Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi 2018. aasta eelarve: tööhõive, investeeringud, ränne ja julgeolek

Brüssel, 18. november 2017

ELi institutsioonid leppisid 18. novembril kokku ELi 2018. aasta eelarves, mis kajastab Junckeri komisjoni poliitilisi prioriteete.

ELi eelarve aitab poliitilisi prioriteete ellu viia. 2018. aasta vastuvõetud ELi eelarve kinnitab, et ELi raha suunatakse sinna, kus seda on kõige rohkem vaja. Kooskõlas Euroopa Komisjoni käesoleva aasta mais tehtud ettepanekuga on 2018. aasta eelarvest kõige rohkem vahendeid eraldatud just noorte jaoks töökohtade loomiseks, majanduskasvu hoogustamiseks ning strateegiliste investeeringute ja lähenemise edendamiseks. EL toetab endiselt jõupingutusi rändeprobleemi lahendamiseks nii ELis kui ka väljaspool seda.

Eelarve ja inimressursside volinik Günther H. Oettinger ütles: „See on eelarve kõigi jaoks. See võimaldab luua uusi töökohti ning suurendada majanduskasvu ja investeeringuid. See aitab noortel leida tööd ja praktikavõimalusi. See aitab muuta Euroopa turvalisemaks. Iga euro tuleb kulutada tõhusalt, nii et see looks Euroopa jaoks lisaväärtust.“

ELi 2018. aasta eelarves on ette nähtud 160,1 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringuid (summa, mille ulatuses saab sellel aastal sõlmida lepinguid) ja 144,7 miljardit eurot maksete assigneeringuid (väljamakstavad summad). Eelarvet iseloomustab järgmine.

- Peaaegu pool vahenditest (77,5 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringuid) on suunatud Euroopa majanduse tugevdamisele, tema ülikoolide konkurentsivõime suurendamisele ja ettevõtete konkurentsivõime parandamisele maailmaturul. Nii näiteks eraldatakse 2 miljardit eurot Junckeri kavas kesksel kohal olevale Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile (EFSI), 354 miljoni euroga toetatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtteid (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime, programm COSME) ning 11,2 miljardit eurot saab ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“. Kokku 55,5 miljardit eurot on ette nähtud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu liikmesriikides ja piirkondades majanduskasvu, töökohtade loomise ja lähenemise edendamiseks.

- Noorte tööhõive algatusele on ette nähtud 350 miljonit eurot eesmärgiga suurendada toetust noortele ja parandada nende võimalusi leida paremat tööd. Selle programmi eesmärk on leevendada noorte töötuse probleemi liikmesriikides.

- Euroopa põllumajandustootjaid toetatakse 59 miljardi euroga.

- Seoses Euroopa kaitsefondi käivitamisega on eelarves ette nähtud 40 miljonit eurot, et rahastada uuenduslike kaitsetehnoloogiate ja -toodete väljatöötamist. Kui võtta arvesse ka 2017. aastaks eraldatud 25 miljonit eurot, on kuni 2019. aastani ELi eelarves kaitseuuringuteks ette nähtud 90 miljonit eurot.

- Peaaegu 4,1 miljardit eurot eraldatakse rände haldamiseks ja julgeoleku parandamiseks. Need poliitikavaldkonnad saavad aastail 2015–2018 kokku 22 miljardit eurot, kusjuures suurem osa vahenditest maksti välja selle ajavahemiku alguses.

 

ELi 2018. aasta eelarve (miljonites eurodes)

   

ASSIGNEERINGUD RUBRIIKIDE KAUPA

Eelarve 2018
(nominaalne muutus protsentides võrreldes 2017. aastaga)

Kulukohustused

Maksed

1. Arukas ja kaasav majanduskasv:

77 534 (+2,8%)

66 624 (+34,9 %)

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Turuga seotud kulud ja otsetoetused

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Julgeolek ja kodakondsus

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Globaalne Euroopa

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Halduskulud

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Muud erivahendid

567* (-67,6%)

420 (-73,5 %)

Olemasolevad assigneeringud

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Taust

Euroopa Komisjon esitab igal aastal ELi eelarve projekti. Komisjon esitas oma käesoleva aasta esialgse ettepaneku 30. mail 2017.

Komisoni ettepanekule tuginedes kujundavad Euroopa Parlament ja nõukogu oma seisukoha. Nõukogu võttis oma seisukoha ametlikult vastu 4. septembril 2017, Euroopa Parlament tegi seda aga täiskogu istungil 25. oktoobril 2017.

Euroopa Parlament ja nõukogu lahendavad oma lahkarvamused läbirääkimiste teel, mida kutsutakse lepitusmenetluseks. Käesoleval aastal algas 21päevane lepitusmenetlus 31. oktoobril ja kestis 20. novembrini.

Läbirääkimised toimuvad sel eesmärgil kokku kutsutud lepituskomitees, kus nii Euroopa Parlamendil kui ka nõukogul on 28 esindajat. Euroopa Komisjonil on selles protsessis oluline erapooletu vahendaja roll. Teda esindab eelarveküsimuste eest vastutav volinik koos eelarve peadirektoraadi ekspertidega.

Järgmised sammud

Täna saavutatud kompromissi kinnitamiseks peavad kokkulepitud teksti 14 päeva jooksul heaks kiitma nõukogu ja Euroopa Parlament.

Lisateave

ELi 2018. aasta eelarve: Euroopa Komisjon keskendub eelarves tööhõivele, investeeringutele, rändele ja julgeolekule

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar