 22 mld euro, z czego duża część została skumulowana już na początku tego okresu.

 

Budżet UE na 2018 r. (w mln euro):

   

ŚRODKI WG DZIAŁÓW

Budżet 2018
(zmiana nominalna w proc. w porównaniu z 2017 r.)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu:

77 534*  (+2,8 proc.)

66 624 (+34,9 proc.)

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

22 001 (+3,2 proc.)

20 097 (+4 proc.)

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

55 532 (+2,7 proc.)

46 527 (+54,7 proc.)

2. Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

59 285 (+1,2 proc.)

56 084 (+3,6 proc.)

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

43 235 (+1,5 proc.)

43 189 (+1,5 proc.)

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 493 (-18,5 proc.)

2 981 (-7,6 proc.)

4. Globalny wymiar Europy

9 569 (-8,3 proc.)

8 906 (-1,7 proc.)

5. Administracja

9 666 (+2,9 proc.)

9 666 (+2,9 proc.)

Inne instrumenty szczególne

567 (-67,6 proc.)

420 (-73,5 proc.)

Środki ogółem

160 114 (+0,2 proc.)

144 681 (+14,1 proc.)

       

 Kontekst

Komisja Europejska co roku przedkłada projekt budżetu UE. W tym roku Komisja przedstawiła swój pierwotny wniosek 30 maja 2017 r.

Na tej podstawie Parlament Europejski i Rada przyjmują swoje stanowiska. W tym roku Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 4 września 2017 r., zaś Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko na posiedzeniu plenarnym 25 października 2017 r.

Różnice między stanowiskami Parlamentu Europejskiego i Rady są poruszane podczas negocjacji określanych mianem „postępowania pojednawczego”. W tym roku postępowanie pojednawcze odbywa się od 31 października do 20 listopada.

Negocjacje prowadzone są na forum specjalnie powołanego komitetu pojednawczego, do którego zarówno Parlament Europejski, jak i Rada oddelegowują po 28 przedstawicieli. Komisja Europejska pełni w tym procesie ważną rolę bezstronnego pośrednika i jest w nim reprezentowana przez komisarza odpowiedzialnego za budżet oraz specjalistów z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.

Dalsze działania

Aby ostatecznie przypieczętować osiągnięty dziś kompromis, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada muszą zatwierdzić uzgodniony tekst w ciągu 14 dni.

Dodatkowe informacje

Projekt budżetu na 2018 r.: Komisja proponuje budżet koncentrujący się na zatrudnieniu, inwestycjach, migracji i bezpieczeństwie

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar