Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджетът на ЕС за 2018 г.: работни места, инвестиции, миграция и сигурност

Брюксел, 18 ноември 2017 r.

Днес, 18 ноември, институциите на ЕС постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2018 г. Този бюджет отразява политическите приоритети на Комисията „Юнкер“.

Бюджетът на ЕС помага политическите приоритети да бъдат превърнати в реалност. Приетият бюджет на ЕС за 2018 г. потвърждава, че ЕС насочва средствата към областите, в които те са нужни. През 2018 г., в съответствие с предложението на Европейската комисия от май тази година, по-голямата част от бюджета на ЕС ще бъде използвана за стимулиране на създаването на работни места, особено за младите хора, и за насърчаване на растежа, стратегическите инвестиции и сближаването. Освен това ЕС ще продължи да подпомага усилията за ефективно справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е бюджет, предназначен за всички. Той ще бъде използван за създаване на повече работни места, за постигане на по-голям растеж и за увеличаване на инвестициите. Ще помогне на младите хора да си намерят работа и стажове. Ще помогне Европа да стане по-сигурно място. Всяко евро трябва да бъде изразходвано ефективно и да създава добавена стойност за Европа.“

Бюджетът на ЕС за 2018 г. възлиза на 160,1 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 144,7 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са следните:

- Почти половината от средствата — 77,5 милиарда евро поети задължения — ще бъдат използвани за укрепване на икономиката ни, за повишаване на конкурентоспособността на университетите ни и за по-добро подготвяне на предприятията ни за конкуренцията на световния пазар. Например 2 милиарда евро ще бъдат отпуснати за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централният елемент на Плана „Юнкер“, 354 милиона евро ще подпомогнат малките и средните предприятия (Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия — COSME) и 11,2 милиарда евро ще бъдат отпуснати за „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите. Общо 55,5 милиарда евро ще послужат за насърчаване на растежа, създаване на работни места и стимулиране на сближаването във всички държави членки и региони посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

- Младите хора ще получат по-голяма подкрепа и по-добри възможности за намиране на работа благодарение на сумата от 350 милиона евро, която ще бъде отпусната за Инициативата за младежка заетост. Тази инициатива е съществена дейност, имаща за цел преодоляване на младежката безработица в държавите членки.

- Подкрепата за европейските земеделски стопани възлиза на 59 милиарда евро.

- Във връзка със започването на дейността на Европейския фонд за отбрана в бюджета са предвидени 40 милиона евро за финансиране на съвместните научни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти. През 2017 г. за тази цел вече са отпуснати 25 милиона евро. С тях общият бюджет на ЕС за научни изследвания в областта на отбраната до 2019 г. възлиза на 90 милиона евро.

- Почти 4,1 милиарда евро ще бъдат използвани за управление на миграцията и за борба с предизвикателствата в областта на сигурността. По-голямата част от средствата вече са отпуснати и общата сума за тези области на политиката възлиза на 22 милиарда евро през периода 2015—2018 г.

 

Бюджет на ЕС за 2018 г. (в милиони евро):

   

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ

Бюджет за 2018 г.
(номинална промяна в % спрямо 2017 г.)

Поети задължения

Плащания

1. Интелигентен и приобщаващ растеж:

77 534 (+2,8%)

66 624 (+34,9%)

Конкурентоспособност за растеж и работни места

22 001 (+3,2%)

20 097 (+4%)

Икономическо, социално и териториално сближаване

55 532 (+2,7%)

46 527 (+54,7%)

2. Устойчив растеж: природни ресурси

59 285 (+1,2%)

56 084 (+3,6%)

Разходи, свързани с пазара, и преки помощи

43 235 (+1,5%)

43 189 (+1,5%)

3. Сигурност и гражданство

3 493 (-18,5%)

2 981 (-7,6%)

4. Глобална Европа

9 569 (-8,3%)

8 906 (-1,7%)

5. Администрация

9 666 (+2,9%)

9 666 (+2,9%)

Други специални инструменти

567* (-67,6 %)

420 (-73,5 %)

Общо бюджетни кредити

160 114 (+0,2%)

144 681 (+14,1%)

       

 Контекст

Всяка година Европейската комисия внася проект на бюджет на ЕС. Тази година тя представи първоначалното си предложение на 30 май 2017 г.

Въз основа на това предложение Европейският парламент и Съветът излизат със самостоятелна позиция. Тази година Съветът прие официално позицията си на 4 септември 2017 г., а Европейският парламент — на пленарно заседание на 25 октомври 2017 г.

Различията между позициите на Европейския парламент и на Съвета се преодоляват в рамките на преговорен процес, известен като „помирителната процедура“. Тази година 21-дневната помирителна процедура протича от 31 октомври до 20 ноември.

Преговорите се провеждат от специално свикан помирителен комитет, в който Европейският парламент и Съветът изпращат по 28 свои представители. Европейската комисия, представлявана от комисаря, отговарящ за бюджета, и от експерти от Генерална дирекция „Бюджет“, изпълнява ролята на „честен посредник“.

Следващи стъпки

За да се утвърди постигнатият днес компромис, Европейският парламент и Съветът трябва да одобрят официално текста в срок от 14 дни.

За повече информация

Проектобюджет на ЕС за 2018 г.: Комисията предлага бюджет, насочен към работните места, инвестициите, миграцията и сигурността

* Modified at 22:30 on 20 November to align the writing of numbers. 

IP/17/4687

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar