Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting 2018: banen, investeringen, migratie en veiligheid

Brussel, 18 november 2017

Vandaag hebben de EU-instellingen overeenstemming bereikt over de EU-begroting voor 2018, die een afspiegeling is van de politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker.

Dankzij de EU-begroting kunnen politieke prioriteiten in daden worden omgezet. Met deze goedgekeurde EU-begroting voor 2018 toont de EU andermaal dat zij de middelen afstemt op de behoeften. Zoals de Commissie al in mei had voorgesteld, zal het grootste deel van de middelen in 2018 worden gebruikt om de werkgelegenheid te stimuleren, in het bijzonder voor jongeren, en om in te zetten op groei, strategische investeringen en convergentie. De EU blijft ook steun verlenen aan de inspanningen die worden geleverd om zowel binnen als buiten de EU de migratieproblematiek op een doeltreffende manier aan te pakken.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: “Dit is een begroting voor iedereen, die zal zorgen voor meer banen, meer groei en meer investeringen; die jongeren zal helpen bij hun zoektocht naar een baan of een stageplaats; die ertoe moet bijdragen Europa veiliger te maken. Elke euro moet weloverwogen worden uitgegeven en een meerwaarde brengen voor Europa.”

De EU-begroting voor 2018 is vastgesteld op 160,1 miljard EUR aan vastleggingskredieten (sommen waarvoor in een bepaald jaar contractuele verplichtingen kunnen worden aangegaan) en 144,7 miljard EUR aan betalingskredieten (sommen die zullen worden uitbetaald). Dit zijn enkele markante feiten:

- Bijna de helft van de middelen – 77,5 miljard EUR – wordt gebruikt om onze economie sterker te maken, de concurrentiepositie van onze universiteiten te versterken en ervoor te zorgen dat onze bedrijven beter opgewassen zijn tegen de mondiale concurrentie. Zo gaat er 2 miljard EUR naar het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), het kloppende hart van het plan-Juncker, 354 miljoen EUR naar steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (via Cosme, het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen) en 11,2 miljard EUR naar Horizon 2020, het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. In totaal wordt er via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) 55,5 miljard EUR uitgetrokken om de groei, werkgelegenheid en convergentie in alle lidstaten en regio's te stimuleren.

- Jongeren zullen meer ondersteuning en betere kansen op werk krijgen dankzij de 350 miljoen EUR van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, een cruciale maatregel waarmee de EU de jeugdwerkloosheid in onze lidstaten wil aanpakken.

- Voor steun aan de Europese landbouw is 59 miljard EUR beschikbaar.

- Naar aanleiding van de oprichting van het Europees defensiefonds wordt 40 miljoen EUR vrijgemaakt voor de financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van innovatieve defensietechnologieën en -producten. Rekening houdend met de 25 miljoen EUR die al werd uitgetrokken voor 2017, bedraagt het totale EU-budget voor defensieonderzoek tussen nu en 2019 90 miljoen EUR.

- Bijna 4,1 miljard EUR zal worden besteed aan het beheer van migratiestromen en de aanpak van veiligheidsrisico's. Voor deze beleidsterreinen wordt in de periode 2015-2018 een totaal van 22 miljard EUR uitgetrokken, waarvan het leeuwendeel eerder al is toegewezen

 

EU-begroting voor 2018 (in miljoen EUR):

   

KREDIETEN VOLGENS RUBRIEK

Begroting 2018
(nominale verandering in % t.o.v. 2017)

Vastleggingen

Betalingen

1. Slimme en inclusieve groei:

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Concurrentievermogen voor groei en banen

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Economische, sociale en territoriale cohesie

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen:

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Veiligheid en burgerschap

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Europa als wereldspeler

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Administratie

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Andere speciale instrumenten

567** (-67,6 %)

420 (-73,5 %)

Totaal kredieten

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

 Achtergrond

Elk jaar dient de Europese Commissie een EU-ontwerpbegroting in. Dit jaar presenteerde de Commissie haar oorspronkelijke voorstel op 30 mei 2017.

Op basis daarvan nemen het Europees Parlement en de Raad elk een standpunt in. Dit jaar nam de Raad zijn standpunt formeel aan op 4 september 2017 en deed het Europees Parlement dat in de plenaire vergadering van 25 oktober 2017.

Wanneer de standpunten van het Europees Parlement en de Raad van elkaar afwijken, wordt er onderhandeld in de zogeheten "bemiddelingsprocedure". Deze procedure, waarvoor een termijn van 21 dagen is voorzien, loopt dit jaar van 31 oktober tot en met 20 november.

De onderhandelingen worden gevoerd door een speciaal bijeengeroepen bemiddelingscomité, waarnaar het Europees Parlement en de Raad elk 28 vertegenwoordigers afvaardigen. De Europese Commissie – de commissaris die verantwoordelijk is voor de begroting, evenals deskundigen van het directoraat-generaal Begroting – treedt daarbij op als onpartijdige bemiddelaar.

Volgende stappen

Om het vandaag bereikte compromis te bezegelen, moet de tekst binnen 14 dagen formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie

EU-ontwerpbegroting 2018: Commissie stelt begroting voor met nadruk op banen, investeringen, migratie en veiligheid

* Modified at 11:48 on 18 November 2018 to take into account correct orthography of numbers in Dutch.

** Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar