Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt – att stärka EU:s sociala dimension

Bryssel den 16 november 2017

Den 17 november har kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Sveriges statsminister Stefan Löfven bjudit in EU:s ledare till EU:s första toppmöte om sociala frågor på 20 år.

Ordförandena för EU:s institutioner, EU-ländernas stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer kommer att mötas vid toppmötet i Göteborg, för en öppen diskussion om hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt i EU.

Vid det sociala toppmötet kommer Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen att tillsammans proklamera den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som först presenterades av Jean-Claude Juncker i hans tal om tillståndet i unionen 2015 och som lades fram av kommissionen i april 2017. På så sätt framhåller EU:s ledare sitt gemensamma åtagande att garantera och upprätthålla de 20 rättigheterna och principerna i pelaren.

Vid en arbetslunch kommer de också att diskutera framtiden för utbildning och kultur. För bara två dagar sedan presenterade EU-kommissionen sin vision för hur vi kan skapa ett europeiskt utbildningsområde till 2025.

– Europa är långsamt på väg tillbaka efter åren av ekonomisk kris, men vi har inte ännu kommit över vår största sociala kris sedan generationer, sade Jean-Claude Juncker inför det sociala toppmötet. Ungdomsarbetslöshet, ojämlikhet och en föränderlig värld är utmaningar som vi alla står inför. I Göteborg har vi en unik möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Det kan bli att avgörande möte – med proklameringen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter visar vi att vi gemensamt åtar oss att skydda och upprätthålla jämlikhet, rättvisa och lika möjligheter, värden som vi alla står för och som alla medborgare har rätt till. Detta måste vara det första steget av många i den här riktningen.

– Det sociala toppmötet handlar om att göra verkliga förbättringar i människors vardagsliv, tillade Stefan Löfven. Hur vi ser till att människor kommer in på arbetsmarknaden, hur vi skapar rättvisa jobb och bra arbetsvillkor i alla EU:s länder och hur vi hjälper människor till framtidens nya jobb. Med det sociala toppmötet visar vi att det är det som är viktigt för människor som ska stå överst på EU:s dagordning.

Toppmötet kommer att inriktas på hur man gör det bästa av nya möjligheter och utmaningar när det gäller arbetsmarknaderna och de sociala trygghetssystemen – nu och i framtiden. Diskussionerna kommer att utgå från EU-ländernas olika erfarenheter och ska bidra till en bättre framtid för alla i EU. De kommer att organiseras i tre parallella arbetspass kring temana ”tillgång till arbetsmarknaden”, ”rättvisa jobb och arbetsvillkor” och ”mellan jobb – att stödja övergångar på arbetsmarknaden”. Mötena kommer att webbsändas, så att människor i hela Europa kan följa diskussionerna.

Toppmötet är en viktig milstolpe i debatten om Europas framtid, som inleddes genom EU-kommissionens vitbok och Jean-Claude Junckers färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU. Mötet är ett unikt tillfälle för nyckelaktörerna att gå vidare med den sociala dimensionen i EU och medlemsländerna.

Bakgrund

Arbetslivet ändras i rask takt, vilket medför nya möjligheter och utmaningar till följd av globaliseringen, den digitala revolutionen, förändrade arbetsmönster och den demografiska utvecklingen. 70 miljoner av Europas invånare saknar grundläggande läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och digitala färdigheter, medan 40 % av arbetsgivarna säger att de har svårt att hitta personer med den kompetens som behövs för tillväxt och innovation. Idag byter människor jobb upp till tio gånger under sin karriär, och allt fler har atypiska anställningsformer. Och medan Europas befolkning kommer att öka under de kommande åren kommer befolkningen i arbetsför ålder att minska. Om dagens tendenser fortsätter kommer det att finnas 38 miljoner färre personer i arbetsför ålder år 2060. Idag går det fyra arbetande på en pensionstagare, 2060 kommer förhållandet att vara två till ett.

Samtidigt har den ekonomiska krisen lämnat djupa spår i vårt samhälle i form av långtidsarbetslöshet och höga offentliga och privata skulder på många håll i Europa. Tack vare målmedvetna insatser på alla nivåer är EU:s ekonomi nu stabilare igen. Det finns dock fortfarande stora sociala klyftor och många svårigheter återstår att ta itu med, t.ex. skillnader i socialt skydd mellan arbetstagare med konventionell anställning och personer med icke-standardiserade anställningsavtal, skillnader mellan män och kvinnor samt sämre tillgång till varor och tjänster för personer med funktionshinder och andra utsatta grupper. Många ifrågasätter också om alla verkligen får del av innovation och teknisk utveckling och kan dra nytta av öppna marknader och samhällen, och om bördorna fördelas rättvist.

Debatten om Europas framtid och vikten av att EU och medlemsländerna bättre uppfyller invånarnas förväntningar och låter alla européer få del av framstegen står högst upp på EU:s dagordning. Efter mötena i Bratislava den 16 september 2016 och i Valletta den 3 februari 2017 antog EU-ländernas ledare Romförklaringen vid mötet i Rom den 25 mars 2017, där de lovade följande: ”Under de kommande tio åren vill vi ha en union som är säker och trygg, blomstrande, konkurrenskraftig, hållbar och socialt ansvarstagande och som har viljan och förmågan att spela en central roll i världen och att forma globaliseringen.Vi vill ha en union där medborgarna har nya möjligheter att utvecklas kulturellt, socialt och ekonomiskt.”

EU-kommissionen lade fram sitt bidrag till debatten den 1 mars 2017 i form av en vitbok om Europas framtid, som följdes upp med ett diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension och en presentation av den europeiska pelaren för sociala rättigheter den 26 april 2017. Flera förslag har lagts fram på området under de senaste åren.

Sveriges regering deltar aktivt i debatten om Europas framtid och har haft rättvisa arbetsvillkor, tillväxt för alla, lika möjligheter och en fungerande social dialog på sin politiska dagordning ända sedan den inledde sin mandatperiod.

Läs mer

Webbplats om toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt

Faktablad:

Webbplats om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Europeiska pelaren om sociala rättigheter (officiell text på engelska)

 

 

Bilaga

Enligt Eurobarometerundersökningen Futur of Europe om sociala frågor som publicerades idag anser mer än 8 av 10 européer att den öppna marknadsekonomi bör kombineras med ett starkt socialt skyddsnät.

 

Bild 1

 

Bild 2

 

Arbetslöshet och social ojämlikhet ses som stora utmaningar:

 

Bild 3

 

En stor majoritet av de svarande (66 %, vilket är sex procentenheter mer än för ett år sedan) anser att EU skapar framtidsperspektiv för ungdomar i Europa:

 

Bild 4

 

Slutligen anser mer än hälften av de svarande (52 %) att det är avgörande för Europas framtid att vi uppnår en jämförbar levnadsstandard.

 

Bild 5

IP/17/4643

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar