Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU na rok 2018: zaměstnanost, investice, problematika migrace a bezpečnosti

Brusel 18. listopadu 2017

Orgány EU dosáhly dnes 18. listopadu dohody ohledně podoby rozpočtu EU na rok 2018. Ten odráží politické priority Junckerovy Komise.

Díky prostředkům z rozpočtu EU je možné realizovat politické priority Unie. Struktura rozpočtu Unie na příští rok odráží snahu EU věnovat tyto prostředky do oblastí, kde jsou nejvíce potřeba. V souladu s návrhem Evropské komise z května tohoto roku má jít největší část rozpočtových prostředků EU na rok 2018 na stimulaci růstu a tvorby pracovních míst, především pro mladé lidi, jakož i na strategické investice a konvergenci. Evropská unie bude i nadále podporovat snahy o účinné řešení problematiky migrace, a to jak uvnitř, tak mimo EU.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu uvedl: „Rozpočet Unie je pro všechny. Má zajistit více pracovních míst, silnější ekonomický růst, více investic. Má pomoci mladým lidem nalézt si práci nebo odbornou stáž. Má v Evropě zajistit větší bezpečnost. Každé euro z tohoto rozpočtu musí být vynaloženo efektivně a vytvořit Evropě přidanou hodnotu.“

Rozpočet EU na rok 2018 činí 160,1 miliardy eur v závazcích (tj. prostředky, které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách) a 144,7 miliardy eur v prostředcích na platby (prostředcích, které budou vyplaceny). Některé hlavní prvky:

– Téměř polovina uvedených finančních prostředků – 77,5 miliardy eur v závazcích – bude využita na opatření, jimiž se bude posilovat naše hospodářství, zvyšovat konkurenceschopnost našich univerzit, zajišťovat lepší připravenost našich podniků konkurovat na globálním trhu. Například celkem 2 miliardy eur bude směřovat do Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který tvoří základ Junckerova plánu, dále 354 milionů eur půjde na podporu malých a středních podniků (program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků neboli COSME) a 11,2 miliardy eur na program pro financování evropského výzkumu a inovací Horizont 2020. Dalších 55,5 miliardy eur bude určeno na stimulaci růstu, tvorby pracovních míst a podporu konvergence mezi členskými státy a regiony prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

– Díky investici do programů zaměřených na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí v členských zemích získají mladí lidé více lepších příležitostí, jak si najít práci. Konkrétně se jedná o 350 milionů eur do Iniciativy na podporu zaměstnanosti.

– Podpora evropských zemědělců dosáhne výše 59 miliard eur.

– V souvislosti se zahájením provozu Evropského obranného fondu se z rozpočtu vyčlení 40 milionů eur na kooperativní výzkum inovativních obranných technologií a výrobků. Spolu s 25 miliony eur, které byly na výzkum v oblasti obrany již věnovány v roce 2017, činí celkový rozpočet EU na tento výzkum do roku 2019 celkem 90 milionů eur.

– Téměř 4,1 miliardy eur bude věnováno na řízení migrace a řešení bezpečnostních otázek. Celkem se na tyto oblasti v období 2015–2018 věnuje 22 miliard eur, přičemž podstatná část těchto prostředků byla předsunuta.

 

Rozpočet EU na rok 2018 (v milionech eur):

   

PROSTŘEDKY PODLE OKRUHŮ

Rozpočet 2018
(nominální procentuální změna oproti roku 2017)

Závazky

Platby

1. Inteligentní růst podporující začlenění:

77 534 (+2,8 %)

66 624 (+34,9 %)

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

22 001 (+3,2 %)

20 097 (+4 %)

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

55 532 (+2,7 %)

46 527 (+54,7 %)

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 285 (+1,2 %)

56 084 (+3,6 %)

Výdaje související s trhem a přímé podpory

43 235 (+1,5 %)

43 189 (+1,5 %)

3. Bezpečnost a občanství

3 493 (-18,5 %)

2 981 (-7,6 %)

4. Globální Evropa

9 569 (-8,3 %)

8 906 (-1,7 %)

5. Správa

9 666 (+2,9 %)

9 666 (+2,9 %)

Jiné zvláštní nástroje

567 (-67,6 %)

420 (-73,5 %)

Prostředky celkem

160 114 (+0,2 %)

144 681 (+14,1 %)

       

Souvislosti

Evropská komise každoročně předkládá návrh rozpočtu EU. Letos předložila Komise svůj původní návrh dne 30. května 2017.

Na tomto základě pak Evropský parlament a Rada zaujímají k návrhu postoj. V letošním roce Rada svůj postoj formálně přijala 4. září 2017, zatímco Evropský parlament tak učinil na plenárním zasedání dne 25. října 2017.

V případě, že se postoje Evropského parlamentu a Rady liší, je zahájen proces vyjednávání označovaný jako „dohodovací postup“. Letos trval dohodovací postup 21 dní od 31. října do 20. listopadu.

Tato jednání vede speciálně svolaný dohodovací výbor, do něhož Evropský parlament i Rada vysílá po 28 zástupcích. Za Evropskou komisi, která plní úlohu nestranného zprostředkovatele, je přítomen komisař odpovědný za rozpočet a odborníci z Generálního ředitelství pro rozpočet.

Další kroky

K potvrzení dnes dosaženého dohody je třeba, aby Evropský parlament a Rada znění rozpočtu ve lhůtě 14 dní formálně schválily.

Další informace

Návrh rozpočtu EU na rok 2018 Návrh rozpočtu EU na rok 2018 se soustředí na zaměstnanost, investice, migraci a bezpečnost

IP/17/4687

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar