Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeudenmukaiset työpaikat ja kasvu keskiössä sosiaalialan huippukokouksessa: lisäpuhtia EU:n sosiaaliselle ulottuvuudelle

Bryssel 16. marraskuuta 2017

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven isännöivät 17.11. ensimmäistä EU:n sosiaalialan huippukokousta 20 vuoteen.

EU:n toimielinten puheenjohtajat, EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, työmarkkinaosapuolet ja muut keskeiset sidosryhmät kokoontuvat Göteborgiin keskustelemaan siitä, miten EU:ssa voitaisiin edistää oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua.

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio antavat kokouksen yhteydessä yhteisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Puheenjohtaja Juncker julkisti pilarin unionin tilaa vuonna 2015 käsitelleessä puheessaan, ja komissio esitteli sen huhtikuussa 2017. Julistuksella korostetaan EU-johtajien yhteistä sitoutumista pilarissa vahvistettujen 20 periaatteen ja oikeuden tukemiseen.

Johtajat kokoontuvat lisäksi työlounaalle keskustelemaan koulutuksen ja kulttuurin tulevaisuudesta. Komissio esitteli vain muutama päivä sitten visionsa eurooppalaisen koulutusalueen luomisesta vuoteen 2025 mennessä.

Puheenjohtaja Juncker totesi huippukokouksen alla, että "Eurooppa on hitaasti kääntämässä uutta lehteä vuosia kestäneen talouskriisin jälkeen, mutta se ei ole vielä selvinnyt suurimmasta sosiaalisesta kriisistään vuosikymmeniin. Meillä on kaikilla haasteinamme nuorisotyöttömyys, eriarvoisuus ja työelämän murros. Göteborgissa meillä on ainulaatuinen mahdollisuus etsiä niihin yhteisiä ratkaisuja. Kokouksesta tulee virstanpylväs, ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva julistus on merkki yhteisestä sitoutumisestamme tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja mahdollisuuksien tukemiseen. Me kaikki tuemme oikeutta niihin, ja kaikki kansalaiset ovat nämä oikeudet ansainneet. Olkoon tämä ensimmäinen monista askelista tähän suuntaan."

Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin mukaan huippukokouksessa haetaan todellisia parannuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään: ”Kuinka varmistamme ihmisten pääsyn työmarkkinoille, varmistamme oikeudenmukaiset työpaikat ja kunnolliset työolot kaikissa EU-maissa ja kuinka autamme ihmisiä siirtymään huomispäivän uudenlaisiin työpaikkoihin. Sosiaalialan huippukokous on meiltä selkeä lupaus panna kansalaistemme intressit EU:n asialistan keskiöön.”

Huippukokouksessa tarkastellaan erityisesti uusien mahdollisuuksien optimaalista hyödyntämistä sekä työmarkkinoiden ja hyvinvointimallien yhteisten haasteiden ratkaisemista nyt ja tulevaisuudessa. Maakohtaisiin näkökulmiin ja kokemuksiin pohjautuvissa keskusteluissa haetaan tapoja rakentaa eurooppalaisille parempaa tulevaisuutta. Keskusteluja käydään rinnan kolmessa temaattisessa työryhmässä: ”pääsy työmarkkinoille”, ”oikeudenmukaiset työehdot ja -olot” ja ”työpaikkavaihdokset: siirtymisen tukeminen”. Kokoukset lähetetään suoratoistona verkossa, jotta kaikki halukkaat Euroopassa voisivat seurata niitä.

Sosiaalialan huippukokous on virstanpylväs laajemmassa keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta. Keskustelu käynnistyi Euroopan komission valkoisesta kirjasta ja puheenjohtaja Junckerin etenemissuunnitelmasta kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia. Huippukokous tarjoaa keskeisille sidosryhmille ainutkertaisen tilaisuuden kehittää EU:n ja sen jäsenvaltioiden sosiaalista ulottuvuutta.

Taustaa

Työelämä muuttuu nopeasti. Globalisaatio, digitaalinen vallankumous, muuttuvat työtavat ja väestökehitys tuovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita. 70 miljoonalta eurooppalaiselta puuttuu kunnollinen luku- ja kirjoitustaito sekä digitaaliset taidot. Silti 40 % työnantajista ilmoittaa, että he eivät löydä pätevää työvoimaa tuottamaan kasvua ja innovaatioita. Ihmiset vaihtavat nykyisin työpaikkaa jopa 10 kertaa työelämänsä aikana, ja yhä useampi työskentelee tavallisesta poikkeavilla työsopimuksilla. Ja vaikka Euroopan väestömäärä kasvaa tulevina vuosina, työikäisen väestön määrä pienenee: jos nykyinen kehitys jatkuu, vuoteen 2060 mennessä työikäisiä eurooppalaisia on 38 miljoonaa vähemmän kuin tänään. Nykyisin neljää työssäkäyvää kohti on yksi eläkeläinen – vuonna 2060 suhde on 2:1.

Samaan aikaan talouskriisi on jättänyt eurooppalaisiin yhteiskuntiin syviä jälkiä, kuten pitkäaikaistyöttömyys sekä julkisen ja yksityisen velan suuri määrä monissa osissa Eurooppaa. Kaikilla tasoilla toteutettujen määrätietoisten toimien ansiosta EU:n talous on kuitenkin noussut taas jaloilleen. Sosiaalinen eriarvoisuus on kuitenkin edelleen suurta, ja monet ongelmat ovat vaikeasti ratkaistavissa: erot sosiaalisen suojan tasossa tavallisilla ja tavallisesta poikkeavilla työsopimuksilla työskentelevien välillä, sukupuolten väliset palkkaerot sekä vammaisten ja muiden heikommassa olevien huonommat mahdollisuudet saada palveluja ja tavaroita. On myös kyseenalaista, jakautuvatko innovaatiot, teknologian muutokset sekä avoimien markkinoiden ja yhteiskuntien mukanaan tuomat hyödyt ja rasitteet yhteiskunnassa tasaisesti.

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden kyvystä vastata paremmin kansalaisten odotuksiin on keskeisessä asemassa EU:n toiminnassa. Bratislavan kokouksessa 16. syyskuuta 2016 ja Vallettan kokouksessa 3. helmikuuta 2017 alustettiin julistusta, jonka EU:n johtajat antoivat Rooman kokouksessa 25. maaliskuuta 2017: ”Seuraavien kymmenen vuoden aikana haluamme unionin, joka on turvallinen ja suojattu, vauras, kilpailukykyinen, kestävästi kehittyvä sekä sosiaalisesti vastuuntuntoinen ja jolla on tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja globalisaation muokkaaja. Haluamme unionin, joka tarjoaa kansalaisilleen uusia mahdollisuuksia kulttuuriseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja talouskasvuun.”

Euroopan komissio antoi panoksensa keskusteluun 1. maaliskuuta 2017 antamassaan valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta ja 26. huhtikuuta 2017 esittelemissään pohdinta-asiakirjassa Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Alalla on ylipäätään tehty viime vuosina useita aloitteita.

Ruotsin hallitus on toimikautensa alusta lähtien osallistunut aktiivisesti keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Se on nostanut oikeudenmukaiset työolot, osallistavan kasvun, yhtäläiset mahdollisuudet ja toimivan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun keskeiselle sijalle poliittisella asialistallaan.

Lisätietoja

Sosiaalialan huippukokouksen verkkosivusto

Tiedotteet:

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin virallinen teksti

 

 

Liite

Tänään julkaistun ”Euroopan tulevaisuus” -eurobarometrikyselyn mukaan yli 80 % eurooppalaisista kokee, että vapaaseen markkinatalouteen pitäisi erottamattomasti kuulua korkea sosiaalisen suojan taso.

 

Kuva 1

 

Kuva 2

 

Työttömyyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta pidetään merkittävinä haasteina:

 

Kuva 3

 

Valtaosa vastaajista (66 % eli 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna) on sitä mieltä, että EU tarjoaa Euroopan nuorisolle tulevaisuuden näkymiä:

 

Kuva 4

 

Yli puolet vastaajista (52 %) pitää vertailukelpoisen elintason saavuttamista olennaisena Euroopan tulevaisuuden kannalta:

 

Kuva 5

IP/17/4643

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar