Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego: wzmocnienie wymiaru społecznego UE

Bruksela, 16 listopada 2017 r.

W dniu 17 listopada przewodniczący Jean-Claude Juncker i premier Szwecji Stefan Löfven będą wspólnie gościć przywódców UE na pierwszym europejskim szczycie społecznym od 20 lat.

Przewodniczący instytucji UE, szefowie państw lub rządów UE, partnerzy społeczni i inne najważniejsze zainteresowane strony spotkają się na szczycie społecznym w Göteborgu w Szwecji w celu przeprowadzenia otwartej dyskusji wśród wszystkich uczestników na temat tego, jak wspierać sprawiedliwe zatrudnienie i wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej.

Przy okazji szczytu społecznego Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska wspólnie proklamują europejski filar praw socjalnych, który został po raz pierwszy ogłoszony przez przewodniczącego Junckera w jego orędziu o stanie Unii w 2015 r. i przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2017 r. Jego proklamowanie podkreśla wspólne zobowiązania przywódców UE do wspierania i przestrzegania 20 zasad i praw zapisanych w ramach tego filaru.

Podczas obiadu roboczego przywódcy będą również rozmawiać o przyszłości edukacji i kultury. Zaledwie dwa dni temu Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję tego, w jaki sposób możemy do 2025 r. utworzyć europejski obszar edukacji.

Przed szczytem społecznym przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Europa powoli zamyka etap wieloletniego kryzysu gospodarczego, nie przezwyciężyła jednak jeszcze największego kryzysu społecznego, jakiego doświadcza po raz pierwszy od wielu pokoleń. Wyzwania związane z bezrobociem wśród młodzieży, nierównością i transformacją świata pracy to wyzwania, przed którymi stoimy wszyscy. W Göteborgu mamy niepowtarzalną okazję do poszukiwania wspólnych rozwiązań. Powinna to być przełomowa chwila – ogłaszając europejski filar praw socjalnych pokazujemy nasze wspólne zobowiązanie do ochrony i przestrzegania prawa do równości, sprawiedliwości i możliwości, które wszyscy podzielamy i do których uprawnieni są wszyscy obywatele. I musi to być również pierwszy z wielu kroków w tym kierunku.

Premier Szwecji Stefan Löfven dodał: Celem tego szczytu społecznego jest rzeczywista poprawa codziennego życia obywateli. Tego, jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do rynku pracy, jak możemy zapewnić im sprawiedliwe zatrudnienie i godziwe warunki pracy we wszystkich państwach członkowskich oraz jak możemy pomóc pracownikom w przekwalifikowaniu do nowych zawodów przyszłości. Ten szczyt społeczny stanowi nasze wyraźne zobowiązanie do tego, by interes naszych obywateli był priorytetem we wszelkich działaniach podejmowanych przez UE.

Prace w ramach szczytu społecznego skupią się na tym, w jaki sposób najlepiej wykorzystać nowe możliwości i radzić sobie ze wspólnymi wyzwaniami dla rynków pracy i modeli opieki społecznej dziś i w przyszłości. Dzięki połączeniu perspektyw i doświadczeń wszystkich krajów dyskusje w ramach szczytu przyczynią się do kształtowania lepszej przyszłości dla Europejczyków. Dyskusje te będą prowadzone w formie trzech równoległych sesji roboczych, na których omawiane będą następujące tematy: „dostęp do rynku pracy”, „sprawiedliwe warunki zatrudnienia i pracy” i „między jedną a drugą pracą: wspieranie przekwalifikowania zawodowego” Spotkania te będą transmitowane przez internet, umożliwiając ludziom w całej Europie śledzenie prowadzonych dyskusji.

Szczyt ten jest ważnym etapem w szerszej debacie na temat przyszłości Europy, zapoczątkowanej białą księgą Komisji Europejskiej i planem działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Zapewni on jedyną w swoim rodzaju okazję dla najważniejszych zainteresowanych podmiotów do wsparcia społecznego wymiaru UE i jej państw członkowskich.

Kontekst

Świat pracy szybko się zmienia, pojawiają się nowe możliwości i nowe wyzwania wynikające z globalizacji, rewolucji cyfrowej, zmieniających się wzorców pracy i zjawisk demograficznych. 70 mln Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności czytania i pisania, umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a 40% pracodawców stwierdza, że nie jest w stanie znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, by zapewnić sobie wzrost i innowacyjność. Obecnie ludzie zmieniają miejsce pracy do 10 razy w czasie całej kariery zawodowej, a coraz więcej osób pracuje na podstawie nietypowych umów. I mimo że ogólna liczba ludności w Europie będzie rosła w nadchodzących latach, liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się: przy utrzymaniu obecnych tendencji do 2060 r. będzie o 38 mln mniej Europejczyków w wieku produkcyjnym. Obecnie cztery osoby pracujące utrzymują jednego emeryta: w 2060 r. stosunek ten wyniesie dwóch pracujących na jednego emeryta.

Jednocześnie kryzys gospodarczy pozostawił po sobie głębokie ślady w naszych społeczeństwach, od długotrwałego bezrobocia po wysokie zadłużenie publiczne i prywatne w wielu częściach Europy. Dzięki zdecydowanym działaniom na wszystkich poziomach udało się ponownie w pewnym stopniu ustabilizować unijną gospodarkę. Jednakże utrzymują się znaczne nierówności społeczne i konieczne jest przezwyciężenie wielu utrzymujących się trudności, takich jak różnice w ochronie socjalnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów standardowych i niestandardowych, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć oraz nierówny dostęp do dóbr i usług przez osoby niepełnosprawne i inne słabsze grupy społeczne. Podnoszona jest również kwestia, czy innowacje, zmiany technologiczne oraz korzyści i obciążenia związane z otwartymi rynkami i społeczeństwami są równomiernie rozłożone w społeczeństwie.

Debata na temat przyszłości Europy, a także na temat konieczności lepszego spełniania oczekiwań obywateli przez UE i jej państwa członkowskie i osiągania wyników w interesie wszystkich Europejczyków znajduje się w centrum działań UE. Po szczycie w Bratysławie 16 września 2016 r. oraz po spotkaniu w Valletcie 3 lutego 2017 r. przywódcy UE przyjęli 25 marca 2017 r. na posiedzeniu w Rzymie deklarację, w której napisali: W ciągu najbliższych dziesięciu lat chcemy, by Unia stała się bezpieczna i pewna, dostatnia, konkurencyjna, by rozwijała się w sposób zrównoważony i by była społecznie odpowiedzialna, chcemy, by miała wolę i potencjał, aby odgrywać kluczową rolę w świecie i nadawać kształt globalizacji. Chcemy Unii, w której obywatele mają nowe możliwości rozwoju kulturalnego i społecznego oraz wzrostu gospodarczego.

Komisja Europejska przedstawiła swój wkład w debatę 1 marca 2017 r. w formie Białej księgi w sprawie przyszłości Europy, a następnie w formie dokumentu otwierającego debatę na temat społecznego wymiaru Europy i prezentacji na temat europejskiego filaru praw socjalnych z 26 kwietnia 2017 r. W ostatnich latach przedstawiono szereg propozycji w tej dziedzinie.

Szwedzki rząd bierze aktywny udział w dyskusji na temat przyszłości Europy i od początku jego kadencji sprawiedliwe warunki pracy, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, równość szans i dobrze funkcjonujący dialog społeczny znajdują się wśród priorytetów jego programu politycznego.

Więcej informacji

Strona internetowa Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego

Zestawienia informacji:

Strona internetowa europejskiego filaru praw socjalnych

Oficjalny tekst europejskiego filaru praw socjalnych

 

 

Załącznik

Według opublikowanego dziś Eurobarometru na temat spraw społecznych„Przyszłość Europy” ponad 8 na 10 Europejczyków jest przekonanych, że gospodarka wolnorynkowa powinna iść w parze z wysokim poziomem ochrony socjalnej.

 

zdjęcie 1

 

zdjęcie 2

 

Bezrobocie i nierówności społeczne są postrzegane jako ważne wyzwania:

 

zdjęcie 3

 

Znaczna większość respondentów (66%, czyli o sześć punktów procentowych więcej niż rok wcześniej) jest zdania, że UE daje młodym Europejczykom perspektywy na przyszłość:

 

zdjęcie 4

 

Wreszcie, porównywalne standardy życia są postrzegane jako kluczowe dla przyszłości Europy przez ponad połowę respondentów (52%):

 

zdjęcie 5

IP/17/4643

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar