Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Sociale top voor eerlijke banen en groei: de sociale dimensie van Europa versterken

Brussel, 16 november 2017

Op 17 november 2017 zullen voorzitter Juncker en de Zweedse premier Löfven gezamenlijk de EU-leiders ontvangen voor de eerste sociale top van de EU in 20 jaar.

De voorzitters van de EU-instellingen, Europese staatshoofden en regeringsleiders, sociale partners en andere belangrijke stakeholders zullen op de sociale top in Göteborg, Zweden, met alle deelnemers een open discussie voeren over samenwerking voor meer eerlijke banen en groei in de Europese Unie.

Ter gelegenheid van de sociale top zullen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie gezamenlijk de Europese pijler van sociale rechten afkondigen die voor het eerst door voorzitter Juncker werd aangekondigd in zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2015 en door de Commissie is gepresenteerd in april 2017. Met de afkondiging ervan bevestigen de EU-leiders hun gezamenlijke verbintenis om vast te houden aan en te waken over de 20 in de pijler neergelegde beginselen en rechten.

Tijdens een werklunch zullen de leiders ook de toekomst van onderwijs en cultuur bespreken. Twee dagen geleden heeft de Europese Commissie haar visie uiteengezet op de manier waarop wij een Europese onderwijsruimte kunnen creëren tegen 2025.

In de aanloop naar de sociale top zei voorzitter Juncker: "Europa laat de jarenlange economische crisis langzaam maar zeker achter zich maar heeft de grootste sociale crisis sinds generaties nog niet overwonnen. De uitdagingen op het vlak van jeugdwerkloosheid, ongelijkheid en een veranderende arbeidswereld belangen ons allemaal aan. In Göteborg hebben wij een unieke gelegenheid om gemeenschappelijke oplossingen te zoeken. Dit moet een mijlpaal zijn; met de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten drukken wij onze gezamenlijke verbintenis uit om de rechten op gelijkheid, billijkheid en kansen die wij allemaal voorstaan en die voor alle burgers gelden, te beschermen en te handhaven. Dit moet ook de eerste van talrijke stappen zijn in die richting."

Stefan Löfven, premier van Zweden, voegde daaraan toe: "De sociale top gaat er in essentie over om het dagelijks leven van elk van ons echt beter te maken. Het gaat erover hoe wij ervoor zorgen dat mensen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en dat in alle lidstaten eerlijke banen en behoorlijke arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd en hoe wij de mensen helpen met de overgang naar de nieuwe banen van morgen. De sociale top is een duidelijke verbintenis om het belang van onze burgers bovenaan de agenda van de EU te plaatsen."

Op de sociale top zal het vooral gaan over hoe we nieuwe kansen optimaal kunnen benutten en de gemeenschappelijke uitdagingen voor de arbeidsmarkt en welvaartsstaat van vandaag kunnen aangaan. Uitgaande van het perspectief en de ervaringen van elk land kan het overleg helpen om de Europeanen een betere toekomst te geven. De besprekingen zullen worden opgebouwd rond drie parallelle werksessies, waarin de volgende thema's aan bod zullen komen: "toegang tot de arbeidsmarkt", "billijke werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden" en "tussen twee banen: ondersteuning in overgangsperiodes". De bijeenkomsten zullen live via internet worden uitgezonden zodat mensen in heel Europa de besprekingen kunnen volgen.

De top is een belangrijke mijlpaal in het bredere debat over de toekomst van Europa, waarvoor de aanzet is gegeven met het witboek van de Europese Commissie en de Routekaart naar een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie van voorzitter Juncker. Het is voor de belangrijkste stakeholders een unieke gelegenheid om nu al de sociale dimensie van de EU en haar lidstaten te bespreken.

Achtergrond

De arbeidsmarkt verandert snel. De globalisering, de digitale revolutie, de veranderende arbeidspatronen en demografische ontwikkelingen scheppen nieuwe kansen en plaatsen ons voor nieuwe uitdagingen. 70 miljoen Europeanen beschikken over onvoldoende basisvaardigheden op het vlak van lezen en rekenen en onvoldoende digitale basisvaardigheden, maar 40 % van de werkgevers geeft aan dat zij niet de mensen kunnen vinden met de gepaste vaardigheden om te groeien en te innoveren. Vandaag veranderen mensen tot tien keer van baan tijdens hun loopbaan, en steeds meer mensen werken op basis van atypische arbeidsovereenkomsten. De bevolking in Europa zal de komende jaren toenemen maar het bevolkingsaantal in de werkende leeftijd zal afnemen: indien de huidige tendensen zich doorzetten zal Europa in 2060 38 miljoen minder Europeanen in de werkende leeftijd tellen. Vandaag zijn er voor elke gepensioneerde vier mensen aan het werk; in 2060 zullen er dat nog twee zijn.

Tegelijkertijd heeft de economische crisis diepe wonden geslagen in onze samenleving, met meer langdurige werkloosheid en hogere particuliere en overheidsschulden in vele delen van Europa. Het vastberaden optreden op alle niveaus heeft de economie in rustiger vaarwater gebracht. Er blijven echter aanzienlijke sociale verschillen bestaan en talrijke aanhoudende problemen moeten nog worden overwonnen, zoals de verschillen op het vlak van socialezekerheidsdekking tussen de werknemers met typische en atypische arbeidsovereenkomsten, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de ongelijke toegang tot goederen en diensten voor personen met een handicap en andere kwetsbare groepen. Daarnaast vragen mensen zich ook af of de innovatie en de technologische veranderingen, de voordelen en lasten van de open markten en samenlevingen wel eerlijk verdeeld zijn.

Het debat over de toekomst van Europa staat bovenaan de agenda van de EU. De EU en haar lidstaten moeten beter beantwoorden aan de verwachtingen van hun burgers en voor alle Europeanen een goed resultaat neerleggen. Na de bijeenkomsten in Bratislava op 16 september 2016 en Valletta op 3 februari 2017 verklaarden de EU-leiders op de top van Rome op 25 maart 2017 plechtig het volgende: "In de komende tien jaar willen wij een Unie die veilig en zeker, welvarend, concurrerend, duurzaam en sociaal verantwoord is en over de bereidheid en het vermogen beschikt om in de wereld een sleutelrol te vervullen en de globalisering vorm te geven. Wij willen een Unie waar de burgers nieuwe mogelijkheden voor culturele en sociale ontwikkeling en economische groei worden geboden."

De Europese Commissie heeft op 1 maart 2017 haar bijdrage aan het debat geleverd in de vorm van een Witboek over de toekomst van Europa, gevolgd door een discussienota over de sociale dimensie van Europa en de presentatie van de Europese pijler van sociale rechten op 26 april 2017. De afgelopen jaren zijn er al verscheidene voorstellen op dit gebied gedaan.

De Zweedse regering is actief betrokken bij de discussie over de toekomst van Europa en heeft sinds de start van haar mandaat eerlijke arbeidsomstandigheden, inclusieve groei, gelijke kansen en een goed functionerende sociale dialoog hoog op de politieke agenda geplaatst.

Meer informatie

Website over de sociale top voor eerlijke banen en groei

Informatiebladen:

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Officiële tekst van de Europese pijler van sociale rechten

 

 

Bijlage

Volgens de Eurobarometer "Future of Europe" inzake sociale aangelegenheden die vandaag is bekendgemaakt, hebben ruim 8 op 10 Europeanen het gevoel dat de vrijemarkteconomie gepaard moet gaan met een hoog niveau van sociale bescherming.

 

Afbeelding 1

 

Afbeelding 2

 

Werkloosheid en sociale ongelijkheden worden gezien als belangrijke uitdagingen:

 

Afbeelding 3

 

Een grote meerderheid van de respondenten (66 %, d.w.z. zes procentpunten meer dan een jaar geleden) is van mening dat de EU Europese jongeren een toekomstperspectief biedt:

 

Afbeelding 4

 

Ten slotte wordt het bereiken van vergelijkbare levensomstandigheden door meer dan de helft van de respondenten (52 %) van essentieel belang geacht voor de toekomst van Europa:

 

Afbeelding 5

IP/17/4643

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar