Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet for 2018: beskæftigelse, investeringer, migration og sikkerhed

Bruxelles, den 18. november 2017

EU's institutioner nåede i dag, den 18. november, til enighed om EU-budgettet for 2018, som afspejler Juncker-Kommissionens politiske prioriteter.

EU-budgettet er med til at gøre politiske prioriteter til virkelighed. Det vedtagne EU-budget for 2018 viser, at EU afsætter penge dér, hvor der er behov for det. I tråd med Europa-Kommissionens forslag fra maj i år vil størstedelen af EU-budgettet for 2018 gå til at stimulere skabelsen af arbejdspladser, især for unge, og til at fremme vækst, strategiske investeringer og økonomisk konvergens. EU vil også fortsat støtte indsatsen for at sikre en effektiv håndtering af migrationsudfordringen, både inden for og uden for EU.

Kommissær Günther H. Oettinger med ansvar for budget og menneskelige ressourcer udtaler: "Dette budget kommer alle til gode. Det vil skabe flere arbejdspladser, mere vækst og flere investeringer. Det vil hjælpe unge med at finde job og praktikpladser. Det vil bidrage til Europas sikkerhed. Hver eneste euro skal bruges effektivt og skabe merværdi for Europa."

I EU-budgettet for 2018 er der afsat 160,1 mia. EUR til forpligtelser (penge, der kan indgås kontrakter for i et givet år) og 144,7 mia. EUR til betalingsbevillinger (penge, der vil blive udbetalt). Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

- Op mod halvdelen af midlerne – 77,5 mia. EUR i forpligtelser – skal gå til at styrke vores økonomi, gøre vores universiteter mere konkurrencedygtige og klæde vores virksomheder bedre på til at konkurrere på det globale marked. For eksempel afsættes der 2 mia. EUR til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), hvilket er kernen i Junckerplanen. Små og mellemstore virksomheder støttes med 354 mio. EUR (programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder, Cosme), og der afsættes 11,2 mia. EUR til Horisont 2020, som er EU's program til fremme af forskning og innovation. I alt 55,5 mia. EUR skal gå til at fremme væksten, skabelsen af arbejdspladser og den økonomiske konvergens i alle medlemsstaterne og regionerne via de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde).

- Unge vil få mere støtte og bedre muligheder for at finde job takket være de 350 mio. EUR, der skal gå til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Dette vigtige tiltag har til formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i vores medlemsstater.

- Støtten til de europæiske landmænd beløber sig til 59 mia. EUR.

- Som led i lanceringen af Den Europæiske Forsvarsfond afsættes der 40 mio. EUR til finansieringen af forskningssamarbejdet inden for innovative forskningsteknologier og -produkter. Iberegnet de 25 mio. EUR, der allerede blev afsat i 2017, beløber EU's samlede budget til forsvarsforskning frem til 2019 sig til 90 mio. EUR.

- Der afsættes op mod 4,1 mia. EUR til forvaltning af migration og håndtering af sikkerhedsmæssige udfordringer. De fleste af disse midler er allerede fremrykket, og den samlede støtte til disse politikområder beløber sig til 22 mia. EUR i perioden 2015-2018.

 

EU-budgettet for 2018 (i mio. EUR):

   

BEVILLINGER EFTER UDGIFTSOMRÅDE

Budgettet for 2018
(nominel ændring i % i forhold til 2017)

Forpligtelser

Betalinger

1. Intelligent og inklusiv vækst

77 534* (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Økonomisk, social og territorial samhørighed

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Sikkerhed og unionsborgerskab

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Et globalt Europa

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Administration

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Andre særlige instrumenter

567 (-67,6 %)

420 (-73,5 %)

Bevillinger i alt

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Baggrund

Hvert år fremlægger Europa-Kommissionen et udkast til EU's budget for det efterfølgende år. I år fremlagde Kommissionen sit indledende udkast den 30. maj 2017.

På baggrund af udkastet indtager Europa-Parlamentet og Rådet hver især en holdning. I år vedtog Rådet formelt sin holdning den 4. september 2017, mens Europa-Parlamentet vedtog sin holdning på plenarmødet den 25. oktober 2017.

Hvis Europa-Parlamentet og Rådet ikke er enige og indtager forskellige holdninger, indleder de forhandlinger om budgettet, også kendt som "forligsproceduren". I år løb den 21-dage lange forligsprocedure fra den 31. oktober til den 20. november.

Forhandlingerne forestås af det særligt nedsatte Forligsudvalg, hvortil Europa-Parlamentet og Rådet hver sender 28 repræsentanter. Europa-Kommissionen optræder som neutral mægler og er repræsenteret ved den kommissær, der har ansvaret for budgettet, samt eksperter fra Generaldirektoratet for Budget.

De næste skridt

For at forsegle det kompromis, man er nået frem til i dag, skal både Europa-Parlamentet og Rådet vedtage den aftalte tekst inden for 14 dage.

Yderligere oplysninger

Forslag til EU-budgettet for 2018: Kommissionen forelægger et budget med fokus på beskæftigelse, investeringer, migration og sikkerhed

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar