Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast posilnenie sociálneho rozmeru EÚ

Brusel 16. november 2017

Predseda Juncker spolu so švédskym predsedom vlády Löfvenom 17. novembra privítajú lídrov EÚ na prvom sociálnom samit EÚ za posledných 20 rokov.

Predsedovia inštitúcií EÚ, hlavy štátov alebo vlád EÚ, sociálni partneri a iné kľúčové zainteresované strany sa stretnú na sociálnom samite v Göteborgu vo Švédsku, ktorého cieľom je otvorená diskusia medzi všetkými účastníkmi o tom, ako podporovať spravodlivé pracovné miesta a rast v Európskej únii.

Pri príležitosti tohto sociálneho samitu Európsky parlament, Rada a Európska komisia spoločne vyhlásia Európsky pilier sociálnych práv, ktorý prvýkrát oznámil vo svojom prejave o stave Únie v roku 2015 predseda Juncker a v apríli 2017 ho predstavil Komisii. V rámci tohto vyhlásenia sa zdôrazňuje spoločný záväzok lídrov EÚ dodržiavať a presadzovať 20 zásad a práv zakotvených v pilieri.

Počas pracovného obeda budú rokovať aj o budúcnosti vzdelávania a kultúry. Len pred dvomi dňami Európska komisia predstavila svoju víziu o tom, ako môžeme do roku 2025 vytvoriť Európsky vzdelávací priestor.

Pred týmto sociálnym samitom predseda Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Európa sa pomaly zotavuje z dlhotrvajúcej hospodárskej krízy, ešte sa jej však nepodarilo prekonať najväčšiu sociálnu krízu za niekoľko posledných generácií. Všetci čelíme problémom spojeným s nezamestnanosťou mladých ľudí, nerovnosťou a meniacim sa svetom práce. V Göteborgu máme jedinečnú príležitosť hľadať spoločné riešenia týchto problémov. Tento samit by mal byť významným míľnikom. Vyhlásením Európskeho piliera sociálnych práv chceme dať najavo spoločné odhodlanie chrániť a dodržiavať práva, za ktorými si stojíme a na ktoré majú nárok všetci občania - teda právo na rovnosť, spravodlivosť a príležitosť. Musí to byť aj prvým z mnohých krokov týmto smerom.

Švédsky predseda vlády Stefan Löfven dodal: „Sociálny samit je o tom, ako reálne zlepšiť každodenný život ľudí. Teda ako zabezpečiť, aby ľudia získali prístup na trh práce, aby boli vo všetkých členských štátoch spravodlivé pracovné miesta a dôstojné pracovné podmienky a ako pomôcť ľuďom pri zmene pracovného miesta v budúcnosti. Sociálny samit je príležitosťou prijať jasný záväzok, že záujem našich občanov je stredobodom programu EÚ.“

Sociálny samit sa zameria na to, ako čo najlepšie využiť nové príležitosti a ako riešiť spoločné výzvy pre trhy práce a modely sociálneho zabezpečenia dneška a zajtrajška. Vychádzajúc z perspektívy a zo skúseností každej krajiny, tieto diskusie prispejú k vytváraniu lepšej budúcnosti pre Európanov. Budú prebiehať vo forme troch paralelných pracovných stretnutí zameraných na tieto témy: „prístup na trh práce“, „spravodlivé podmienky zamestnávania a pracovné podmienky“ a „medzi dvoma zamestnaniami: podpora zmien“. Tieto stretnutia budú vysielané cez internet, aby diskusie mohli sledovať ľudia v celej Európe.

Samit je kľúčovým míľnikom v rámci širšej diskusie o budúcnosti Európy, ktorú spustila Európska komisia svojou bielou knihou a plánom na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie, ktorý predstavil predseda Juncker. Bude poskytovať kľúčovým zainteresovaným stranám jedinečnú a dobre načasovanú príležitosť rozvinúť sociálny rozmer EÚ a jej členských štátov.

Súvislosti

Svet práce sa rýchlo mení, pričom globalizácia, digitálna revolúcia, meniace sa pracovné modely či demografický vývoj prinášajú nové príležitosti a výzvy. 70 miliónom Európanov chýbajú základná gramotnosť, ako aj matematické a digitálne zručnosti, pričom 40 % zamestnávateľov uvádza, že sa im nedarí nájsť ľudí so správnymi zručnosťami, ktorí by pomohli ich podniku rásť a inovovať. V súčasnosti ľudia zmenia za celú svoju kariéru zamestnanie až 10-krát, pričom čoraz viac ľudí má neštandardné pracovné zmluvy. A zatiaľ čo bude počet obyvateľstva v Európe v nasledujúcich rokoch narastať, počet obyvateľov v produktívnom veku klesne: ak sa zohľadnia súčasné trendy, bude do roku 2060 Európanov v produktívnom veku o 38 miliónov menej. V súčasnosti podporujú štyria pracujúci jedného dôchodcu: v roku 2060 bude tento pomer dvaja pracujúci na jedného dôchodcu.

Naše spoločnosti zároveň hlboko poznačila hospodárska kríza, ktorá priniesla dlhodobú nezamestnanosť, ako aj vysokú úroveň verejného a súkromného dlhu v mnohých častiach Európy. Vďaka ráznym opatreniam na všetkých úrovniach má hospodárstvo EÚ opäť stabilnejší základ. Avšak významné sociálne nerovnosti pretrvávajú a existuje mnoho nevyriešených problémov, ako napr. rozdiely v sociálnej ochrane medzi pracovníkmi so štandardnými a neštandardnými zmluvami, rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a nerovnosť v prístupe k tovarom a službám v prípade ľudí so zdravotným postihnutím a iných zraniteľných skupín. Taktiež si ľudia kladú otázku, či sú inovácie, technologické zmeny a výhody a záťaž, ktoré sú súčasťou otvorených trhov a spoločností, v spoločnosti rovnomerne rozložené.

Diskusia o budúcnosti Európy a potreba EÚ a jej členských štátov, aby lepšie napĺňali očakávania občanov a prinášali výsledky pre všetkých Európanov, je v programe EÚ na poprednom mieste. V nadväznosti na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 16. septembra 2016 v Bratislave, a na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 3. februára 2017 vo Vallette, sa lídri EÚ vo vyhlásení, ktoré prijali na zasadnutí v Ríme 25. marca 2017 zaviazali, že: „V nadchádzajúcich desiatich rokoch chceme bezpečnú, prosperujúcu, konkurencieschopnú, udržateľnú a sociálne zodpovednú Úniu, s vôľou a kapacitou byť kľúčovým svetovým hráčom a formovať globalizáciu. Chceme Úniu, v ktorej majú občania nové príležitosti na kultúrny a sociálny rozvoj a hospodársky rast.

Európska komisia 1. marca 2017 prezentovala svoj príspevok k diskusii vo forme Bielej knihy o budúcnosti Európy, po čom 26. apríla 2017 nasledoval Diskusný dokument Komisie o sociálnom rozmere Európy a prezentácia Európskeho piliera sociálnych práv. V tejto oblasti sa v posledných rokoch predložilo niekoľko návrhov.

Švédska vláda sa aktívne zapája do diskusie o budúcnosti Európy a od začiatku jej funkčného obdobia figurujú v jej politickom programe na poprednom mieste spravodlivé pracovné podmienky, inkluzívny rast, rovnaké príležitosti a dobre fungujúci sociálny dialóg.

Ďalšie informácie

Webové sídlo Sociálneho samitu pre spravodlivé pracovné miesta a rast

Informačné prehľady:

Webové sídlo Európskeho piliera sociálnych práv

Oficiálny text Európskeho piliera sociálnych práv

 

 

Príloha

Podľa Eurobarometra „Budúcnosť Európy“, ktorý sa venoval sociálnym otázkami a ktorý bol dnes uverejnený, viac než 8 z 10 Európanov si myslí, že slobodné trhové hospodárstvo by malo ísť ruka v ruke s vysokou mierou sociálnej ochrany.

 

Obrázok 1

 

Obrázok 2

 

Nezamestnanosť a sociálne nerovnosti sú vnímané ako veľké výzvy:

 

Obrázok 3

 

Veľká väčšina respondentov (66 %, čo je o šesť bodov viac ako pred rokom) si myslí, že EÚ ponúka európskej mládeži perspektívu do budúcnosti:

 

Obrázok 4

 

Napokon, dosiahnutie porovnateľnej životnej úrovne považuje za životne dôležité pre budúcnosť Európy viac ako polovica respondentov (52 %):

 

Obrázok 5

IP/17/4643

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar