Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets 2018.gadam: nodarbinātība, investīcijas, migrācijas izraisītās problēmas un drošība

Briselē, 2017. gada 18. novembrī

Šodien, 18. novembrī, ES iestādes panāca vienošanos par ES 2018. gada budžetu, kas atspoguļo Junkera Komisijas politiskās prioritātes.

ES budžets palīdz politiskās prioritātes pārvērst realitātē. Pieņemtais ES budžets 2018. gadam apliecina, ka ES novirza naudu reālo vajadzību apmierināšanai. Saskaņā ar Eiropas Komisijas šā gada maijā sniegto priekšlikumu 2018. gadā lielākā daļa budžeta tiks likta lietā, lai veicinātu darbvietu radīšanu, jo īpaši jauniešiem, un stiprinātu izaugsmi, stratēģiskās investīcijas un konverģenci. ES arī turpinās atbalstīt centienus iedarbīgi risināt migrācijas izaicinājumus gan ES iekšienē, gan ārpus tās.

Komisārs Ginters H. Etingers, kas atbild par budžeta un cilvēkresursu jautājumiem, sacīja: “Šis ir budžets ikvienam. Tas tiks izlietots, lai radītu vairāk darbvietu, lielāku izaugsmi un vairāk investīciju. Tas palīdzēs jauniešiem atrast darbu, prakses un stažēšanās iespējas. Tas palīdzēs padarīt Eiropu drošāku. Katrs euro ir jāizlieto lietderīgi un radot pievienoto vērtību Eiropas labā.”

ES budžetā 2018. gadam saistību apropriācijām ir paredzēti 160,1 miljardi EUR (līdzekļi, kuru izlietojumu konkrētajā gadā var paredzēt līgumos) un maksājumu apropriācijām - 144,7 miljardi EUR (līdzekļi, kas tiks izmaksāti). Dažas galvenās budžeta iezīmes ir šādas:

- gandrīz puse no līdzekļiem — 77,5 miljardi EUR saistību apropriācijās — paredzēti, lai padarītu mūsu ekonomiku stiprāku, mūsu universitātes konkurētspējīgākas un mūsu uzņēmumus - labāk sagatavotus konkurencei pasaules tirgū. Piemēram, 2 miljardi EUR novirzīti Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF), kas ir Junkera plāna pamatā, 354 miljoni EUR - mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam (Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma COSME) un 11,2 miljardi EUR - ES pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. Pavisam 55,5 miljardi EUR tiks atvēlēti mērķim veicināt izaugsmi, darbvietu radīšanu un konverģenci visās dalībvalstīs un reģionos, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESI fondus);

- jauniešiem būs pieejams plašāks atbalsts un labākas iespējas atrast darbu, pateicoties 350 miljoniem EUR, kas paredzēti nozīmīgajai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, kuras mērķis ir risināt jauniešu bezdarba problēmu dalībvalstīs;

- atbalsts Eiropas lauksaimniekiem sasniedz 59 miljardus EUR.

- pēc Eiropas Aizsardzības fonda izveides budžetā ir paredzēti 40 miljoni EUR, ar ko finansēt kopīgu pētniecību novatorisku aizsardzības tehnoloģiju un produktu izstrādei. Papildinot 25 miljonus EUR, kas jau piešķirti 2017. gadā, kopējais ES budžets aizsardzības jomas pētniecībai līdz 2019. gadam sasniedz 90 miljonus EUR;

- gandrīz 4,1 miljardi EUR tiks atvēlēti migrācijas pārvaldībai un drošības problēmu risināšanai. Lielākā daļa finansējuma jau ir priekšfinansēta, un 2015. — 2018. gada periodā kopējais līdzekļu apmērs šīm politikas jomām būs 22 miljardi EUR.

 

ES budžets 2018. gadam (miljonos EUR):

   

APROPRIĀCIJAS PA IZDEVUMU KATEGORIJĀM

Budžets 2018. gadam
(nominālās izmaiņas % salīdzinājumā ar 2017. gadu)

Saistības

Maksājumi

1. Gudra un iekļaujoša izaugsme

77 534 (+2,8%)

66 624 (+34,9%)

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešais atbalsts

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Drošība un pilsonība

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Globāla Eiropa

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Administrācija

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Citi īpašie instrumenti

567* (-67,6%)

420 (-73,5 %)

Apropriāciju kopsumma

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Vispārīga informācija

Katru gadu Eiropas Komisija iesniedz ES budžeta projektu. Šogad Komisija sākotnējo priekšlikumu iesniedza 2017. gada 30. maijā.

Pamatojoties uz to, Eiropas Parlaments un Padome pieņem katrs savu nostāju. Šoreiz Padome oficiāli pieņēma savu nostāju 2017. gada 12. jūlijā, bet Eiropas Parlaments savu nostāju pieņēma 2017. gada 25. oktobra plenārsēdē.

Atšķirības starp Eiropas Parlamenta un Padomes nostājām risina sarunu procesā, kas pazīstams kā “samierināšanas procedūra”. Šogad 21 dienu ilgā samierināšanas procedūra notika no 31. oktobra līdz 20. novembrim.

Sarunas notiek īpaši sasauktā Samierināšanas komitejā, kurā gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei ir 28 pārstāvji. Eiropas Komisijai – par budžetu atbildīgajam komisāram, kā arī Budžeta ģenerāldirektorāta ekspertiem – ir nozīmīgā godprātīga starpnieka loma.

Turpmākā rīcība

Lai apstiprinātu šodien panākto kompromisu, Eiropas Parlamentam un Padomei 14 dienu laikā oficiāli jāapstiprina tā teksts.

Sīkāka informācija

ES 2018. gada budžeta projekts: Komisija ierosina budžetu ar uzsvaru uz nodarbinātību, investīcijām, migrāciju un drošību

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar